Search form

29.06.2015

Drukāt

Izmantojiet iespēju apgūt sev vēlamu un darba tirgū pieprasītu profesiju

Aiz muguras izlaiduma laiks, un jaunieši tagad ir izvēles priekšā, kādu soli spert tālāk savā izglītībā. Latvijas Nedzirdīgo savienība aicina vājdzirdīgos un nedzirdīgos jauniešus apgūt kādu amatu, lai varētu sekmīgi konkurēt darba tirgū. Profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā piedāvā apgūt daudz un dažādas profesijas, un šīs plašās iespējas droši var izmantot arī jaunieši ar dzirdes traucējumiem, jo valsts apmaksā surdotulka pakalpojumu profesionālās izglītības programmas apguvē.


No janvāra līdz jūnijam surdotulka pa­kalpojumu izmantoja 52 audzēkņi un studenti, kuri profesiju apgūst 16 Lat­vijas izglītības iestādēs (pagājušajā gadā 14): Alsviķu arodskolā, Rīgas Amatniecības vidusskolā, Barkavas profesionālajā vidus­skolā, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžā, SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, Malnavas koledžā, Kuldīgas Teh­noloģiju un tūrisma profesionālā vidusskolā, Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā, Prie­kuļu tehnikumā, Zaļenieku profesionālajā vi­dusskolā, Cīravas profesionālajā vidusskolā, kā arī 5 augstākajās mācību iestādēs. Pakal­pojumu nodrošina LNS kapitālsabiedrība SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”.

Surdotulka pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 15.12.2009 noteikumi Nr.1472 „Kārtība , kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”.

Lai saņemtu surdotulka pakalpojumu, jums vai jūsu likumiskajam pārstāvim (mātei vai tēvam), ja jums nav vēl 18 gadu, Latvijas Nedzirdīgo savienībā jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu iesniegums ar lū­gumu sniegt surdotulka pakalpojumu. Iesnie­gumā jānorāda:

a) personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

b) vēlamo izglītības iestādi un izglītības programmu;

c) vēlamo pakalpojuma saņemšanas ter­miņu;

d) informāciju par vēlamo saziņas veidu ar savienību (ierodoties personīgi savienībā, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, ja esat piekritis saziņai ar elektroniskā pasta starpniecību);

e) likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas ad­resi, ja surdotulka pakalpojumu pieprasa per­sonas likumiskais pārstāvis (iesniegumu pa­raugu skat. www.lns.lv sadaļā „Pakalpojumi”).

Iesniegumam papildus pievieno:

1) ārstējošā ārsta izziņu, kas apliecina, ka jums ir dzirdes traucējumi un nepieciešams surdo­tulka pakalpojums;

2) invaliditātes aplie­cības kopiju vai citu doku­mentu, kas apliecina, ka jums ir noteikta invaliditāte, vai piekrišanu, ka savienība pieprasa un saņem no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komi­sijas informāciju par to, vai jums ir noteikta invaliditāte;

3) likumiskā pārstāvja statusu apliecinoša dokumenta kopija, ja pakalpojumu pieprasa jūsu likumiskais pārstāvis.

Lai paātrinātu lēmuma pieņemšanas pro­cedūru, vēlams pievienot arī izglītības ies­tādes apliecinājumu, ja jūs esat uzsācis profesionālās pamatizglītības, profesionā­lās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmas apguvi.

Tulka pakalpojumu profesionālās izglītī­bas programmas apguvē var izmantot indi­viduāli vai grupā līdz 480 akadēmiskajām (360 astronomiskajām) stundām viena mā­cību gada laikā profesionālās pamatizglī­tības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs, nepārsnie­dzot valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēru. Šogad valsts šim nolūkam atvēlējusi gandrīz 65 tūkstošus eiro.

Lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību vairākos valsts reģionos atbilstoši samērīguma principam, LNS ir tiesības izvēlēties profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes, kurās iespējams saņemt tulka pakalpojumu kārtējā mācību gadā.

Aicinām visus, kuri vēlas saņemt minēto surdotulka pakalpojumu, nekavēties ar doku­mentu iesniegšanu.

Papildus informācijai varat kontaktēties ar LNS sociālo darbinieku Ivaru Kalniņu SMS: 26869512; e-pasts – [email protected]

Ja vēl nezināt, kādu profesiju vēlaties ap­gūt, aicinām izmantot interneta resursus. Ieskatieties Latvijas darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu TOP: www.prakse.lv, Nacio­nālās izglītības iespēju datu bāzē: www.niid.lv/esf_profesijas, kā arī apmeklējiet www.profesijupasaule.lv.

Lai izdodas izvēlēties un apgūt darba tirgum piemērotu profesiju!

 

Inese Immure, Valsts deleģēto sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas