Search form

10.11.2014

Drukāt

Valsts apmaksātie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti

Photo


LNS Rehabilitācijas centrā (LNS RC) nedzirdīgie bez maksas var saņemt:

1) atsevišķus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus: latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība, saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve, psiholoģiskās adaptācijas treniņi, palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā – līdz 150 stundām gadā;

2) sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu personām ar dzirdes traucējumiem – ne vairāk kā 150 dienas piecos gados.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam sniedz LNS RC strādājošie sociālā darba speciālisti – sociālie darbinieki, psihologi, sociālie rehabilitētāji, pedagogi, asistenti, klientu apkalpošanas speciālisti un citi darbinieki, kuriem ir pieredze, zināšanas un iemaņas darbā ar nedzirdīgajiem.

Nedzirdīgie visus valsts budžeta apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus var saņemt SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” Sociālās rehabilitācijas nodaļā, Zīmju valodas tulku nodaļā un Zīmju valodas attīstības nodaļā, kā arī pakalpojumu sniegšanas punktos:

Rīgā – Elvīras ielā 19 un Kandavas ielā 27;
Alūksnē – Helēnas ielā 28 – 3;
Smiltenē – Gaujas ielā 28;
Valmierā – Brīvības ielā 44;
Liepājā – 1905. gada ielā 35;
Kuldīgā – Piltenes ielā 20;
Rēzeknē – J.Raiņa ielā 5a;
Daugavpilī – S.Mihoelsa ielā 54;
Ventspilī – Lielā Dzirnavu ielā 24.

Latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība

Dzirdes invalīdi, arī tie, kas dzirdi zaudējuši dzīves laikā un cittautieši, individuālajās nodarbībās apgūst vai pilnveido latviešu zīmju valodas prasmi un tās praktiskā pielietojuma iemaņas, paplašina zīmju valodas vārdu krājumu. Tas viss veicina vārdu un zīmju jēgas izpratni, pilnveido klienta komunikācijas prasmes un iemaņas.

Praktisko nodarbību laikā tiek piedāvātas dažādas tēmas, izmantoti vizuāli materiāli (vārdnīcas, videovārdnīcas DVD formātā u.c.).

Pakalpojuma apjoms zīmju valodas pirmreizējai apguvei – līdz 80 stundām gadā, pilnveidei – līdz 60 stundām gadā.

Pakalpojumu cilvēki ar dzirdes invaliditāti var pieteikt Rīgā LNS RC Zīmju valodas attīstības nodaļā, kā arī pakalpojumu sniegšanas punktos. Kontaktēšanās pa mob. tel. 26350913 vai e-pastu: [email protected]

 

Saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve

Izmantojot pakalpojumu, nedzirdīgie un vājdzirdīgie var apgūt un uzlabot dzīves prasmes, pilnveidot nodarbībās sevi, lai justos drošāki un pārliecinātāki dažādos sabiedriskos un kultūras pasākumos, aktīvi darbotos, pilnvērtīgi un saturīgi pavadītu brīvo laiku.

Nedzirdīgie var piedalīties grupu vai individuālās nodarbībās dažādās radošās darbnīcās: Deju un kustību, Teātra un kustību, Foto, video un IT, Vizuāli plastiskās mākslas, Muzicēšanas darbnīcā.

Nodarbībās klienti iepazīst dejas ritma un kustību savstarpējās sakarības; mācās izmantot savu ķermeni, mīmiku un žestus kā uz skatuves, tā arī ikdienā; attīsta radošās prasmes foto vai video darbu radīšanā, gleznošanā, zīmēšanā, veidošanā utt.

 

Psiholoģiskās adaptācijas treniņi

Psihologa pamatuzdevums ir palīdzēt cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti veiksmīgāk orientēties dažādās sarežģītākās dzīves situācijās un rast izeju no savām problēmām. Tās var būt dažādas: šķiršanās, tuva cilvēka zaudējums, izsīkuma izjūta, dzīvesprieka zudums, atkarības (alkoholisms, narkomānija, datoratkarība, azartspēles u.c.), vardarbība, darba zaudējums, konflikti attiecībās (darbā, ģimenē, skolā ) un citas.

Pakalpojumu sniedz psihologs. Nodarbības notiek grupās un individuāli.

 

Palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā

Pakalpojumu sniedz sociālie rehabilitētāji un sociālie darbinieki, kuru uzdevums sniegt nedzirdīgiem palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā; attīstīt klientam spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas, nodrošināt informāciju par sociāliem un citiem aktuāliem jautājumiem, veidot kontaktus starp sociālo pakalpojumu saņēmējiem un sniedzējiem. Pakalpojuma ietvaros tiek arī organizētas atbalsta/pašpalīdzības grupas, kur klienti motivē cits citu un izvērtē sevi, diskutē, dalās pieredzē un zināšanās.

Visu augšminēto no valsts budžeta apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu Rīgā LNS RC Sociālās rehabilitācijas nodaļā, kā arī pakalpojumu sniegšanas punktos var pieteikt pa mob. tel. 26446614 vai pa e-pastu: [email protected]

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu komplekss

Pakalpojums nodrošināts ārpus Rīgas dzīvojošiem dzirdes invalīdiem, ietver 28 dienu ciklu (viesnīca, ēdināšana, vakaros un brīvdienās neformālas brīvā laika aktivitātes).

Pakalpojumu nodrošina saskaņā ar Sociālās rehabilitācijas programmu nedzirdīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem, kas sastāv no 5 blokiem:

Psiholoģiskā rehabilitācija – darbs vērsts uz klientu dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicinot viņu prasmes un motivāciju iekļauties sabiedrībā;

Komunikācija un valoda – pilnveido klientu komunikācijas prasmes un iemaņas dažādās situācijās, apzinot klienta valodas vārdu un zīmju krājumu, tā izpratnes kvalitāti un pielietošanu komunikācijā utt.;

Dzīves prasmju pilnveide – veicina spēju būt patstāvīgākiem: pilnveidojot izpratni par higiēnas prasībām, apģērbu un tā kopšanu; par savas dzīvesvietas iekārtošanu un uzturēšanu kārtībā; par veselīgu dzīvesveidu un kaitīgo ieradumu negatīvo ietekmi; savstarpējo attiecību un draudzības vērtību cilvēka dzīvē, par savu dzimto zemi, tās kultūras vērtībām un daudz ko citu dzīvei noderīgu.

Fiziskā rehabilitācija – uzlabo klienta vispārējo fizisko stāvokli, izmantojot masāžu un vispārattīstošus vingrojumus individuālās un grupu nodarbībās (vingrošanas/trenažieru zālē, baseinā) u. c.

Informatīvais bloks – iepazīstina klientus ar aktuāliem sociāliem un citiem jautājumiem, veicina datorprasmes apguvi un/vai pilnveidi, kas nepieciešama informācijas iegūšanai un komunikācijai (Skype, ooVoo utt.), iepazīstina ar tehnisko palīgierīču lietošanu u. c.

Pakalpojumu cilvēki ar dzirdes invaliditāti var pieteikt Rīgā LNS RC pie sociālās darbinieces Sandras Gutānes: pa mob. tel. 26350913, 26446687 vai e-pastā: [email protected], [email protected]

 

Kā nedzirdīgie klienti izmanto piedāvātos pakalpojumus

Uz 2014. gada 1. oktobri sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmuši 788 klienti. Sniegto pakalpojumu apjoms ir 14076.07 stundas, t. i., vidēji katrs klients izmantojis gandrīz 18 stundas.

Pakalpojumu “Latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība” izmantojuši 27 klienti, saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguvi – 355, psiholoģiskās adaptācijas treniņus – 341, palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā saņēmuši 705 klienti.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu saņēma 18 klienti. 

 

Materiālu sagatavoja: Brigita Aldersone, Lilita Janševska


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas