Search form

29.11.2013

Drukāt

Par valsts apmaksāto surdotehnisko palīglīdzekļu klāstu


LNS prezidenta EDGARA VORSLOVA komentārs:
  
Valsts apmaksāto surdoierīču sortiments, klienti; ja ir rindas, kā­das izredzes tās samazi­nāt?
Valsts apmaksāto surdotehnisko palīglī­dzekļu klāsts nav mainījies kopš 2010. gada, kad valsts deleģēja LNS surdotehnisko pa­līglīdzekļu nodrošināšanu. Ministru kabi­neta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – ti­flotehniku un surdotehniku” noteikts, ka šo­brīd personām, kurām ir vismaz 3. vājdzir­dības pakāpe ir tiesības saņemt šādu valsts apmaksātu surdotehniku:
• dzirdes aparātu;
• laikrādi ar vibrozvanu;
• gaismas indikatoru;
• savienotājvienību radio un televī­zijas uztvērējiem.
 
Esam Labklājības ministrijā (LM) ie­snieguši lūgumu papildināt no valsts budže­ta apmaksātās surdotehnikas klāstu. LM tam devusi pozitīvu atbildi, tagad šajā jautājumā jāgaida Ministru kabineta lēmums.
 
Rindas samazinās gadu no gada, jo LM mums pēdējos divos gados bija pie­šķīrusi papildfinansējumu. Šobrīd rindā (15.10.2013) uz dzirdes aparātu gaida 2598 personas, laikrādi ar vibrozvanu – 124, gais­mas indikatoru – 34, savienotājvienību jeb „induktīvo cilpu” – 6 personas. Šobrīd, lai saņemtu dzirdes aparātu, rindā jāgaida aptu­veni 10 mēneši. Personas, kurām ir tiesības surdotehniku saņemt steidzamības kārtā, to saņem aptuveni mēneša laikā.
 
Nākamgad valsts plāno surdotehnikas nodrošinājumam papildus piešķirt 591 302 Ls, līdz ar to prognozējam, ka rinda uz dzir­des aparātiem samazināsies līdz dažiem simtiem vai arī izzudīs pilnībā.
 
Vai jūs paši paziņojat klientam, ka viņam pienācis laiks saņemt jaunu apa­rātu, vai arī viņam pašam jāseko līdzi termiņam?
Līgumā ar klientu ir punkts, kurā norā­dīta tehniskā palīglīdzekļa garantijas un arī lietošanas laiks. Klientam pašam jāseko šim lietošanas termiņam un, ja pēc tā notecēša­nas viņš vēlas saņemt jaunāku un modernā­ku (tehnoloģijas nemitīgi attīstās) tehnisko palīglīdzekli, tad jāveic Ministru kabineta noteikumos noteiktā procedūra, lai pieteik­tos uz tā saņemšanu.
 
Gribu piebilst, ka iepriekš minētie Mi­nistru kabineta noteikumi nosaka arī to, kā­das darbības personu nodrošināšanā ar sur­dotehniku jāveic Nedzirdīgo savienībai, un mēs tos strikti ievērojam.
 
 
Teksts: Zigmārs Ungurs
Materiāls pārpublicēts no laikraksta Kopsolī, 2013. gada novembra numura

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas