Search form

30.11.2017

Drukāt

Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumi

Photo

Kārtību, kādā personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem nodrošināmi sociālās rehabilitācijas (turpmāk – SR) pakalpojumi, nosaka Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumi Nr. 1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”.


Noteikumos paredzētos valsts apmaksātos pakalpo­jumus personām ar dzirdes invaliditāti sniedz SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” (RC) atbilstoši katra klien­ta individuālajam plānam. 2017. gadā tos saņem 950 klienti dažādās tālāk minēta­jās jomās.

Paraudzīsimies, kā vei­cies ar SR pakalpojumu sniegšanu šī gada 10 mē­nešos!

No šī gada janvāra RC ir uzsākusi sniegt valsts ap­maksātu jaunu pakalpoju­mu Latviešu zīmju valodā adaptēta informācija. Saga­tavotas jau 184 videoziņas, kas skatāmas LNS un RC mā­jaslapās. Informācijas adap­tēšana zīmju valodā ar īsu un koncentrētu lietas būtības skaidrojumu veicina nedzir­dīgo cilvēku pašizglītību.

Pakalpojums Latviešu zīmju valodas apmācība un pilnveide ir piešķirts 142 klientiem. Šī gada 10 mēne­šos to saņēmuši 70 klienti: zīmju valodas pilnveidei un vārdu krājuma paplašināša­nai pieteicās 67 cilvēki, bet apgūt zīmju valodu vēlējās 3. Pakalpojums bija pieejams ne tikai Rīgā, bet arī Alūksnē, Valmierā, Rēzeknē, Daugav­pilī un Ventspilī.

Pakalpojuma “Radošās pašizteiksmes un saskars­mes iemaņu apguve” mēr­ķis ir apgūt un uzlabot dzīves prasmes, pilnveidot sevi, lai justos drošāks un pārlieci­nātāks dažādos sabiedriskos un kultūras pasākumos.

Šī gada 10 mēnešos vis­vairāk nedzirdīgie izvēlēju­šies apmeklēt Deju un kus­tību darbnīcu – 194 klienti. Mēs bieži redzam viņu ra­došās prasmes LNS lielajos pasākumos, kā arī reģionālās biedrībās uz vietas.

Ar lielu interesi klienti apmeklē arī Sociālo prasmju attīstīšanas darbnīcu. Intere­santās nodarbībās 140 klien­ti aizrautīgi mācās gatavot veselīgu uzturu, uzzina par diētām, sava ķermeņa kop­šanu utt.

Mūsu klientiem vēl ir ie­spēja piedalīties IT, video un foto darbnīcā, šo pakalpo­jumu izmantojis 61 klients (šobrīd pieejams tikai rīdzi­niekiem).

Jaunās tehnoloģijas ļoti strauji attīstās, un arī mūsu klientiem ir jāmācās tās iz­mantot, tāpēc svarīgi apgūt un pielietot jaunas prasmes to lietošanā.

Vismazāk apmeklēta Te­ātra un kustību darbnīca, tikai 33 klienti, jo pakalpo­jums pieejams tikai Rīgā, kā arī Vizuālās mākslas darbnī­ca – 31 klients, kas pieejama tikai Daugavpilī.

Kopā SRP “Radošās paš­izteiksmes un saskarsmes iemaņu apguve” 10 mēnešu laikā izmantojuši 324 klien­ti, kaut gan tas piešķirts ir 848 klientiem. Pasteidzieties – gads beidzas!

Šajā periodā pakalpoju­mu “Psiholoģiskās adap­tācijas treniņi” saņēma 448 klienti, piedaloties gan gru­pu nodarbībās, gan apmek­lējot individuālās konsul­tācijas. Psihologs ir tas, kas palīdz orientēties dažādās sarežģītās dzīves situācijās, rast izeju un meklēt pašam risinājumu. Situācijas ir da­žādas – šķiršanās, tuva cil­vēka zaudējums, atkarības (alkoholisms, narkomānija, datoratkarība, azartspēles u.c.), vardarbība, bezdarbs, konflikti attiecībās (darbā, ģimenē, skolā u.c.).

Ir novērots, ka pēdējā laikā arvien pieaug pieprasī­jums pēc psihologa pakalpo­jumiem gan Rīgā, gan reģio­nos, un LNS šo pakalpojumu 2017. gadā piešķīrusi 1109 klientiem. Bet ierobežotu finanšu dēļ pakalpojumu ne­var nodrošināt visiem klien­tiem.

Pakalpojums “Palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā” n o­drošināts visiem klientiem pēc pieprasījuma. 10 mēne­šu periodā pakalpojumu sa­ņēma 880 klienti, kaut gan tas piešķirts 1214 klientiem.

Pakalpojuma nosaukums jau pats pasaka priekšā, kādu palīdzību var saņemt klienti. Sociālā darbinieka un sociālā rehabilitētāja uzdevums ir sniegt informāciju par klien­tam aktuāliem jautājumiem un pakalpojumu sniedzē­jiem. Jebkuram klientam ir tiesības uz atbalstu sociālo problēmu risināšanā un pa­līdzību viņam pašam saska­tīt problēmas un patstāvīgi pieņemt lēmumus, tos arī īstenot.

Klientiem, kas dzīvo ārpus pakalpojumu snieg­šanas punktiem (Alūksnē, Smiltenē, Valmierā, Liepājā, Kuldīgā, Rēzeknē, Dau­gavpilī, Ventspilī un Rīgā), tiek apmaksāti sabiedriskā transporta ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz tuvāka­jai pakalpojumu saņemša­nas vietai, lai varētu saņemt valsts apmaksātos nepiecie­šamos SR pakalpojumus.

Sociālās rehabilitācijas kompleksos pakalpoju­mus RC nodrošina tikai Rīgā. Līdz šim šos kompleksos pa­kalpojumus varēja saņemt katru gadu. Šogad tos jau sa­ņēmuši 60 cilvēki, to skaitā 18 rīdzinieki.

No 1.jūlija ir spēkā jau­ni MK noteikumi Nr.338 par “Prasībām sociālo pa­kalpojumu sniedzējiem”.

Tie nosaka, ka par valsts budžeta līdzekļiem kom­pleksie sociālās rehabilitāci­jas pakalpojumi tiek sniegti personām ar dzirdes un ga­rīga rakstura traucējumiem vai zemu izglītības līmeni (kursa ilgums 28 dienas – vienu reizi divos gados) un personām, kurām dzirdes zudums radies pēc mutvār­du valodas apguves (kursa il­gums 20 dienas – vienu reizi trijos gados).

Surdotulka pakalpojumi

Izglītības programmas apguvei – 29 tulki sniegu­ši 2194 pakalpojumus 36 unikāliem klientiem, kuri mācās profesionālās pamat­izglītības, profesionālās vi­dējās izglītības vai augstākās izglītības iestādē, veicot sin­hrono un secīgo tulkošanu ar izglītības programmas ap­guvi saistītajos pasākumos – kopā 201035 minūšu ap­jomā.

Saskarsmes nodroši­nāšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām – 2017. gada 10 mēnešos 37 tulki snieguši 22944 pakalpojumus saskarsmes nodrošināšanai 1200 uni­kāliem klientiem. To ilgums 2070073 minūtes – izbrau­kumos; izmantojot elektro­niskos sakaru līdzekļus un rakstveidā. 

 

Lilita Janševska
Foto: Juris Grundulis


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas