Search form

27.01.2016

Drukāt

Par valsts pasūtījuma izpildi skaitļos un faktos

Photo

Atbilstoši Sociālo pakalpoju­mu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam un ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr.1472 Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Lat­vijas Nedzirdīgo savienība sniedz so­ciālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzek­ļus – tiflotehniku un surdotehniku” prasības, Latvijas Nedzirdīgo sa­vienība sniedz sociālās rehabilitā­cijas un surdotulka pakalpojumus personām ar dzirdes invaliditāti un nodrošina ar surdotehniskajiem palīglīdzekļiem personas ar dzir­des traucējumiem.


Labklājības ministrija katru gadu piešķir finansējumu atbilsto­ši valsts budžeta iespējām. Valsts apmaksāto pakalpojumu snieg­šanai 2016. gadā LNS ir piešķirti gandrīz divi milj. eiro.

Nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem

Apmēram puse no piešķirtā finan­sējuma (943 736 tūkst. eiro) paredzēta tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma no­drošināšanai. Kā zināms, no 2015. gada ir papildināts valsts apmaksātās surdo­tehnikas saraksts – kopumā pieejami de­viņu veidu surdotehniskie palīglīdzekļi.

2016. gadā plānots izsniegt ne­daudz vairāk nekā 3000 dzirdes apa­rātu. Salīdzinot ar pagājušo gadu, tas ir par vienu tūkstoti mazāk, jo praktiski vairs nav rindas uz tiem. Turpināsim izsniegt komunikatorus, ko pirmo reizi sākām izsniegt pagājušajā gadā. (Komunikators ir ierīce, kas pilda dzirdes aparāta funkcijas, bet ir daudz vienkāršā­ka lietošanā. To pievieno pie apģērba vai nēsā ap kaklu. Piemērota vecākiem cilvē­kiem, jo sevišķi „gulošajiem” un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuriem dažādu ie­meslu dēļ dzirdes aparāts nav piemērots.)

Modinātājus ar vibrozvanu izsniegs tādā pašā apjomā kā iepriekšējos gados – ap 200, (uz 1. janvāri rindā 95 klienti). Divreiz vairāk nekā pagājušajā gadā tiks izsniegta digitālā vizuālās saziņas ie­rīce (planšetdators) – šogad to saņems ap 600 klientu (uz 1. janvāri rindā 524). Turpināsim izsniegt telefonus ar pa­stiprinātāju.

Atgādinām, ka tehniskos palīglīdzek­ļus steidzamības kārtā var saņemt bērni, strādājošie un tie, kuri mācās, kā arī ve­cāki, kuri aprūpē bērnu līdz pusotra gada vecumam.

Saglabāsies izsniegto skaņas indika­toru ar mehānisko signālu apjoms – 50 gabali. Šobrīd tas ir viens no pieprasī­tākajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, tāpēc visi interesenti to šogad nevarēs dabūt (uz 1. janvāri rindā stāv 113 klien­tu). Ir pieejams arī skaņas indikators ar gaismas signālu, pēc kura pieprasī­jums ir mazāks.

Savukārt ir palielinājies pieprasījums pēc savienotājvienības radio un tele­vīzijas uztvērējiem ( indukcijas spole radio un televīzijas skaņas labākai uz­tveršanai tiem, kas lieto dzirdes aparātu) – uz 1. janvāri rindā ir 48 cilvēki. Plānots izsniegt 60 gabalus, kas ir četras reizes vairāk nekā iepriekšējos gados.

Šogad pirmoreiz tiks iepirktas un izsniegtas FM radiofrekvenču pārrai­des sistēmas (ierīce ļauj uztvert runāto bez fona trokšņiem tiem, kas lieto dzirdes aparātu, un ja tā nepieciešama izglītības iegūšanai vai darbam), ko plānots iz­sniegt 10 klientiem.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtais finansējums ir saglabājies pagājušā gada līmenī – 356 tūkst. eiro, kas paredz nodrošināt pakal­pojumus kopumā 880 klientiem.

2016. gadā sociālās rehabilitācijas pa­kalpojumus plānots sniegt šādā apjomā:

latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība –29 klientiem, vidēji kat­ram nodrošinot 65 stundas gadā;

saskarsmes un radošās pašizteiks­mes iemaņu apguve – 175 klientiem, vidēji katram 13 stundas gadā;

psiholoģiskās adaptācijas treniņi – 232 klientiem, vidēji katram 13 stun­das gadā;

atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanai – 870 klientiem, vidēji katram 11 stundas gadā.

Surdotulka pakalpojums saskars­mes un izglītības programmas apgu­ves nodrošināšanai

Tāpat 2016. gadā finansējums sa­glabāsies 2015. gada līmenī surdotulka pakalpojumam. Saskarsmes nodrošinā­šanai – 401 tūkst. eiro, kas ļaus nodro­šināt tulka pakalpojumu 1100 klientiem – vidēji katram klientam 37 stundas gadā (vidēji 3 stundas mēnesī). Savukārt sur­dotulka pakalpojumam izglītības prog­rammas apguvei – 66 tūkst. eiro ļaus sa­ņemt tulka pakalpojumu 74 studējošiem klientiem.

Kā veicās 2015. gadā

Neskatoties uz to, ka dažās pozīcijās tika izsniegts nedaudz mazāk tehnis­ko palīglīdzekļu, nekā plānots, jo nebi­ja pieprasījuma, kopumā darbs valsts pasūtījuma plāna izpildē bija sekmīgs. Tika izsniegti 4086 dzirdes aparāti, 14 indukcijas spoles, 37 skaņas indikatori ar gaismas signālu un 50 ar mehānisko signālu, 207 pulksteņi ar vibrozvanu, 17 komunikatori, 356 digitālās vizuālās sa­ziņas ierīces un 13 telefoni ar pastiprinā­tāju.

Pieaudzis klientu skaits, kas izman­toja tulka pakalpojumu saskarsmei – 1164 (2014. gadā – 1089). To visā valstī nodrošināja 45 tulki, vidēji gadā katram klientam nodrošinot 34 stundas pakal­pojuma.

Savukārt 74 klienti izmantoja surdo­tulka pakalpojumu izglītības program­mas apguvei. To nodrošināja 34 tulki, tulkojot 22 mācību iestādēs visā Latvijā (salīdzinot ar 2013. un 2014. gadu, tas ir par 3 mācību iestādēm vairāk).

Profesionālās pamatizglītības studi­jās tulka pakalpojums tika nodrošināts trijās mācību iestādēs 10 audzēkņiem, profesionālās vidējas izglītības ieguvei 12 izglītības iestādēs tulku izmantoja 51 persona. Savukārt augstākās izglītības programmas apguvē surdotulka pakal­pojumu saņēma 13 personas, kas studē 7 augstskolās. Vidēji gadā katrs studējo­šais izmantoja 68 stundas tulka pakalpo­juma.

Krietni pieaudzis sociālās rehabili­tācijas pakalpojumu saņēmušo skaits – 1015, kas ir par 108 klientiem vairāk nekā 2014. gadā. No tiem 952 klienti saņēma palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanai, 561 – psihologa pakalpojumu, 389 – apmeklēja radošās pašizpausmes nodarbības un 54 – latvie­šu zīmju valodas nodarbības. Savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu saņēma 18 klienti.

 

Inese Immure, Valsts deleģēto sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas