Search form

20.05.2019

Drukāt

Rīgas biedrību vadīs Ivars Kalniņš

18. maijā notika pēdējā no biedrību konferencēm – Rīgas biedrības 39. konference. Par tās vadītāju delegāti apstiprināja Edgaru Vorslovu.


Biedrības līdzšinējā priekšsēdētāja Santa Kesenfelde parādīja atskaites prezentāciju. Tā bija ļoti detalizēta: biedru skaits, nodarbinātība, izglītība u.c., kā arī daudz foto no beidzamo divu gadu laikā notikušajiem pasākumiem.

Rīgas biedrībā ir 1080 biedru un 14 grupas. Vislielākā ir Latgales grupa (222 biedru), vismazākā – LNS CV grupa (6).

Tika nosaukti Rīgas biedrības sadarbības partneri: LNS «RC»; Dienas centrs «Rītausma»; NIAF Klusums; Tukuma NVO biedrība; Jelgavas NVO biedrība; Jelgavas sabiedrības integrācijas centrs; Baltijas bērnu fonds.

Prezentācijā bija iekļauti grupu sapulcēs izteiktie ierosinājumi/kritika, piemēram, par TV, par tulkiem.

Debatēs uzstājās daudzi, par to sīkāk lasiet jūnija “Kopsolī”.

Biedri novērtēja biedrības darbu. No trim piedāvātajiem vērtējumiem (apmierinoši, labi, izcili) vairākums biedru nobalsoja par vērtējumu “labi”.

Sekoja jaunā priekšsēdētāja vēlēšanas. Tika izvirzītas 9 kandidatūras. Visi pārējie atteicās, izņemot Ivaru Kalniņu. Viņš tad arī vienbalsīgi tika ievēlēts.

Konferences delegāti nobalsoja par jaunā priekšsēdētāja piedāvāto valdes sastāvu: Guntars Beisons, Tamāra Saveika, Ivars Kalniņš, Lilita Logina, Artis Ozols, Kristaps Legzdiņš un Māra Lasmane (prombūtnē).

 

Nobeigumā konferences delegāti pieņēma šādu lēmumu.

1. Biedrības valdes darbu pārskata periodā atzīt par labu.

2. Lai uzlabotu LNS Rīgas biedrības darbu, uzdot jaunievēlētajai valdei:

2.1. galvenais biedrības valdes uzdevums ir rūpēties par biedru integrāciju biedrības ikdienas dzīvē un informācijas nodrošināšanu par biedrības pasākumiem;

2.2. ņemot vērā biedru intereses, aktīvāk iesaistīt biedrus kultūras un veselīga dzīvesveida pasākumos, sabiedriskajās aktivitātēs;

2.3.atbalstīt biedrības grupu locekļu darba pienākumu izpildi;

2.4. vairāk uzmanības iespēju robežās veltīt pensionāriem un jauniešiem;

2.5. turpināt sadarbību ar LNS reģionālajām biedrībām;

2.6. turpināt sadarbību ar LNS kapitālsabiedrībām;

2.7. turpināt sadarbību ar citām NVO, visām pašvaldībām, kurās dzīvo Rīgas RB biedri;

2.8. turpināt saglabāt māksliniecisko pašdarbību un nodrošināt kultūras aktivitātes;

2.9. piedalīties projektu konkursos;

2.10. turpināt meklēt iespēju piesaistīt finanses biedrības darba uzlabošanai;

2.11. uzturēt saikni ar ārzemēs dzīvojošiem biedriem;

2.12. apkopot konferencē izteiktos priekšlikumus un tos, kuru risinājums neietilpst biedrības valdes kompetencē, iesniegt LNS valdei.

Sīkāka informācija par konferences norisi – jūnija KOPSOLĪ!

 

 

Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas