Search form

Drukāt

Surdotehniskie palīglīdzekļi


Surdotehniskos palīglīdzekļus izsniedz LNS kapitālsabiedrība - SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (izņemot dzirdes aparātus bērniem līdz 18 gadu vecumam).

Bērniem valsts apmaksātos dzirdes aparātus izsniedz: SIA Veselības centrs „Biķernieki” (Latvijas Bērnu Dzirdes centrs).

Surdotehnikas piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka:
Ministru kabineta 15.12.2009 noteikumi Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” un
Ministru kabineta 15.12.2009 noteikumi Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”. 
 
Valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus ir tiesības saņemt vājdzirdīgām un nedzirdīgām personām,  sākot ar vājdzirdības 3.pakāpi - dzirdes zudums vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī.
Bērniem līdz 18 gadu vecumam tiesības uz valsts apmaksātajiem dzirdes aparātiem ir, ja vājdzirdība konstatēta vismaz 1.pakāpē  -  dzirdes zudums vismaz 25 dB labāk dzirdošajā ausī.
 
Valsts vienu reizi 5 gados piešķir šādus surdotehniskos palīglīdzekļus:
dzirdes aparātu * (aizauss, kaula vadāmības vai kabatas dzirdes aparātu);
• laikrādi ar vibrozvanu (kabatas pulksteni vai galda pulksteni)*;
savienotājvienību radio un televīzijas uztvērējiem (cilpu)*vājdzirdīgām personām, kuras lieto dzirdes aparātu;
skaņas indikatoru ar mehānisko signālu* vai skaņas indikatoru ar gaismas signālu*;
FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (raidītājs un uztvērējs)* – vājdzirdīgām personām, kuras lieto dzirdes aparātu un kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības iegūšanai vai darbam;
tālruni ar pastiprinātāju*.
 
Valsts vienu reizi 3 gados piešķir šādus surdotehniskos palīglīdzekļus:
digitālās vizuālās saziņas ierīci *– nedzirdīgām un vājdzirdīgām personām, kuras izmanto Ministru kabineta 15.12.2009 noteikumos Nr.1472 minētos sociālās rehabilitācijas vai surdotulka pakalpojumus;
dzirdes palīglīdzekli (komunikatoru).
 
* Attēliem ir informatīvs raksturs. Tehnisko palīglīdzekļu modeļi var mainīties atkarībā no attiecīgā gada iepirkumu rezultātiem.
 
Vājdzirdīgās un nedzirdīgās personas var vienlaikus pieteikties vairāku tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai, izņemot skaņas indikatora gadījumā. Jums jāizvēlas, kuru ņemt: vai ar mehānisko signālu vai ar gaismas signālu, jo tiem ir vienāds praktiskais lietojums.
 
Atkārtoti iestāties rindā surdotehnikas saņemšanai var, ja:
1) ir beidzies surdotehniskā palīglīdzekļa lietošanas laiks (iepriekš minētie 5 un 3 gadi);
2) ir mainījies personas funkcionālo traucējumu veids un smaguma pakāpe, tāpēc iepriekš izsniegtais tehniskais palīglīdzeklis ir kļuvis nepiemērots turpmākai lietošanai;
3) tehniskais palīglīdzeklis nolietojuma dēļ ir kļuvis lietošanai nederīgs, izņemot gadījumu, ja veiktajā tehniskajā ekspertīzē ir konstatēts, ka izsniegtais tehniskais palīglīdzeklis ir tīši bojāts;
4) tehniskais palīglīdzeklis pazaudēts vai nozagts, un persona iesniedz pamatotu informāciju, ka notikušajā nav vainojama.
 
Lai saņemtu surdotehniku, Latvijas Nedzirdīgo savienībā ir jāiesniedz (vai jānosūta pa pastu):
1) rakstisks iesniegums. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli un funkcionālo traucējumu aprakstu (iesnieguma paraugu skat. pievienotajos failos);
2) ģimenes ārsta atzinums vai atbilstošas specialitātes ārstniecības personas atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (atzinuma paraugu skat. pievienotajā failā). Ja Jūsu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izsniegtajā invaliditātes lēmumā ir norādīts, ka jums ir dzirdes invaliditāte, tad atzinums nav jāiesniedz, bet iesniegumam pievieno VDEĀK lēmuma kopiju un invaliditātes apliecības kopiju.
3) lai saņemtu dzirdes aparātu vai komunikatoru, iesniegumam pievieno audiogrammu, kuras derīguma termiņš ir viens gads no tās izsniegšanas dienas. 
 
 Ja surdotehniskais palīglīdzeklis nepieciešams bērnam vecumā līdz 18 gadiem vai personai, kura atzīta par rīcībnespējīgu, personas likumiskajam pārstāvim iesniegumā papildus jānorāda savi dati un jāpievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija.
 
Surdotehniku steidzamības kārtā tiesības saņemt ir :
1) bērniem;
2) nodarbinātām personām un personām, kuras apgūst izglītības programmu;
3) personām ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem;
4) personām ar prognozējamu invaliditāti – individuālajā rehabilitācijas plānā paredzēto tehnisko palīglīdzekli, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir paredzēts, ka personai jāsaņem tehniskais palīglīdzeklis steidzamības kārtā;
5) bērna vecākam, adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu ir nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja šī persona aprūpē bērnu līdz pusotra gada vecumam.
 
Tādā gadījumā jums vēl papildus jāpievieno šādi dokumenti:
ja mācaties, tad izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina, ka jūs apgūstat attiecīgu izglītības programmu šajā iestādē, un tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā;
ja strādājat, tad izziņu no darba vietas, kas apliecina, ka esat darba ņēmējs pie šī darba devēja, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu veikšanai;
• norādiet nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja veicat individuālo darbu vai saimniecisko darbību un tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams attiecīgās saimnieciskās darbības veikšanai;
ja jūs aprūpējat bērnu līdz pusotra gada vecumam, tad dokumenta kopiju, kas apliecina, ka jūs kopjat un audzināt bērnu līdz pusotra gada vecumam (piemēram, bērna dzimšanas apliecība, bāriņtiesas lēmums);
• personām ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem - stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izrakstu vai stacionārā pacienta medicīniskās kartes 1.ieliekamo lapu ar epikrīzi (veselības stāvokļa izvērtējums) kas izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas;
VDEĀK individuālo rehabilitācijas plānu, ja nepieciešamība pēc tehniskā palīglīdzekļa noteikta šajā plānā un ja piesakāties tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā.
 
Pievienotie faili
1) Iesnieguma paraugs surdotehnikas saņemšanai pieaugušajiem 
2) Iesnieguma paraugs surdotehnikas saņemšanai personām līdz 18 gadu vecumam/ ar rīcībspējas ierobežojumu (likumiskajam pārstāvim) 
3) Ārsta atzinuma tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai paraugs 
 
 

 
 
Aktualizēts 12.01.2019.

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas