Search form

28.08.2012

Drukāt

Videoziņas Nr.152: Surdotehniskie palīglīdzekļi


Kā saņemt valsts budžeta apmaksāto surdotehniku

 
Valsts vienu reizi 5 gados piešķir šādus surdotehniskos palīglīdzekļus:
dzirdes aparātu;
modinātājpulksteni ar vibrozvanu;
induktīvo spoli radio un televīzijas skaņas labākai uztveršanai.
 
Valsts apmaksā vienu reizi 3 gados:
gaismas indikatoru jeb auklīti.
 
Atkārtoti iestāties rindā surdotehnikas saņemšanai var, ja:
beidzies surdotehniskā palīglīdzekļa lietošanas laiks (iepriekš minētie 5 un 3 gadi);
mainījusies dzirdes traucējumu smaguma pakāpe, tāpēc iepriekš izsniegtais dzirdes aparāts ir kļuvis nepiemērots turpmākai lietošanai;
tehniskais palīglīdzeklis nolietojuma dēļ  kļuvis lietošanai nederīgs, izņemot, ja tehniskais palīglīdzeklis ir tīši bojāts;
• tehniskais palīglīdzeklis pazaudēts vai nozagts un ir pamatota informācija, ka jūs notikušajā neesat vainīgs.

Valsts apmaksāto surdotehniku ir tiesības saņemt vājdzirdīgām (sākot ar vājdzirdības 3.pakāpi) un nedzirdīgām personām.

Lai saņemtu surdotehniku,  vispirms jādodas pie ģimenes ārsta vai ausu – kakla – deguna ārsta (LOR) un viņam jāpasaka, kādu tehnisko palīglīdzekli vēlaties. Ārsts jums izsniegs speciālu veidlapu, kurā uzrakstīs  dzirdes zuduma pakāpi, tehniskā palīglīdzekļa nosaukumu un kādam mērķim tas vajadzīgs. (Ar ārsta atzinuma veidlapu  varat iepazīties LNS mājaslapas www.lns.lv sadaļā PAKALPOJUMI.)

Ja  vēlaties saņemt dzirdes aparātu, tad no ārsta jāpieprasa arī audiogramma. Tās derīguma termiņš ir viens gads no  izsniegšanas dienas.

Pēc tam jūs šos dokumentus iesniedzat Latvijas Nedzirdīgo savienībā Rīgā, Elvīras ielā 19. Tur uz vietas vēl jāpievieno arī iesniegums, tajā minot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi, ja tās atšķiras,  tālruņa numuru, tehniskā palīglīdzekļa nosaukumu – piemēram, dzirdes aparāts vai modinātājpulkstenis ar vibrozvanu, un funkcionālo traucējumu aprakstā jāuzraksta „vājdzirdība”. (Iesnieguma paraugs ir LNS mājaslapas www.lns.lv sadaļā PAKALPOJUMI.)

 Dokumentus var iesniegt arī Surdocentra filiālēs Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī vai arī sūtīt pa pastu vai elektroniski, ja tie sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

LNS saņemtos dokumentus izskata divdesmit darbdienu laikā
un tad nosūta jums vēstuli ar paziņojumu par uzņemšanu rindā. Ja gadījumā iesniegtie dokumenti neatbilst noteikumos minētajām prasībām, tad saņemsiet vēstuli ar atteikumu uzņemt rindā.
 
Uzmanību!
Pēc vēstules saņemšanas par uzņemšanu rindā jums nekas nav jādara (nav jāierodas SPC);
Ja gaidīšanas laikā mainījusies faktiskās dzīvesvietas adrese, tā noteikti jāpaziņo LNS, uzrakstot attiecīgu iesniegumu.
 
Ja jūs esat uzņemts rindā, tad, pienākot jūsu kārtai, jums pa pastu nosūtīs otru vēstuli ar uzaicinājumu saņemt pasūtīto surdotehniku.
 
Saņemot tehnisko palīglīdzekli Surdotehniskās palīdzības centrā (bērniem – Veselības centrā „Biķernieki” Bērnu dzirdes centrā Rīgā vai Latvijas Vājdzirdīgo asociācijā Valmierā):
1) jums jāsamaksā vienreizējā iemaksa: par bērnu – viens lats; par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – pieci lati;
No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, šobrīd ir atbrīvota:
trūcīga persona;
persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (jeb pansionātā);
persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;
persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.
2) jāparaksta līgums un nodošanas/pieņemšanas akts par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu;
3) saņemsiet informāciju par tehniskā palīglīdzekļa lietošanu un tā lietošanas un tehniskās apkopes instrukciju.
Tiesības saņemt surdotehniku steidzamības kārtā ir:
• bērniem;
• nodarbinātām personām un personām, kuras apgūst izglītības programmu;
• personām ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem;
• ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā individuālajā rehabilitācijas plānā paredzēts, ka jums jāsaņem tehniskais palīglīdzeklis steidzamības kārtā;
 
Tādā gadījumā jums vēl jāpievieno šādi dokumenti:
• ja mācāties, tad izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina, ka  mācāties šajā iestādē un tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams sakarā ar izglītības ieguvi;
• ja strādājat, tad izziņa no darba devēja, ka  esat  darba ņēmējs un tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams sakarā ar darba pienākumu veikšanu;
ja veicat individuālo darbu vai saimniecisko darbību un tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams attiecīgās saimnieciskās darbības veikšanai, tad norādiet nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru vai komersanta firmu un reģistrācijas apliecības numuru;
personām ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem –  stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izraksts vai stacionārā pacienta medicīniskās kartes 1.ieliekamā lapa ar epikrīzi (veselības stāvokļa izvērtējums), kas izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas;
• VDEĀK individuālo rehabilitācijas plānu, ja nepieciešamība pēc tehniskā palīglīdzekļa noteikta šajā plānā un piesakāties tā saņemšanai steidzamības kārtā.

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas