Search form

23.04.2015

Drukāt

Par valsts pasūtījuma izpildi I ceturksnī

Photo


Par sociālās rehabilitācijas pakal­pojumiem

Šos pakalpojumus sniedz SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”. Kopumā tos iz­mantoja 662 klienti. Tas ir gandrīz par 10 % vairāk nekā pagājušā gada 1. ce­turksnī.

No tiem 577 klienti saņēma palīdzī­bu un atbalstu sociālo problēmu risi­nāšanai; 243 – psihologa pakalpojumu, 122 – apmeklēja radošās pašizpausmes nodarbības un 29 – latviešu zīmju valo­das nodarbības.

Surdotulka pakalpojumu izmantoja 879 klienti. Arī šeit, salīdzinot ar pagāju­šā gada 1. ceturksni, klientu skaits palie­linājies par 10 %. Pakalpojumu sniedza 40 tulki gandrīz 3500 stundu apjomā. Tas nozīmē, ka katrs klients izmantojis tulku vidēji 4 stundas ceturksnī.

Savukārt 46 klienti izmantoja surdo­tulka pakalpojumu izglītības program­mas apguvei. To nodrošināja 26 tulki, tulkojot 15 mācību iestādēs visā Latvijā.

Par surdotehnikas nodrošināšanu

1. ceturksnī izsniegti tikai dzirdes aparāti, jo pārējiem tehniskajiem palīg­līdzekļiem vēl nav beigušās iepirkuma procedūras. Dzirdes aparātus saņēma 1021 klients, no tiem 10 bērni.

Pieaugušajiem dzirdes aparātus iz­sniedz SIA „LNS Surdotehniskās palīdzī­bas centrs”, bet bērniem līdz 18 gadu ve­cumam tos izsniedz SIA Veselības centrs „Biķernieki” (Latvijas Bērnu dzirdes centrs). Turpmāk bērniem dzirdes apa­rātus izsniegs arī Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola (kur darbojas Dzirdes centrs), ar kuru LNS 1. aprīlī no­slēdza līgumu.

Rindā uz dzirdes aparātu marta beigās bija 558 klienti, kas ir gandrīz 4 reizes mazāk nekā pagājušā gada marta beigās. Lai saņemtu dzirdes aparātu, ta­gad jāgaida tikai 2 mēneši, steidzamības kārtā – viens mēnesis.

Situācija rindā uz pārējiem tehnis­kajiem palīglīdzekļiem marta beigās ir šāda: modinātāju ar vibrozvanu gai­da 183 cilvēki, digitālās vizuālās sa­ziņas ierīci – 586, skaņas indikatoru ar mehānisko signālu – 144, bet ar gaismas signālu – 16 cilvēki. Liela interese ir par savienotājvienību radio un televīzijas uztvērējiem (in­dukcijas spole, kas domāta labākas radio un TV skaņas uztveršanai cil­vēkiem, kuri lieto dzirdes aparātu) – rindā uz to 37 cilvēki.

Daļai tehnisko palīglīdzekļu – telefons ar pastiprinātāju, komu­nikators (tas piemērots vecākiem cilvē­kiem, sevišķi „guļošajiem”, un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – ar fizisku defek­tu, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar lietot dzirdes aparātu), modinātājs, skaņas in­dikators ar mehānisko signālu – iepirku­ma procedūras noslēgsies aprīlī, un mai­ja mēnesī klientiem būs iespēja saņemt šos tehniskos palīglīdzekļus.

Uz pārējiem tehniskajiem pa­līglīdzekļiem ir izsludināts atkārtots iepirkuma konkurss. Firmām savi pie­dāvājumi jāiesniedz līdz 19.maijam. Ja iepirkums noslēgsies veiksmīgi, 3. ceturksnī SIA „LNS Surdotehniskās pa­līdzības centrs” varētu sākt izsniegt skaņas indikatorus ar gaismas signālu, indukcijas spoles un pirmās digitālās vi­zuālās saziņas ierīces.

Savukārt FM radiofrekvenču pār­raides sistēmu (ierīce kopā ar dzirdes aparātu ļauj uztvert runāto bez fona trokšņiem) LNS šogad neplāno iepirkt, jo valsts piešķirtais finansējums ir iero­bežots un vispirms jāiegādājas tie teh­niskie palīglīdzekļi, pēc kuriem ir lielāks pieprasījums.

Atgādinām, ka valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus ir tiesības saņemt vājdzirdīgām un nedzirdīgām personām, sākot ar vājdzirdības 3. pa­kāpi, kad dzirdes zudums ir vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī. Bērni līdz 18 gadu vecumam valsts apmaksātos dzirdes aparātus var saņemt, ja vājdzir­dība konstatēta vismaz 1. pakāpē – dzir­des zudums ir vismaz 25 dB labāk dzir­došajā ausī.

Surdotehniku steidzamības kār­tā ir tiesības saņemt bērniem līdz 18 gadu vecumam, pieaugušajiem, kuri strādā vai mācās, kā arī nedzirdīgiem vecākiem, kuri aprūpē bērnu līdz pusot­ra gada vecumam.

Atkārtoti iestāties rindā surdoteh­nikas saņemšanai var, ja:

1) ir beidzies surdotehniskā palīg­līdzekļa lietošanas laiks (5 gadi – dzir­des aparātam, pulkstenim, skaņas indi­katoram, indukcijas spolei, FM sistēmai, telefonam; 3 gadi – digitālās vizuālās sa­ziņas ierīcei un komunikatoram);

2) tehniskais palīglīdzeklis pazau­dēts vai nozagts, un persona iesniedz pamatotu informāciju, piemēram, izziņu no policijas, ka notikušajā nav vainoja­ma.

Lai saņemtu valsts apmaksāto surdotehnisko palīglīdzekli, nepie­ciešams:

1) rakstisks iesniegums (norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves­vietas adresi, tālruņa numuru vai e-pas­ta adresi, nepieciešamo tehnisko palīg­līdzekli);

2) ģimenes ārsta vai atbilstošas spe­cialitātes ārstniecības personas atzi­nums tehniskā palīglīdzekļa saņem­šanai.

Ja Veselības un darbspēju ekspertī­zes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) iz­sniegtajā invaliditātes lēmumā minēta dzirdes invaliditāte, tad atzinums nav jāiesniedz, bet iesniegumam pievieno VDEĀK lēmuma kopiju un invaliditātes apliecības kopiju.

3) lai saņemtu dzirdes aparātu vai komunikatoru, iesniegumam pievieno audiogrammu, kuras derīguma termiņš ir viens gads no tās izsniegšanas dienas.

Vēršam uzmanību, ka rindā uz digi­tālo saziņas ierīci uzņem personas ar dzirdes invaliditāti, kuras izmanto soci­ālās rehabilitācijas vai surdotulka pakal­pojumu.

Dokumenti jāiesniedz Lat­vijas Nedzirdīgo savienībā vai SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” Rīgā, Elvīras ielā 19 vai kādā tās filiālē:

Ventspils, Lielā Dzirnavu iela 24;

Liepāja, 1905. gada iela 35;

Rēzekne, Raiņa iela 5a;

Daugavpils, S. Mihoelsa iela 54.

Dokumentus var sūtīt arī pa pastu (Latvijas Nedzirdīgo savienība, Elvīras iela 19, Rīga, LV 1083) vai uz e-pastu: [email protected] vai [email protected], ja tie ir elektroniskā formā un ir parakstīti ar elektronisko parakstu (sī­kāka informācija www.eparaksts.lv)

Papildu informāciju var saņemt Latvijas Nedzirdīgo savienības mājasla­pas www.lns.lv sadaļā „Pakalpojumi” vai zvanot uz tālruni 67611660, sūtot īsziņu uz 29643789 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

 

 

Inese Immure, Valsts deleģēto sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
Foto: Juris Grundulis

 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas