Search form

Drukāt

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi


Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka no 2010.gada 1.janvāra dzirdes invalīdu sociālo rehabilitāciju un nodrošinājumu ar surdotehniku nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība, ja nepieciešams iesaistot kapitālsabiedrības, kurā tā ir dalībnieks (akcionārs).

Atbilstoši izstrādātajam klienta sociālās rehabilitācijas plānam, personas ar dzirdes invaliditāti var saņemt šādus valsts budžeta apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:
 
         a) atsevišķus sociālās integrācijas veicināšanai līdz 150 stundām gadā:

1. latviešu zīmju valodā adaptētas informācijas sniegšanas pakalpojumus;
2. latviešu zīmju valodas apmācību un pilnveidi;
3. radošās pašizteiksmes un saskarsmes iemaņu apguvi un pilnveidi;
4. psiholoģiskās adaptācijas treniņus;
5. palīdzību un atbalstu klienta sociālo problēmu risināšanā.

Šo pakalpojumu ietvaros ietilpst arī klienta ģimenes locekļu un tuvinieku konsultēšanu un apmācību, ja nepieciešams.
 
         b) sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksus klienta patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei:

1. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu klientiem ar garīga rakstura traucējumiem vai zemu izglītības līmeni vienu reizi 2 gados;

2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu klientiem, kuriem dzirdes zudums radies pēc mutvārdu valodas apguves vienu reizi 3 gados.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 20.04.2021. noteikumi Nr.250 „Kārtība , kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”. Kārtība , kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku (likumi.lv)

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis, ja persona nav sasniegusi 18 gadu vecumu, Latvijas Nedzirdīgo savienībā iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:

 iesniegumu, norādot šādas ziņas:

   a) vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

   b) nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;

   c) likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis un pārstāvības veidu;

   d) informāciju par vēlamo saziņas veidu ar biedrību vai savienību (ierodoties personīgi savienībā, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, ja persona vai tās likumiskais pārstāvis piekritis saziņai ar elektroniskā pasta starpniecību).

Ja Invaliditātes informatīvajā sistēmā nav datu par personas funkcionēšanas traucējuma veidu (nav ievadīts lēmums par invaliditātes noteikšanu) un VDEĀVK rīcībā nav informācijas par personu, persona pēc LNS pieprasījuma iesniedz:

  • otolaringologa vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta atzinumu, ka personas dzirdes traucējumi atbilst vismaz trešajai pakāpei – dzirdes zudums runas zonas frekvenču zemākajā punktā ir vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī.

Iesniegumu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai var iesniegt arī paši bērni, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu.

Šajā gadījumā bērnam jāiesniedz tie paši iepriekšminētie dokumenti un iesniegumā jānorāda savu vecāku dati.

LNS pēc iesnieguma saņemšanas no nepilngadīgā bērna par saņemto iesniegumu ziņos viņa vecākiem un lūgs viņus rakstiski paziņot LNS, ja viņi vēlas ierobežot sava bērna pakalpojumu saņemšanu. Ja no vecāku puses iebildumu nebūs, tad LNS varēs piešķirt pakalpojumu.


 Saņemtos iesniegumus Latvijas Nedzirdīgo savienība izskata un pieņem lēmumu mēneša laikā.

Pievienotie faili

1) Iesnieguma paraugs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai pieaugušajiem
2) Iesnieguma paraugs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām līdz 18 gadu vecumam (likumiskajam pārstāvim)
3) Iesnieguma paraugs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām līdz 18 gadu vecumam (personām no 15 gadu vecuma)
 
 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina LNS kapitālsabiedrība SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”. 
 

Pievienotais fails:

Iesnieguma paraugs ceļa izdevumu apmaksai 

 

Aktualizēts: 01.05.2021
 


 
Informāciju par Valsts budžeta apmaksātajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem latviešu zīmju valodā ar tekstu latviešu valodā skatīt šeit un krievu valodā – šeit.

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas