Search form

12.04.2016

Drukāt

Par vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu tiesībām uz kvalitatīvu izglītību

Photo

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTI) 2015. gadā veikusi pārbaudes skolās, kurās mācās vājdzirdīgi un nedzirdīgi bērni. Pārbaužu laikā konstatētas vairākas nopietnas pastāvošās problēmas vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu tiesību uz izglītību nodrošināšanā.


 Par tām 5. aprīlī sprieda VBTI organizētās starpinstitucionālās tikšanās dalībnieki, un tajā piedalījās arī LNS vadība. Par tikšanās norisi un rezultātiem informē LNS prezidents EDGARS VORSLOVS.

Pārbaužu laikā novērotie fakti

• Pedagogiem ir nepietiekamas zīmju valodas prasmes.

Pedagogi daudz izmanto orālo metodi, bet vājdzirdīgie/nedzirdīgie skolēni norādījuši, ka tas padara mācību vielu grūti uztveramu vai neuztveramu. Pedagogi mācību vielas pasniegšanā izmanto daktiloloģiju vai vājdzirdīgus skolēnus ar labām zīmju valodas prasmēm kā tulkus.

Pārbaužu laikā konstatēts, ka klasēs kopā mācās skolēni ar atšķirīgu dzirdes pakāpi un dažādu zīmju valodas zināšanu līmeni.

Vienlaikus skolēni informēja, ka atsevišķi pedagogi regulāri uzdod pārrakstīt mācību vielu no mācību grāmatām vai tāfeles un paskaidrojumus nesniedz, jo zīmju valodu neprot.

Atbalsta personālam ir nepietiekamas zīmju valodas prasmes. Vājdzirdīgie/nedzirdīgie skolēni un skolēnu vājdzirdīgie/nedzirdīgie vecāki norādījuši, ka ir traucēta iespēja saņemt atbalsta personāla palīdzību. Vienlaikus konstatēts, ka ne visiem skolēniem un skolēnu vecākiem ir informācija par iespēju skolā saņemt psihologa un sociālā pedagoga palīdzību.

Nakts auklēm ir nepietiekamas zīmju valodas prasmes.

Nepietiekams surdotulku nodrošinājums mācību stundās un skolu ārpusstundu darbā. Nepieciešamība pēc surdotulku palīdzības palielinās, ņemot vērā skolu pedagogu un atbalsta personāla nepietiekamās zīmju valodas prasmes.

Nepietiekams speciālo skaņas pastiprinošo tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājums mācību stundās. Novērots, ka daļa skolēnu lieto dzirdes aparātus, bet mācību telpas nav aprīkotas ar speciāliem skaņas pastiprinošiem tehniskiem palīglīdzekļiem, kas atvieglotu uztvert mācību vielu skolēniem ar dzirdes traucējumiem.

Trūkst atbilstošu mācību materiālu un mācību grāmatudarbam ar skolēniem, kuriem ir dzirdes traucējumi, ko pārbaužu laikā norādīja skolu pedagogi.

Pastāv komunikācijas barjeravājdzirdīgiem/nedzirdīgiem skolēniem ar vājām zīmju valodas prasmēm, lai savstarpēji komunicētu un iekļautos skolas vidē.

Skolēniem ir nepietiekama informācija par skolēnu pašpārvaldi skolāun par iespēju tajā darboties.

 

Diskusija par problēmām

Skolu direktori atzina konstatēto problēmu esamību un akcentēja vēl arī citas problēmas, piemēram: pedagogu sastāvs noveco, bet Latvijā nav iespējams apgūt surdopedagoga profesiju; normatīvajos aktos nav noteikta prasība pedagogam obligāti zināt zīmju valodu,   finansējums ir nepietiekams u. c.

LNS viceprezidente, balstoties uz savu personīgo pieredzi, klātesošajiem norādīja, ka, arī lietojot dzirdes aparātus, pilnībā nav iespējams uztvert runāto tekstu, tas jo sevišķi jāņem vērā, atceroties, ka dzirdes zuduma pakāpes bērniem ir dažādas.

LNS prezidents uzsvēra, ka nevar runāt par kaut kādu izglītības kvalitāti, ja pedagogs nevar pilnvērtīgi komunicēt ar bērnu.

 Atruna, ka normatīvajos aktos nav noteikta prasība pedagogam zināt zīmju valodu, nav nopietna, ņemot vērā analoģiju, ka, piemēram, sociālajiem darbiniekiem arī profesijas standartā nav noteikta prasība zināt zīmju valodu, bet LNS kā darba devējs noteicis prasību, ka viņiem, lai strādātu ar nedzirdīgajiem klientiem, ir jāprot zīmju valoda.

 

Nobeigumā

Klātesošie vienojās par nepieciešamību meklēt visaptverošus risinājumus, lai bērniem ar dzirdes traucējumiem būtu iespēja saņemt atbilstošu izglītību viņiem piemērotā veidā, un šajā sakarā rakstīs vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai (diemžēl ministrijas pārstāvis uz diskusiju nebija ieradies), pieprasot augstākā līmeņa tikšanos, lai panāktu politisku atbalstu finansējuma piešķiršanai no Eiropas struktūrfondiem konstatēto problēmu risinājumam.

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas