Search form

30.06.2014

Drukāt

Izmantojiet surdotulka pakalpojumu profesionālās izglītības programmas apguvei

Photo

Šogad pamatizglītību ieguvuši vairāk nekā 20 vājdzirdīgie un nedzirdīgie jaunieši. Daudzi turpinās izglītību, apgūstot kādu profesiju. Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) profesionālās izglītības programmas apguvē aicina izmantot valsts apmaksāto surdotulka pakalpojumu.


Tas tiek nodrošināts individuāli vai izglī­tojamo grupā līdz 480 akadēmiskajām (360 astronomiskajām) stundām viena mācību gada laikā profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstā­kās izglītības iestādēs, nepārsniedzot valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēru.
 
Lai saņemtu surdotulka pakalpojumu, jums vai jūsu likumiskajam pārstāvim (mātei vai tēvam), ja jums nav vēl 18 gadu, Latvijas Nedzirdīgo savienībā jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu vai elektroniski atbil­stoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:
1) iesniegums ar lūgumu sniegt surdotul­ka pakalpojumu, norādot tajā:
a) personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa nu­muru vai e-pasta adresi;
b) vēlamo izglītības iestādi un izglītī­bas programmu;
c) vēlamo pakalpojuma saņemšanas termiņu;
d) informāciju par to, ka atbilde var tikt sniegta elektroniski, ja personai ir e-pasta adrese;
e) likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvie­tas adresi, ja surdotulka pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstā­vis (iesniegumu paraugu skat. www.lns.lv sadaļā „Pakalpojumi”).
2) ārstējošā ārsta izziņa, kas apliecina, ka jums ir dzirdes traucējumi un nepieciešams surdotulka pakalpojums;
3) invaliditātes apliecības kopija vai cits dokuments, kas apliecina, ka jums ir noteikta invaliditāte;
4) likumiskā pārstāvja statusu apliecinoša dokumenta kopija, ja pakalpojumu pieprasa likumiskais pārstāvis.
 
Surdotulka pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabine­ta 15.12.2009 noteikumi Nr.1472 „Kārtība , kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabili­tācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehni­ku”.
 
Par to, kā saņemt valsts apmaksātu surdo­tulka pakalpojumu izglītības programmas ap­guvei, vairāk lasiet LNS mājaslapā: www.lns.lv sadaļā „Pakalpojumi”. Informācija pieeja­ma arī zīmju valodā.
 
Lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību vairākos valsts reģionos atbilstoši samērīgu­ma principam, LNS ir tiesības izvēlēties pro­fesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes, kurās iespējams sa­ņemt tulka pakalpojumu kārtējā mācību gadā.
 
Šogad no janvāra līdz jūnijam surdotul­ka pakalpojums tika sniegts 14 Latvijas izglītības iestādēs: Alsviķu arodskolā, Rīgas Amatniecības vidusskolā, Barkavas profesio­nālajā vidusskolā, SIVA Jūrmalas profesio­nālajā vidusskolā, Rīgas Valsts tehnikumā, Malnavas koledžā, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskolā, Zaļenie­ku profesionālajā vidusskolā, Cīravas pro­fesionālajā vidusskolā, kā arī 5 augstākajās mācību iestādēs. Šo pakalpojumu izmantoja 60 klienti.
 
Atgādinām, ka surdotulka pakalpo­jums izglītības programmas apguvē profesio­nālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs pieejams kopš 2011. gada 1. septembra un to nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība.
 
Vēl vēršam uzmanību uz to, ka valsts bu­džeta finansējums šim pakalpojumam ir iero­bežots, tāpēc LNS nevar garantēt, ka uzreiz tiks apmierināti visi pieprasījumi.
 
Aicinām dzirdes invalīdus, kuri vēlas sa­ņemt minēto surdotulka pakalpojumu, neka­vēties ar dokumentu iesniegšanu
 
Telefons informācijai: 26232209; e-pasts – surdotulki(at)lns.lv
 
 
Teksts: Inese Immure
Foto: Juris Grundulis

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas