Search form

09.09.2013

Drukāt

Pārskats par konferences 1. sekcijas „Informācija mūsdienu sabiedrībā” darbu

Photo


 
 
 
 
 
Konferences sekcijas „Informācija mūsdienu sabiedrībā” darbam jau iepriekš tika sagatavots sekcijas darba plāns, koncepcija.
 

 
Darba grupa „Informācija mūsdienu sabiedrībā”
 
Praktiskās nodarbības: izveidot modeli, kā LNS turpmāk nodrošinās ar informāciju savus biedrus
 
Grupas darbu vada Zigmārs Ungurs un Sigita Ķikure
 
Nodarbības ilgums : 2 x 1,5 stundas
 
Nodarbības mērķi :
· Noskaidrot, kādos veidos dalībnieki grib saņemt informāciju, kādu un kādā apjomā
· Kādas ir LNS iespējas nodrošināt šo informāciju
· Noformulēt vajadzības pēc atbilstošas informācijas atbilstošos veidos
· Noformulēt risinājumus, lai LNS spētu nodrošināt informāciju saviem biedriem
 
Izmantojamie materiāli:
· Sagatavoti jautājumi uz lapiņām katram grupas dalībniekam
· Sagatavotas tīras lapas dalībnieku atbilžu, ideju, ierosinājumu pierakstīšanai, ko veiks viens no 2 darba grupas vadītājiem
 
Grupas darba norise:
Nodarbības vadītāji iepazīstina ar nodarbības tēmu: “Informācija mūsdienu sabiedrībā”. Īsi pastāsta, kāds būs grupas darba scenārijs un kādi rezultāti tiek gaidīti.
 
Pirmajā daļā dalībnieki izdalīs lapiņas ar strukturētiem jautājumiem. Jautājumi ir sagrupēti:; kādas ir problēmas; kā nodrošināt informācijas pakalpojumu turpmāk.
 
Kopīgā diskusijā tiks noskaidrotas un pierakstītas atbildes uz jautājumiem, kāda informācija un kādos veidos un apjomos vajadzīga.
 
Ņemot vērā vairākuma viedokli, tiks noformulēts, kāda informācija (tēmas), kādā veidā (videoziņas zīmju valodā, Raksti Kopsolī, raksti LNS mājas lapā) un kādā apjomā vajadzīgi LNS biedriem.
 
Kafijas pauze
 
Otrajā daļā dalībnieki atbildēs uz jautājumiem, kādas ir problēmas, lai nodrošinātu informāciju LNS biedriem. Kopīgā diskusijā tiks pierakstītas atbildes un noformulētas galvenās problēmas. Pēc tam dalībnieki kopīgā diskusijā izteiks idejas, kādā veidā risināt fiksētās problēmas. Ņemot vērā LNS iespējas, tiks noformulēti risinājumi, kā turpmāk LNS varētu nodrošināt savus biedrus ar viņu vajadzībām adaptētu informāciju.
 


 
Vispirms notika diskusijas par šādiem jautājumiem:
1) Par kādām tēmām un ko LNS biedri gribētu lasīt Kopsolī un mājaslapā:
a) Intervijas
b) Par jauniešiem, skolām
c) Kā dzīvo nedzirdīgie ārzemēs
d) LNS Domes, Valdes lēmumi, LNS vadības kalendārs
e) Projektu ziņas
f)  Kultūras notikumi, pašdarbība, šovi
g) Ceļojumu pieredze
h) Kas notiek biedrībās
a) Kādas intervijas gribētu: Ar kādiem cilvēkiem; Par kādām tēmām; Cik garas
2) Kā pietrūkst mūsu avīzei?     
3) Kāpēc jaunieši nelasa Kopsolī?
4) Kā jauniešus varētu ieinteresēt pasūtīt avīzi?
5) Kāpēc nedzirdīgie neraksta komentārus LNS mājaslapā?
6) Vai videoziņas apmierina: Tēmas; Ilgums; Pasniegšanas veids; Diktori – modeļi
7) Jūsu ieteikumi videoziņu uzlabošanai
8) Cik bieži izmantojat internetu?
9) Kāpēc daudzi nereģistrējas LNS mājaslapā, tātad nevar skatīties videoziņas?
10) Vai mājās ir dators un internets?
11) Vai izmantojat iespēju uzdot jautājumus mājaslapas sadaļā „Jūsu jautājums”’?
 
Diskusijas ieilga, jo par katru punktu dalībniekiem bija savas domas, „ideju vētras” rezultātā tika izteikti vērtīgi ierosinājumi. Dalībnieki vienojās, ka ļoti interesantas vienmēr ir intervijas, tā var iepazīt cilvēkus vispusīgāk.
 
 Bija priekšlikums par jauniešiem radīt pastāvīgu sleju laikrakstā „Kopsolī”, taču tādā gadījumā to aizpildīt vajadzētu pašiem jauniešiem, un ar to ir problēmas, jo viņi ir ļoti kūtri rakstītāji.
 
 Tika izteikti priekšlikumi vairāk rakstīt par šādām tēmām: kultūras notikumi, nedzirdīgo dzīve ārzemēs, nedzirdīgo tūristu pieredze ceļojumos, jaunās ģimenes, aprakstus par tiem nedzirdīgajiem, kas nodarbojas ar biznesu vai kādā citā jomā sevi apliecinājuši, kā arī par vājdzirdīgajiem, kuri nelieto zīmju valodu, – viņus interesē surdotehnikas jaunākie sasniegumi. Mājaslapā operatīvi vajag ielikt videosižetus par lielākajiem pasākumiem reģionālajās biedrībās. Dalībnieki vienojās, ka vajadzētu ne tikai iknedēļas videoziņas, kuras lasa diktors, bet arī videosižetus no interesantākajiem pasākumiem.
 
 Izskanēja ierosinājums atcelt reģistrāciju LNS mājaslapā, kā arī atjaunot forumu. Taču šai ierosmei ir liels pretarguments: ja nav reģistrācijas un komentētāji un foruma dalībnieki ir anonīmi, tad pieredze rāda, ka ir daudz aizvainojošu, rupju un citus biedrus aizskarošu komentāru. Vēl bija ideja uzlabot LNS mājaslapas fotogalerijas kvalitāti.
 
Izskanēja vērtīga ideja, ka LNS kā vienu no spēcīgākajām Latvijas sabiedriskajām organizācijām vairāk jāpopularizē lielajos ziņu portālos, jo daudzi, kas gribētu nākt uz LNS, vienkārši nezina, ka tāda pastāv. Informācija jāsniedz arī uz ārieni, ne vien jālaiž tikai organizācijas iekšējā apritē.
 
Tā kā lielu informācijas daudzumu nedzirdīgie iegūst no TV, tad svarīgi vēl vairāk palielināt subtitrēto raidījumu skaitu valsts TV kanālos, un šajā nolūkā jāizdara spiediens uz TV un jāprasa, lai informācija būtu pieejama arī nedzirdīgajai sabiedrības daļai saskaņā ar ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām 21. pantu.
 
Pārrunājot iespējas saglabāt laikrakstu „Kopsolī” un mājaslapu pēc projekta „Klusuma pasaule” beigām, kura ietvaros tie tiek uzturēti līdz 2013. gada beigām, visi izprata LNS finansiālo situāciju un ideju vētrai neļāva lielu vaļu. Ieteikumi tieši tāpēc bija piesardzīgi un pieticīgi:
I. Izveidot Informācijas centru, kas turpinās izdot laikrakstu „Kopsolī”, kā arī nemitīgi atjaunot un uzturēt LNS mājaslapu www.lns.lv
 
Finansējuma iegūšanai Informācijas centram tika piedāvāti šādi varianti:
Ø Jāpanāk valstiskā līmenī atzīšana, ka nodrošinājums ar adaptētu informāciju ir tāds pats sociālās rehabilitācijas pakalpojums kā pašlaik jau esošie;
Ø Uz šīs atzīšanas pamata prasīt valsts finansējumu LNS Informācijas centra darbības nodrošināšanai
Ø Ja šis variants neizdodas vai arī iespējams tikai pēc zināma laika, tad:
Ø Meklēt pašvaldības, ESF un citu fondu finansējumu, izveidojot projektu par LNS Informācijas centra izveidi un darbību
Ø Rezerves jeb pagaidu (pirms augstāk minēto finansējumu pieejamības) variants:
Ø Izveidot un uzturēt Informācijas centru par LNS līdzekļiem, darbinieku skaitu un darbības apjomu noteikt atkarībā no iespējamā finansējuma
 
II. Laikrakstā „Kopsolī” rakstīt par šādām tēmām:
Ø Intervijas un apraksti par LNS biedriem, darbiniekiem, atbalstītājiem
Ø Par jauniešiem, skolām
Ø Kā dzīvo un strādā nedzirdīgie ārzemēs
Ø LNS Domes, Valdes lēmumi, LNS vadības kalendārs u.c. oficiālie dokumenti
Ø Ieskati LNS vēsturē, izcilākās personības
Ø Projektu ziņas
Ø Kultūras notikumi, pašdarbība, šovi un citi lieli pasākumi
Ø Nedzirdīgo pašu ceļojumu pieredze
Ø Kas notiek biedrībās
Ø Par jauno pakalpojumu – asistentes jaunajām māmiņām u.c. ģimenes lietām
Ø Nedzirdīgo nodarbinātība, darba meklēšana, darba devēju domas
 
III. LNS mājaslapā:
Ø Saglabāt un pastāvīgi atjaunināt visas esošās sadaļas
Ø Uzlabot fotogaleriju
Ø Operatīvi ievietot videosižetus par interesantākajiem notikumiem
 
IV. Popularizēt LNS darbību, sasniegumus un personības citos masu medijos:
Ø Ziņu portālos
Ø Republikāniskajos laikrakstos
Ø Reģionālajos laikrakstos un reģionālajās TV
 
V. Izmantot LNS pārstāvniecību Sabiedriskajā konsultatīvajā padomē, kas izveidota pie Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, lai sekmētu TV plašāku pieejamību nedzirdīgajiem.
 
 
 

92,04% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”
Šis materiāls veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par tā saturu atbild LNS laikraksta „Kopsolī” galvenā redaktore Ilze Kopmane.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas