Search form

21.03.2008

Drukāt

Integrācija ir informācija plus izglītošana

        Projekta motivācija. “Integrācija ir informācija plus izglītošana” – šī ir uz Latvijas nedzirdīgo reintegrāciju sabiedriskajā dzīvē orientētā projekta pama...
       

Projekta motivācija. “Integrācija ir informācija plus izglītošana” – šī ir uz Latvijas nedzirdīgo reintegrāciju sabiedriskajā dzīvē orientētā projekta pamatideja. Tā ietver sevī vissmagākās problēmas un izaicinājumus mērķauditorijas - nedzirdīgo cilvēku dzīvē. Invaliditātes specifika, papildus tai – valstī hroniski nerisinātie izglītības, sociālās rehabilitācijas un nodarbinātības jautājumi diskriminē vairāk nekā 2000 Latvijas nedzirdīgos cilvēkus, liek tiem visu mūžu dzīvot pastāvīgi nelabvēlīgā, ignoratīvā vidē un nosaka šī projekta aktualitāti.
Projektā ietvertās aktivitātes paredz veidot koncentrētu, mērķtiecīgu pasākumu kompleksu ar individuālu pieeju iekļaujot motivācijas aktivitātēs katru (KATRU!) Latvijā dzīvojošu dzirdes invalīdu. “I=I+I” – tas ir reāls ieguldījums “Vienādas iespējas visiem” - 2007. gada ES prioritārās politikas realizācijā, projekts, kura mērķis ir palīdzēt iegūt ticību saviem spēkiem, vēlmi, drosmi un prasmi uzsākt ko jaunu, veicināt sociālās atstumtības spiedienam pakļauto dzirdes invalīdu aktīvu līdzdalību savu kompetenču pilnveidē, tādējādi sekmējot viņu motivāciju iesaistīties sabiedrības dzīvē, atgriezties darba tirgū, savu sociālekonomisko problēmu patstāvīgu risināšanu, kopumā veicinās sociālā klimata uzlabošanos. Apkopojot – dot cilvēkiem cerību, ka arī Latvijā ir iespējams atrisināt viņu problēmas, atturēt viņus no došanās labākas, cilvēka cienīgas dzīves meklējumos uz ES. 

Projekta vispārējais mērķis. Projekta vispārējais mērķis ir veicināt dzirdes invalīdu integrāciju Latvijas sabiedrībā.
 
Projekta tiešais mērķis Veicot intervences ar nedzirdīgo nodarbinātību gan tieši, gan pastarpināti saistītajās sistēmās, veidot priekšnoteikumus vairākkārtīgas diskriminācijas apstākļos esošo dzirdes invalīdu reintegrācijai darba tirgū, mazināt invaliditātes izraisītās negatīvās sekas, kuras nedzirdīgie cilvēki paši nespēj pārvarēt, motivēt viņus līdzdarboties savas kompetences pilnveidē un ar netradicionālām pieejām attiecīgajās atbalsta jomās līdzsvarot viņu iespējas sabiedrībā, radīt labās prakses paraugu citu invalīdu grupu nodarbinātības jautājumu risināšanai.
 
Projekta galvenās aktivitātes. Pašpalīdzības aktivitāšu grupas „Tu pats” – individuālas konsultācijas Valmierā, Rēzeknē, Liepājā, Kuldīgā.
Informatīvo aktivitāšu grupa „Piedalies” – tematisko bukletu sagatavošana un izsūtīšana visiem valsts nedzirdīgajiem.
Izcilāko nedzirdīgo cilvēku intervēšana un iegūto materiālu krājuma „Labākie” izveidošana un izdošana 500 eksemplāros.
Atbalsta aktivitāšu grupas – zīmju valodas tematiskās videovārdnīcas „Darbs” izstrāde; brošūras „Mēs” izstrāde un izdošana 500 eksemplāros; nedzirdīgo reģionālo līderu pieredzes apmaiņas un apmācības pasākumi.
Integratīvais forums – festivāls.
 
Projekta mērķauditorija. Mērķauditorija ir dzirdes invalīdi – cilvēki, kuri ir piedzimuši vai arī bērnībā zaudējuši dzirdi un sazinās savā starpā zīmju valodā. Uztveres specifika izsauc dzirdīgiem cilvēkiem nepierastu sazināšanās veidu un procesu identifikāciju – tikai vizuālā formā. Pēc LNS rīcībā esošajām ziņām Latvijā ir apmēram 2000 kurlmēmu cilvēku, kas sazinās ar zīmju valodas palīdzību, no tiem aptuveni puse dzīvo Rīgā un rajonā, 80% šo cilvēku ir pamata un zemāka izglītība.
 
Projekta realizācijas laiks: no 2007. gada februāra līdz 2008. gada janvārim.
 
Projekta finansējums: 49348,90 Ls, no kuriem 80 % ir Eiropas Savienības finansējums no Eiropas Sociālā fonda, bet 20 % ir Latvijas valsts finansiāls atbalsts.
 
Projekta realizācijas vieta: Visa Latvija
 
Projekta aktivitāšu publikācijas
 
No 26.02.2007.-02.01.2008.

                                   

                    

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas