Search form

20.10.2015

Drukāt

Kā saņemt surdotulka pakalpojumu

Latvijā cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu surdotulka pakalpojumu līdz 120 stundām gadā saskarsmes nodrošināšanai, nepārsniedzot valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēru.


2015. gadā piešķirtais finansējums ļaus nodrošināt iepriekšminēto pakalpojumu 1100 klientiem, katram vidēji 37,2 stundas gadā.

Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai sniedz LNS kapitālsabiedrība SIA LNS Rehabilitācijas centrs (RC), sniedzot to uz vietas Rīgā, Elvīras ielā 19 un pakalpojuma sniegšanas vietās – Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Rēzeknē, Daugavpilī, Pļaviņās, Valmierā, Smiltenē un Alūksnē vai izbraucot uz klienta norādīto vietu, kā arī attālināti, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus. Šobrīd RC rīcībā ir 43 tulki.

Surdotulka pakalpojumu var pieteikt: ārstniecības pakalpojumu saņemšanai, darbā iekārtošanās vai ar darba tiesiskajām attiecībām saistītu jautājumu kārtošanai, sadzīves problēmu risināšanai, ārkārtas situācijās (dabas stihiju, ugunsgrēku un citu līdzīgu iepriekš neparedzētu apstākļu gadījumā), saskarsmei pašvaldībās, sociālos dienestos un citās valsts institūcijās, izglītības iestādēs (piemēram, tikšanās ar pedagogiem, vecāku sapulcēs), dažādos kursos (piemēram, auto kursi, foto kursi, dažādi kvalifikācijas celšanas kursi pedagoģijas u.c. jomās), pasākumos, semināros, muzejos, ekskursijās u.c.

Kā pieteikt tulka pakalpojumu

Klienti tiek aicināti savlaicīgi pieteikt tulka pakalpojumu.

To var izdarīt:

1) personīgi ierodoties RC Zīmju valodas tulku nodaļā vai pakalpojuma sniegšanas vietā Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Smiltenē, Valmierā, Alūksnē, Pļaviņās, Daugavpilī, Rēzeknē;

2) izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus – Skype, ooVoo, SMS, epastu, faksu, mājaslapas rc.lns.lv sadaļu „Tulka pakalpojuma pieteikšana”.

Piesakot pakalpojumu, jānorāda šāda informācija:

• vārds, uzvārds;

• telefona numurs, ooVoo, Skype vai e-pasta adrese;

• datums, laiks – no cikiem līdz cikiem;

• vieta un adrese, kur nepieciešams tulka pakalpojums;

• veicamais tulkošanas darbs un vēlamais tulks (kas tulkam jātulko un kuru tulku vēlētos).

Pasūtījumu darbdienās no pl. 8.30 līdz 17 Rīgas reģionā reģistrē tulks-operators (tel.26554471, 26611958), bet citos vietējais tulks, vienojoties ar klientu par pakalpojuma izpildes laiku.

Pieteikumu var sūtīt visu diennakti:

• izmantojot ziņojumapmaiņas programmu Skype vai ooVoo vai

• sūtot īsziņu, e-pastu vai faksu

• piesakoties mājaslapas rc.lns.lv sadaļā „Tulka pakalpojuma pieteikšana”.

Atbildi par pasūtījuma apstiprinājumu sniedz darbadienās pl. 8.30 – 17.

Gan piesakot tulka pakalpojumu uz vietas, gan saņemot pakalpojumu, klientam

obligāti jāuzrāda klienta reģistrācijas (zaļā krāsā) karte.

Priekšroka surdotulka pakalpojuma saņemšanā tiem, kam tas nepieciešams:

a) ārkārtas situācijās (dabas stihiju, ugunsgrēku un citu līdzīgu iepriekš neparedzētu apstākļu gadījumā);

b) ārstniecības pakalpojumu saņemšanai;

c) darbā iekārtošanās jautājumu vai ar darba tiesiskajām attiecībām saistītu jautājumu kārtošanai;

d) tālākizglītībai, ja personai nav tiesību saņemt surdotulka pakalpojumu profesionālās izglītības programmas apguvei.

Valsts apmaksāto tulka pakalpojumu var saņemt darbadienās pl. 8.30 –17.

Ir iespēja individuāli vienoties par citu laiku, arī brīvdienās. Informāciju, kuri tulki strādā ārpus darbalaika un brīvdienās, var iegūt pie tulka–operatora vai pie RC Zīmju valodas tulku nodaļas vadītājas.

Tulka pakalpojumu var saņemt

uz vietas – pakalpojuma sniegšanas punktā vai izbraukumā, t.sk. tulkošana un ceļā pavadītais laiks (tulka ceļā pavadītais laiks arī tiek uzskatīts par pakalpojuma sniegšanas laiku un minimālais kopējais pakalpojuma izmantošanas apjoms ir viena stunda);

izmantojot elektronisko sakaru līdzekli (telefonu (īsziņas), elektronisko pastu, ziņojumapmaiņas programmu, piem. Skype, ooVoo. Minimālais kopējais pakalpojuma izmantošanas apjoms ir 15 minūtes).

Ja pakalpojums tiek sniegts laikā no pl. 7 līdz 20, tad klientam nav jāapmaksā tulka ceļa izdevumi. Ārpus minētā laika klients nogādā tulku uz pakalpojuma sniegšanas vietu un atpakaļ ar savu transportu vai pats apmaksā tulka ceļa izdevumus, kas rodas, tulkam izmantojot taksometra pakalpojumu vai savu transportu.

Nedzirdīgais var izvēlēties sev vēlamo tulku, arī to, kurš dzīvo tālāk no klienta dzīvesvietas vai pakalpojuma sniegšanas vietas. Ja noteiktā laikā klientam vēlamais tulks būs aizņemts, tad viņam piedāvās citu tulku vai arī citu dienu un laiku, kad vēlamais tulks būs brīvs.

Var saņemt pakalpojumu attālināti – izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus. Var izvēlēties jebkuras pilsētas tulku.

Skype vai ooVoo var redzēt, vai vēlamais tulks ir brīvs. Bet reģionos tulks pārsvarā ir viens, tāpēc vienlaicīgi nevar būt pie datora un tai pašā laikā izsaukumā, tāpēc neatliekamos gadījumos iesakām izmantot Rīgā dežurējošos tulkus-operatorus.

Neparedzētos un ārkārtas gadījumos jāsazinās ar tulku – operatoru Rīgā, bet ārpus viņa darba laika vai brīvdienās var izmantot šādus telefona numurus: 29156844 vai 26184246, kā arī var sūtīt īsziņu uz 112.

Par saņemto pakalpojumu klientam jāparakstās. Dokumentā tiek norādīts saņemtā pakalpojuma datums, laiks, vieta, adrese, ceļā pavadītais laiks un pakalpojuma sniegšanas laiks.

Tulka pakalpojumu var izmantot arī bērni ar dzirdes invaliditāti – piemēram, ārpusskolas nodarbībās – dažādos pulciņos, sporta nodarbībās utt. Šajā gadījumā gan līgumu slēdz, gan pakalpojumu piesaka šo bērnu vecāki, izņemot gadījumus, kad bērns sasniedzis 15 gadu vecumu un vecāki uzraksta LNS iesniegumu, ka viņi neiebilst, ka bērns pakalpojumu piesaka patstāvīgi.

Izmantoto tulka pakalpojuma stundu skaitu var noskaidrot Rīgā pie tulka – operatora vai Zīmju valodas tulku nodaļas vadītājas uz vietas vai sūtot īsziņu uz 29156844 vai 26184246 vai rakstot e – pastu uz [email protected], [email protected], kā arī pie jebkura RC sociālā darbinieka vai sociālā rehabilitētāja.

Ja policija aizturējusi nedzirdīgo, tad tulks jāpieprasa policijai. Tāpat, ja nedzirdīgais tiek izsaukts uz tiesas sēdi, tulks jānodrošina tiesai.

Ja nepieciešama papildus informācija Ja šajā rakstā neatradāt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, tad papildus informāciju varat iegūt, griežoties pie RC speciālistiem personīgi vai sazinoties pa Skype vai ooVoo.

 

Inese Immure, Sarmīte Ķuzule


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas