Search form

31.01.2013

Drukāt

Kā turpmāk varēs saņemt tulka pakalpojumu

No 2013. gada 1. janvāra stājas spēkā izmaiņas surdotulka pakalpojuma saņemšanā. Par to „KS” lasītājus informē LNS sociālā darba struktūras vadītājs EDGARS VORSLOVS.


Ministru kabineta noteikumos, kas no­saka surdotulka pakalpojuma saņemšanu, noteikts, ka tos sniedz tādas personas, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo aug­stāko izglītību studiju programmā „Surdo­tulks”.
 
Tā kā šobrīd mums trūkst diplomētu surdotulku, lai spētu nodrošināt lielo pakal­pojuma apjomu, līdz 2017. gada 31. decem­brim noteikts pārejas periods, un šajā laikā tiesības sniegt pakalpojumu ir arī personām, kuras uzsākušas studijas programmā „Sur­dotulks” un iesniegušas LNS izziņu, ka ir augstskolas vai koledžas studējošo saraks­tā, vai arī ir izgājušas atestāciju LNS un saņēmušas sertifikātu zīmju valodas tulka pakalpojumu veikšanai. Atestācijas nodroši­nāšanai LNS valde ir apstiprinājusi attiecīgu nolikumu.
 
Jauni noteikumi surdotulka pakalpoju­ma saņemšanai izstrādāti, jo tas ir pakalpo­jums, kas noteikts Invaliditātes likumā. Tas nozīmē, ka šis pakalpojums noteikts ar liku­ma spēku. Līdz šim zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojumi tika sniegti so­ciālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros un to apjoms bija noteikts Ministru kabineta noteikumos. Tas nozīmē, ka no 2013. gada 1. janvāra surdotulka pakalpojums ir ar likumu noteikts kā obligāti nodrošināms pakalpojums dzirdes invalīdiem.
 
Kādas galvenās atšķirības no agrākā pakalpojuma?
 
Pirmkārt, jau pieejamais pakalpojuma apjoms. Likumā noteikts, ka surdotulka pa­kalpojumi nodrošināmi līdz 120 stundām gadā saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām, nepār­sniedzot valsts budžetā pakalpojuma snieg­šanai paredzēto līdzekļu apmēru. 2013.gadā plānotais finansējums ļaus nodrošināt pakal­pojumus 1247 personām, vidēji 72 stundas gadā. Tā ir būtiska atšķirība, jo līdz šim so­ciālās rehabilitācijas pakalpojumu ietvaros zīmju valodas tulka pakalpojumi vidēji uz personu bija līdz 5 stundu apjomā gadā.
 
Otrkārt, stingrāk reglamentēta pakal­pojuma saņemšanas, piešķiršanas, pār­traukšanas atteikuma procedūra. Lai sa­ņemtu pakalpojumu, klientiem būs jāraksta iesniegums, kurā būs jānorāda pakalpojuma izmantošanas mērķis un jāiesniedz ārstējo­šā ārsta izziņa, kas apliecina, ka personai ir dzirdes traucējumi, tos nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un nepiecie­šams surdotulka pakalpojums.
 
Treškārt, MK noteikumos noteiktas prioritārās jomas, kurās sniedzami surdo­tulka pakalpojumi: ārkārtas situācijās (dabas stihiju, ugunsgrēku un citu līdzīgu iepriekš neparedzētu apstākļu gadījumā); ārstniecī­bas pakalpojumu saņemšanai; darbā iekār­tošanās vai ar darba tiesiskajām attiecībām saistītu jautājumu kārtošanai; tālākizglītībai.
 
Ceturtkārt, ar personu tiks slēgts līgums par surdotulka pakalpojuma sniegšanas vie­tu un laiku, kārtību, kādā veicamas izmai­ņas vietas un laika plānošanā, surdotulka transporta izdevumu un ceļā pavadītā laika segšanas kārtību nokļūšanai pakalpojuma sniegšanas vietā.
 
No personas tiks prasīta lielāka līdzat­bildība, jo personai būs LNS jāinformē par izmaiņām, kas var ietekmēt surdotulka pa­kalpojuma saņemšanu un LNS būs tiesības pieprasīt personai atmaksāt surdotulka izdevumus sakarā ar sabiedriskā transporta izmantošanu un citus, saistītus ar surdotul­ka nokļūšanu pakalpojuma sniegšanas vie­tā, ja tā saņēmējs, kas pieteicis surdotulka pakalpojuma saņemšanu, bez attaisnojoša iemesla neierodas pieteiktajā pakalpojuma saņemšanas vietā.
 
Kādi būs nedzirdīgo galvenie ieguvu­mi gan surdotulku pakalpojuma, gan ci­tās rehabilitācijas jomās no 2013. gada 1. janvāra?
 
Dzirdes invalīdiem no valsts puses ne­kas nav atņemts, bet gan nācis klāt. Kā jau teicu, būtiski – vairāk nekā 10 reizes pieaugs pieejamais surdotulka pakalpojuma apjoms. Manuprāt, tas ir vēsturisks LNS panākums, ka izdevies rast risinājumu vienai no būtis­kākajām nedzirdīgo problēmām – tulka pa­kalpojumu pieejamībai.
 
2013. gadā dzirdes invalīdiem būs pieejami arī valsts apmaksātie sociālās re­habilitācijas pakalpojumi – latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība, saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve, psi­holoģiskās adaptācijas treniņi, palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā. Tiem, kas mācās, arī turpmāk būs pieejami surdotulka pakalpojumi profesionālās izglī­tības un augstākās izglītības iestādē.
 
Papildus tam LNS nodrošinās arī dau­dzos projekta „Klusuma pasaule” ietvaros pieejamos pakalpojumus. Rīgas reģionā dzīvojošajiem būs pieejami LNS projekta „Nepalikt vieniem klusumā” ietvaros pie­ejamie pakalpojumi. Latgales reģionā dzī­vojošie varēs izmantot LNS projektā „Al­ternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” pieejamos pakalpojumus.
 
Kā redzams, LNS izdevies panākt, ka dzirdes invalīdiem pieejams plašs pakal­pojumu klāsts. Tai pašā laikā LNS šobrīd jārisina cita problēma – kvalificētu speciā­listu nodrošināšana kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai.

 

 
Materiāls pārpublicēts no laikraksta Kopsolī, nr.1, 2013. gada janvāra numura

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas