Search form

28.02.2013

Drukāt

Tagad mums ir trīsreiz vairāk tulku ...

Uz jautājumiem par valsts apmaksāto surdotulka pakalpojuma nodrošināšanu atbild LNS Rehabilitācijas centra vadītāja SANDRA GERENOVSKA


Atbilstoši MK noteikumiem tulku var izmantot visur, kur nedzirdīgs cilvēks sa­skaras ar komunikācijas problēmām – ne tikai valsts, vai pašvaldību iestādēs, bet arī tālākizglītībai, autokursos un citās vietās, kur nepieciešama komunikācija ar fiziskām un juridiskām personām. Uz tulka pakalpo­jumu var pieteikties arī nedzirdīgie bērni (vecumā līdz 18 gadiem).
 
Nedzirdīgo bērnu vecāki var izmantot tulku pēc skolas, piemēram, dažādās ārpus­skolas nodarbībās – bērnu mākslas skolās, skolēnu interešu centru pasākumos, dažādos pulciņos, sporta nodarbībās utt.
 
Kad pieejams valsts apmaksātais tul­ka pakalpojums?
Pamatā darbalaiks tulkiem ir 8 stundas. Pārsvarā no 8.30 līdz 17. Bet var individuāli vienoties par citu laiku un arī brīvdienām. Informāciju, kuri tulki Rīgā strādā ārpus minētā laika un brīvdienās, var iegūt pie tulka operatora Violas Aba­kokas vai pie RC Zīmju va­lodas tulku nodaļas vadītājas Sarmītes Ķuzules.
 
Cik tulku šobrīd ir SIA Rehabilitācijas centrs rīcī­bā?
Šobrīd darbā pieņemti 32 tulki: Rīgā – 20, Rēzeknē – 2, Daugavpilī – 2. Pārējās biedrībās un Alūksnes grupā ir pa vienam tulkam Visi ne­dzirdīgie, kuri būs noslēguši līgumu par tulka pakalpoju­ma saņemšanu, saņems arī tulku sarakstu ar kontaktiem (skat. arī šajā KS nr.).
 
Vai tagad mums ir pietiekošs tulku skaits?
Varu teikt, ka tagad mums ir trīsreiz vai­rāk tulku nekā bija.
 
Vai nedzirdīgais var izvēlēties jebku­ru tulku?
Nedzirdīgais var izvēlēties sev vēlamo tulku, arī to tulku, kas dzīvo tuvāk klien­ta dzīvesvietai vai pakalpojuma sniegšanas vietai. Protams, vislielākā izvēle ir Rīgā dzīvojošiem. Ja noteiktā laikā klientam vē­lamais tulks būs jau aizņemts, tad viņam piedāvās citu tulku vai arī citu dienu un lai­ku, kad vēlamais tulks būs brīvs.
 
Kā var pierakstīties pie tulka?
To var izdarīt, personīgi ierodoties Rehabilitācijas centra Zīmju valodas tulku nodaļā vai tā struktūrvienībās – Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Smiltenē, Valmierā, Alūksnē, Daugavpilī, Rēzeknē vai arī pakalpojumu piesakot, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, – Skype, ooVoo, SMS, e-pastu, faksu.

Pakalpojumu var pieteikt arī mājaslapā www.rc.lns.lv sadaļā „Tulka pakalpojuma pieteikšana”.
Ja klients piesaka pakalpojumu uz vietas, tad viņam jāuzrāda klienta reģistrācijas karte, bet, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, jānorāda šāda informācija:
• vārds, uzvārds;
• telefona numurs, ooVoo, Skype, e-pasta adrese;
• informācija par nepieciešamo pakalpojumu;
• datums, laiks – no cikiem līdz cikiem;
•  precīza pakalpojuma sniegšanas vietas adrese;
• tulkošanas darbs un vēlamais tulks ( kas tulkam jātulko un kuru tulku vēlētos).

Pasūtījumu Rīgas reģionā reģistrē surdotulks-operators, bet citos reģionos surdotulks un vienojas ar Klientu par pakalpojuma izpildes laiku. Pieteikšanās caur surdotulku-operatoru notiek darbdienās no pl. 8.30 līdz 17. Pieteikumus var sūtīt visu diennakti uz minētajiem elektroniskajiem sakaru līdzekļiem, bet atbilde par pasūtījuma apstiprinā-jumu tiek sniegta darba dienās pl. 8.30 – 17.

Var gadīties, ka klients pēc pakalpojuma saņemšanas uzreiz vienojas ar tulku par nākamo pakalpojumu. Tādā gadījumā tulks pats paziņos operatoram, ka noteiktā datu-mā un laikā viņš jau aizņemts.
 
Vai nedzirdīgais var izvēlēties jebku­ras pilsētas tulka pakalpojumu, izman­tojot to attālināti – caur web kameru, ja viņš dzīvo, piemēram, Jēkabpilī? Kā viņš var redzēt, kurš tulks tajā brīdī ir brīvs?
Viņš var izvēlēties jebkuras pilsētas tul­ku. Skype vai ooVoo var redzēt, vai tulks ir brīvs. Bet reģionos tulks pārsvarā ir viens, tāpēc vienlaicīgi nevar būt pie Skype un tai pašā laikā izsaukumā. Tāpēc, kā jau iepriekš minēts, ieteicams Skype, vai ooVoo sazinā­ties ar tulku-operatoru.
 
Kā tulki ir nodrošināti ar komunikā­cijas tehnoloģijām? Vai viņi var sniegt pakalpojumu klientam, izmantojot mobi­lo telefonu ar 3G pieslēgumu?
Šobrīd tikai daļa tulku nodrošināti ar ie­spējamām komunikācijas tehnoloģijām. 3G pieslēgums ir nākotnes jautājums. Jāņem vērā, ka šobrīd valsts apmaksā tulkiem tikai atalgojumu un ceļa izdevumus.
 
Līgums par surdotulka pakalpojuma nodrošināšanu saskarsmei ar fiziskām un juridiskām personām paredz, ka tulku vajag pieteikt vismaz 3 dienas iepriekš. Bet ko darīt neparedzētos un ārkārtas gadījumos, piemēram, avārijā uz ceļa, pēkšņi saslimstot utt.?
Tās trīs dienas paredzētas, ja nav ne­attliekama vajadzība un klients jau iepriekš zina, ka viņam pēc vairākām dienām vajadzēs tulku. Tad tas jādara savlaicīgi. Neparedzētos un ārkārtas gadījumos arī jāsazinās ar RC tulku – operatoru, bet ārpus viņa darba laika vai brīvdienās var izmantot šā­dus ārkārtas telefona numu­rus: 26445359; 26382158; 26184246.
 
Ko darīt, ja paredzē­tais tulka pakalpojuma apjoms (120 stundas) ir iztērēts un nedzirdīgais nokļuvis ārkārtas situāci­jā vai tulks ļoti nepieciešams ārstniecības pakalpojuma saņemšanai?
Ja valsts vai arī ES fondu projekts to ne­apmaksā, klientam tas jādara pašam.
 
MK noteikumos noteikts, ka ceļā pavadītais laiks tiek uzskatīts par pa­kalpojuma sniegšanas laiku. Piemēram, nedzirdīgam rīdziniekam ir nepiecie­šams tulks Gaiļezera slimnīcā, kas ir pilsētas otrā galā. Tulkam, lai tur nokļū­tu, nepieciešama 1 stunda un 7 minūtes. Tikpat daudz laika vajag lai nokļūtu atpakaļ. Iespējams, vēl pie ārsta jāgai­da rindā 20 minūtes, bet pati vizīte ilgst 15 – 20 minūtes. Tātad šajā gadī­jumā nedzirdīgais iztērējis gandrīz 3 stundas tulka pakalpojuma. Vai pareizi?
Jā, pareizi!
 
Ja nedzirdīgais ar tulku netiek pieņemts pie ārsta vai cita spe­ciālista pieteiktajā laikā, ko da­rīt? Tulka pakalpojums ir dārgs un viņu, iespējams, jau gaida cits klients. Kuram būtu iepriekš jā­brīdina ārsts vai cits speciālists par to?
Ļoti interesants jautājums. No­teikumu te nav, bet faktiski notiek tā – tulks pats pieklauvē pie durvīm un brīdina ārstu, ka ilgi gaidīt nevar, jo viņam jau citā vietā jātulko.
 
Kā iepriekš minēts, tulka pa­kalpojuma sniegšanas punkti ir tikai 9 Latvijas pilsētās. Lai no­kļūtu kādā citā pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā, tulks ceļā turp/atpakaļ var pavadīt līdz pat 6 stundām, lai pabūtu pie ārsta 15 minūtes. Kā jūs komentētu šo si­tuāciju?
Bet 120 stundas tas ir ļoti daudz! Neviens vēl no lauku novadiem nav tik bieži un daudz izmantojis tul­ka pakalpojumus, jo laukos nav tik daudz iespēju kā pilsētās, kur plašas iespējas apmeklēt dažādus kursus, nodarbības, speciālistus utt.
 
Aptaujā starp tulkiem un no­skaidrojies, ka pārsvarā visiem ne­dzirdīgajiem, kas dzīvo laukos, pat ģimenes ārsti ir pilsētā.
 
Vēl jāsaka, ka neviens tulks vai cits speciālists nebrauks tik tālu, ja saņems atalgojumu tikai par 15 mi­nūtēm, jo tai pašā laikā savā pakal­pojuma sniegšanas punktā viņš var nopelnīt samaksu par astoņām stun­dām. Tāpēc klienti, kas dzīvo lauku apdzīvotā vietā, parasti kārto vairā­kus jautājumus reizē – gan pagastā, gan pie ārsta utt. Turklāt neviens tulks nekad tik tālu nav braucis, jo tulki klientiem pieejami krietni tu­vāk nekā 3 stundu brauciena attālu­mā.
 
Pēc tulka pakalpojuma saņem­šanas nedzirdīgais klients paraks­tās par to. Vai dokumentā, kas jāparaksta, būs norādīts arī pakal­pojuma sniegšanas ilgums?
Dokumentā būs norādīti klienta dati, saņemtā pakalpojuma datums, laiks, vieta, adrese, ceļā pavadītais laiks un pakalpojuma sniegšanas laiks.
 
Kas notiek, ja nedzirdīgajam ir darīšanas ar policiju vai tiesas dar­biniekiem, vai juristu un viņš nav pieteicies uz tulka pakalpojumu?
Viņam pašam ir jāpieprasa tulka pakalpojums. Ja policija aizturējusi nedzirdīgo, tad tai jāpieprasa tulka pakalpojums.
 
Daži nedzirdīgie ir izteikuši neapmierinātību, ka ne vienmēr iespējams operatīvi saņemt tul­ka pakalpojumu attālināti – caur Skype vai citu ziņojumapmaiņas programmu: tulks vai nu neatbild, vai ilgi jāgaida. Kā jūs komentētu šo situāciju?
Jā, viens klients bija neapmieri­nāts. No citiem sūdzības neesmu sa­ņēmusi. Līdz pagājušā gada beigām Rīgā strādāja 4 tulki, kuri cits citu aizvietoja. Pie viņiem bieži veido­jās gara rinda – viņi bija aizņemti ar klientu apkalpošanu uz vietas, tāpēc arī Skype esošiem klientiem reizēm nācās uzrakstīt: „Lūdzu, uzgaidiet.” Ir grūti tagad pierādīt kāda vainu: kurš tajā brīdī bija pie Skype, kāda bija situācija, kāpēc uzreiz nevarēja atbildēt...
 
Iespējams, nepmierinātajam Skype lietotājam gaidīšana nebija pieņemama, vajadzēja tūlīt. Ko tul­kam darīt? Kuram klientam tad pa­teikt, lai pagaida, kamēr tulks runā Skype? Man tomēr nav informācijas, ka kāds klients nebūtu apkalpots par degošiem jautājumiem.
 
Ja kāds ir neapmierināts, tūlīt jā­griežas pie Tulku nodaļas vadītājas. Ja tur nav saņemts pietiekams skaid­rojums, tad, lūdzu, pie manis! Ja tomēr nespēsim vienoties, dodieties pie Arnolda Pavlina.
 
Lai atrisinātu šo problēmu, šogad Tulku nodaļā pieņemts viens pastā­vīgs tulks-operators. Būtu labi, ja ne­dzirdīgais ar sūdzību par tulku darbu grieztos pie mums rakstiski. Mēs to izskatīsim un atbildēsim. Ja kāds ne­spēj uzrakstīt, palīdzēsim to izdarīt.
 
Kādi uzdevumi tulka pakalpo­juma nodrošināšanā Rehabilitāci­jas centram vēl būtu jārisina?
Ikdienā vēl ilgi saskarsimies ar dažādām problēmām, jo šobrīd sniedzam jaunu pakalpojumu. Pro­tams, personīgi esmu ieinteresēta, lai mūsu nedzirdīgie klienti sadarbotos ar mums. Ir grūti risināt viņu problē­mas, nezinot tās. Iespējams, ar līdz­šinējo vienu operatoru nepietiks un vajadzēs piesaistīt šim darbam vēl vienu speciālistu. Šobrīd tas gan vēl nav aktuāli, jo pieprasījums pēc jau­nā pakalpojuma nav pārāk liels.
 
 
Teksts: Inese Immure
Materiāls pārpublicēts no laikraksta Kopsolī, 2013. gada feburāra numura

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas