Search form

24.02.2005

Drukāt

LNS Statūtu jaunā redakcija

Izstrādāta LNS Statūtu jaunā redakcija, kura tiek nodota LNS biedriem apspriešanai.LNS Statūtu jaunā redakcija pieejama šeit: Komentārs LNS Statūtu jaunajai redakcijai   LNS Statūtu jaunā reda...

Izstrādāta LNS Statūtu jaunā redakcija, kura tiek nodota LNS biedriem apspriešanai.
LNS Statūtu jaunā redakcija pieejama šeit:
Komentārs LNS Statūtu jaunajai redakcijai
 
LNS Statūtu jaunā redakcija izstrādāta ņemot vērā Biedrību un nodibinājumu likumā (BNL) un Sabiedriskā labuma organizāciju likumā (SLOL) noteiktās prasības.
Būtiskākās atšķirības no pašreizējiem statūtiem
1) Par LNS biedru varēs kļūt gan fiziska persona, gan juridiska persona ( cita organizācija vai firma), kas atzīst LNS statūtus. Nav vairs ierobežojuma, ka par biedru var kļūt tikai nedzirdīgs cilvēks, bet statūtos (1.9.punkts) noteikts, ka LNS biedru sazināšanās valoda ir latviešu nedzirdīgo zīmju valoda.

2)
Atbilstoši SLOL prasībām precizēti LNS darbības mērķi un uzdevumi.  

3)Statūtos vairs netiek paredzēta LNS Dome. Tās funkcijas nodotas kongresam un LNS valdei. Atbilstoši likumdošanai obligāti jāparedz biedrības izpildinstitūcija – valde (BNL 24.pants) , bet var veidot arī citas pārvaldes institūcijas (BNL 33. un 48.pants).
Izšķiršanos par vienu pārvaldes institūciju noteica BNL 49.panta 1.daļa: Valdes un citu institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti biedrībai viņu vainas dēļ un 2.daļa: Biedrība var celt prasību pret valdes vai citas institūcijas locekli piecu gadu laikā, skaitot no tiesību aizskāruma dienas vai dienas, kad kļuva zināms par tiesību aizskārumu.
Tādējādi atbildība tiek koncentrēta vienā institūcijā, ja tiek veidotas vairākas institūcijas, tad dalās atbildība, līdz ar to veicamie darbi. Šis ir diskutējams jautājums – cik pārvaldes institūciju LNS būtu nepieciešams?

4) LNS struktūrvienības un līdz ar to arī reģionālās biedrības nebūs juridiskas personas (BNL 50.panta 1.daļa).

5) Statūtos vairs netiek reglamentēta reģionālo biedrību grupu darbība, jo atbilstoši BNL 50.panta 2.daļai arī tām būtu jāievēro visas likuma prasības. Domājam, ka grupu darbību varētu reglamentēt LNS valdes apstiprināts nolikums.

6) Mainās LNS valdes locekļu pārstāvības tiesību apjoms, atbilstoši BNL 44.pantam: visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības (1.daļa) un valdes locekļu pārstāvības tiesības uz trešajām personām nevar ierobežot (2.daļa). Tas nozīmē, ka katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt LNS, tas būtu jāņem vērā vēlot LNS valdi.

7) Statūtos sīkāk atrunāti biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas noteikumi, viņu tiesības un pienākumi (BNL 28.- 32.pants).

8) Ņemot vērā BNL prasības, Statūtos sīkāk atrunātas LNS pārvaldes institūciju tiesības, pienākumi un to darbības principi.
 
Statūtu jaunā redakcija tiek publicēta avīzē „Kopsolī” un ievietota LNS mājas lapā internetā.
Aicinu ikvienu LNS biedru aktīvi piedalīties LNS statūtu jaunās redakcijas apspriešanā, jo LNS darbosies vadoties pēc savu biedru apstiprinātās „konstitūcijas” – LNS statūtiem.
Savus priekšlikumus vai komentārus līdz 2005.gada 1.maijam varat sūtīt:
LNS statūtu komisijai
Elvīras ielā 19
Rīgā, LV - 1083
, vai faksēt uz numuru 7815284, vai sūtīt pa e-pastu: [email protected].
 
Diskutēt par LNS Statūtiem un savus priekšlikumus varat izteikt arī LNS Forumā internetā.

Edgars Vorslovs
LNS Statūtu komisijas priekšsēdētājs

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas