Search form

27.03.2019

Drukāt

LNS biedri 2018. gadā

Photo

LNS domes sēdē tika apstiprināta 2018. gada biedru statistika un pārskats par biedrību darbu pasākumu organizēšanā. Šoreiz par biedru statistiku uz 2019. gada 1. janvāri.


Sāpīgākā lieta – turpinās biedru skaita samazi­nāšanās. Visā LNS gada laikā samazinājies biedru skaits par 24 biedriem. Bet ne visās biedrībās tā notiek.

Daugavpils biedrībā, piemēram, 2017. gadā bija 97 biedri, 2018. gadā 109, bet uz 2019. gada 1. jan­vāri 110. Arī Rēzeknē gada laikā pieaugums par vie­nu biedru. Valmieras biedru ir mazāk: uz 2018.1.01. bija 91, bet uz 2019.1.01 – 86. Smiltenes RB gada laikā kļuvusi par 1 biedru, bet Kuldīgas RB – par 6 biedriem nabagāka.

Apbrīnojama stabilitāte ir Liepājas biedrībā. Tur biedru skaits jau trīs gadus dzelžaini turas uz 96.

Ventspilī 2018. gada 1. janvārī bija 34 biedri, 2019.1.01 – 37, bet pašlaik (8. maijā) jau 40. Malači, ka izglābušies no kritiskas biedru skaita samazinā­šanās.

Un kas notiek mūsu vislielākajā biedrībā? Rī­gas RB 2018.1.01 bija 1101 biedrs, bet 2019.1.01 – 1084. Tātad vislielākais samazinājums – par 17 biedriem.

Visā LNS 2018. gadā uzņemti 12 jauni biedri. Liels samazinājums, jo 2017. gadā uzņēma 30 jau­nus biedrus, bet 2016. gadā – 63!

Biedru sadalījums pēc vecuma arī nav ieprie­cinošs un rāda, ka LNS noveco. Visvairāk biedru ir grupā no 62 gadiem un vecāki – 31 %. Grupā no 50 līdz 61.g. – 22 %. Grupā 40 – 49 gadi ir 19 %. No 30 līdz 39 gadiem ir 17 %. No 25 līdz 29 gadiem – 7 %.

Tāpat kā iepriekšējos gados, vismazākā bija vis­jaunākā grupa (18 – 24 gadi).

Joprojām sievietes ir pārsvarā pār vīriešiem. Bet interesanti, ka grupās no 18 līdz 39 gadiem ne­lielā vairākumā ir vīrieši.

Izglītība – augstākā ir 74 biedriem. Vidējā izglī­tība – 358; vidējā profesionālā – 213; profesionālā – 66 biedriem. Bet visvairāk joprojām ir ar pamata izglītību – 749, tie ir 47 % no visiem biedriem. Nepa­beigta pamata izglītība ir 134, bet vispār nav izglītī­bas 11 biedriem.

Pagājušajā gadā augstskolās mācījās 14, arod­skolās/profesionālajās vidusskolās 16, bet vispāriz­glītojošās skolās 10 biedri.

Par LNS biedru nodarbinātību – protams, tie ir vieni no interesantākajiem datiem. 2018. gadā LNS sistēmā strādāja 65 biedri; ārpus LNS sistēmas – 646, bet nestrādāja 894 biedri.

Visvairāk nodarbināto (131) ir uzkopšanas pa­kalpojumu jomā. Diezgan daudzi strādā celtniecībā (53), kokapstrādē (51), apģērbu šūšanas/labošanas jomā (50), metālapstrādē (20), ēdināšanā (28), au­toremontā (12), lauksaimniecībā (19), pedagoģijā (17), bet 30 ir mājsaimnieces. Sociālos pakalpoju­mus sniedz 37 biedri, bet tūrisma/viesnīcu pakalpo­jumus – 4 biedri.

LNS biedriem pārsvarā ir dzirdīgi bērni – 298 (65 %), bet 158 (35 %) ir vājdzirdīgi vai nedzirdīgi.

Pilsētās dzīvo 84 % biedru; laukos/ciematā 10 %, bet ārpus Latvijas dzīvo 6 % LNS biedru. 

 

Zigmārs Ungurs


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas