Search form

30.05.2014

Drukāt

Par valsts apmaksātajiem surdotehniskajiem palīglīdzekļiem

Photo


Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem (sākot ar vājdzirdības 3.pakāpi – dzirdes zudums ir vismaz 55 dB) valsts apmaksā šādus tehnis­kos palīglīdzekļus:
dzirdes aparāts (vienu reizi 5 gados);
pulkstenis ar vibrozvanu (vienu reizi 5 gados);
savienotājvienība radio un televīzijas uztvērējiem – indukcijas spole radio un tele­vīzijas skaņas labākai uztveršanai tiem, kas lieto dzirdes aparātu (vienu reizi 5 gados);
gaismas indikators – auklīte (vienu rei­zi 3 gados).
 
Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, vis­pirms jādodas pie ģimenes ārsta vai ausu, kakla un deguna ārsta (LOR) un jāpasaka, kādu tehnisko palīglīdzekli vēlaties. Ārsts jums izsniegs atzinumu tehniskā palīglī­dzekļa saņemšanai, kurā būs uzrakstīta diag­noze un tehniskā palīglīdzekļa nosaukums. Ja gadījumā nepiecie­šams dzir­des apa­rāts, tad no ārsta vajag arī au­diogram­mu. Tās derīguma termiņš ir viens gads no izsnieg­šanas die­nas.
 
Šie do­kumenti kopā ar iesniegumu (var uzrakstīt arī uz vietas) jāiesniedz LNS vai Surdoteh­niskās palīdzības centrā Rīgā, Elvīras ielā 19 vai kādā tās filiālēs Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā vai Ventspilī.
 
Dokumentus var arī sūtīt pa pastu uz ad­resi: Latvijas Nedzirdīgo savienība, Elvīras iela 19, Rīga, LV 1083. Var arī pa e-pastu, ja tie sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 
Iesniegumā jāuzraksta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzī­vesvietas adrese – ja tās atšķiras, tālruņa numurs, tehniskā palīglīdzekļa nosaukums, piemēram, „dzirdes aparāts” vai „modinā­tājpulkstenis ar vibrozvanu”, un funkcionā­lo traucējumu apraksts - „vājdzirdība”. Ie­snieguma paraugu var skatīt LNS mājaslapā www.lns.lv, sadaļas „Pakalpojumi” apakšsa­daļā „Surdotehnika”.
 
Latvijas Nedzirdīgo savienība jūsu doku­mentus izskatīs 20 darbdienu laikā, tad nosū­tīs jums vēstuli ar paziņojumu par uzņemšanu rindā. Ja gadījumā kāds dokuments nebūs pa­reizs, jūs saņemsiet vēstuli ar atteikumu.
 
Rindā uz dzirdes aparātu šobrīd jāgai­da apmēram sešus mēnešus.
 
Tie, kas ir pieteikušies rindā uz pulks­teni ar vibrozvanu, gaismas indikatoru vai indukcijas spoli, to varēs saņemt no jūnija.
 
Ja jūs strādājat vai mācāties, dzirdes aparātu varat saņemt steidzamības kārtā – viena mēneša laikā. Tad papildus vajag iesniegt:
ja jūs mācāties – izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina, ka jūs mācāties šajā iestādē un ka tehniskais palīglīdzeklis nepie­ciešams sakarā ar izglītības ieguvi;
ja jūs strādājat – izziņu no darba de­vēja, ka jūs esat darba ņēmējs un tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams sakarā ar darba pienākumu veikšanu;
• ja veicat individuālo darbu vai saimnie­cisko darbību un tehniskais palīglīdzeklis ne­pieciešams šim darbam, tad norādiet nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru vai ko­mersanta firmu un reģistrācijas apliecības numuru.
 
Sur­doteh­niku steidza­mības kārtā tiesības saņemt ir arī bērniem vecumā līdz 18 gadiem.
 
Jūs varat at­kal iestāties rindā surdotehnikas saņemša­nai, ja:
1) beidzies surdotehniskā palīglīdzekļa lietošanas laiks (iepriekš minētie 5 un 3 gadi);
2) mainījusies dzirdes zuduma pakāpe (dzirde pasliktinājusies), tāpēc iepriekš iz­sniegtais dzirdes aparāts nav vairs piemērots (tad nepieciešams pievienot speciālista slē­dzienu);
3) tehniskais palīglīdzeklis pazaudēts vai nozagts, un jūs iesniedzat pamatotu informā­ciju, ka notikušajā neesat vainīgs.
Ja gadījumā vēlaties saņemt paaugstinā­tas funkcionalitātes (ar papildu iespējām) teh­nisko palīglīdzekli, ko valsts neapmaksā, tad jums jāpiemaksā starpība. Piemēram, valsts apmaksātā dzirdes aparāta cena ir 250 eiro, bet jūs vēlaties citu aparātu par 450 eiro, tad pašam jāpiemaksā 200 eiro.
 
Jāņem vērā, ka dzirdes aparātu un citu surdotehnisko palīglīdzekļu modeļu sorti­ments katru gadu var mainīties, jo tos iepērk Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā – tas atkarīgs no firmu, kas piedalās konkur­sā, piedāvājuma.
 
 
Teksts: Inese Immure
Foto: Zigmārs Ungurs
Materiāls pārpublicēts no laikraksta Kopsolī, 2014. gada maija numura

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas