Search form

25.07.2018

Drukāt

Domes sēdē groza budžetu

Šogad ceturtajā domes sēdē 25. jūlijā piedalījās 14 no 19 domes locekļiem.Tās darba kārtībā bija LNS 2018. gada budžeta otrie grozījumi un dažādi citi jautājumi.


LNS prezidente Sandra Gerenovska iepa­zīstināja domniekus ar nepieciešamajiem LNS 2018. gada budžeta grozījumiem.

Vispirms lēma par ieņēmumu daļu. Iepriekš tā bija kopā 2 487 276 eiro, bet klāt nākuši 30 000 eiro no LNS SIA un no projek­tiem/pašvaldībām 20 735 eiro. Kopā tagad ie­ņēmumu daļa ir EUR 2 538 310 eiro. Par šo summu visi vienbalsīgi nobalsoja.

Daudz grūtāk risinājās jautājums par iz­devumu daļas grozīšanu – to bija paredzēts palielināt par šādām summām: projektu/paš­valdības finansējums 20 735 eiro; nekustamo īpašumu iegāde un apkope 59 533 eiro; zie­dojumi 300 eiro.

Kopā izlietojums jāpalielina par 80 267 eiro.

Bija daudz jautājumu par paredzē­to darbu nepieciešamību un izmaksām. Uz domnieku Vara Strazdiņa, Ivara Kalniņa, EdgaraVorslova jautājumiem atbildēja LNS prezidente Sandra Gerenovska, LNS SIA Ne­kustamie īpašumi vadītājs Guntars Pāvels un LNS Iepirkumu un projektu nodaļas vadītāja Aija Sannikova.

Debates izraisījās tieši par budžeta sadaļu “Nekustamo īpašumu iegādes un apkopes izdevumi”, kas nepieciešami darbu turpinā­šanai, gatavojoties ERAF un valsts atbalstītā energoefektivitātes paaugstināšanas un silti­nāšanas projekta uzsākšanai LNS nekusta­majos īpašumos Rēzeknē, Raiņa ielā 5a un Rīgā, Elvīras ielā 19.

Gatavošanās ietver dokumentācijas sa­kārtošanu un dažādus remontdarbus. Pie­mēram, Rēzeknes objektam jāsagatavo to­pogrāfiskais plāns un inventarizācijas lieta, abos stāvos jāizbūvē tualetes, kā arī koridori un ugunsdrošas durvis starp abām ēkām u.c. Savukārt Rīgā izmaksas (1200 eiro) jāsedz par nojaukto piebūvi un cauruļu sagatavošanu ziemas apkures sezonai.

Domniekos bažas raisīja fakts, ka LNS rīcībā esošās naudas paliek arvien mazāk. Tāpēc jāpadomā, kā turpmāk arī nekustamo īpašumu sakārtošanā to izlietot ekonomiskāk.

S. Gerenovska uzsvēra, ka tas jau tiek darīts. Iepriekšējos 4 gados LNS nekustamo īpašumu remontdarbos ieguldīti 500 000 eiro. Bet ir neatliekamas vajadzības – piemēram, lai sakārtotu ugunsdrošības sistēmu Rītausmā, nepieciešami 25 000 eiro. Domnieki diskutēja arī par celtniecības izmaksām un materiāliem, bet galu galā par LNS valdes rosinātām izmai­ņām arī nobalsoja.

Izdevumu daļa LNS budžetā tagad palielināta līdz 2 641 216 eiro (iepriekš bija 2 560 949 eiro). Pēc šādām izmaiņām plāno­tais atlikums uz 1.01.2019 būs 109 296 eiro.

Dome uzdeva LNS valdei nodrošināt ekonomiski efektīvu finanšu līdzekļu izlie­tojumu LNS nekustamo īpašumu atjauno­šanas un pārbūves procesā.

Sekoja “Dažādi jautājumi”. Vilhelmīne Vicinska informēja, ka veikalā Depo Rīgā nezi­nāmi cilvēki nedzirdīgo vārdā lūdz ziedojumus. LNS viceprezidente Brigita Lazda paskaidroja: Depo pārstāvis ir informēts, ka ziedojumu vā­cējiem nav nekādas saistības ar LNS.

V. Strazdiņš aicināja LNS domi pieņemt lēmumu par atbalstu LR 13. Saeimas depu­tāta kandidātam Edgaram Vorslovam. Dome šo priekšlikumu neatbalstīja, jo LNS nevajag jaukties politikā.

Bet domnieks Zigmārs Ungurs veidos in­terviju ar E. Vorslovu “Kopsolī” 9. numurā, in­formējot nedzirdīgo sabiedrību par to, ka viņš ir Zaļo un Zemnieku savienības 13. Saeimas vēlēšanu sarakstā ar 29. kārtas numuru.

 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas