Search form

19.03.2019

Drukāt

LNS Rehabilitācijas centra sniegtie Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Photo

Lai mazinātu dzirdes trūkuma ietekmi ikdienā cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti, ir būtiski savlaicīgi saņemt atbilstošus pakalpojumus. Šim atbalstam valsts piedāvā apmaksātus sociālās rehabilitācijas un surdotulka pakalpojumus, kurus nodrošina LNS Rehabilitācijas centrs (LNS RC). Šajā rakstā iepazīstinām ar minētajiem pakalpojumiem. Piesakieties un izmantojiet tos!


Informē RC sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas vadītāja BRIGITA LAZDA

RC sniedz šādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus: latviešu zīmju valodas lietošanas apmācību/pilnveide; saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve; psiholoģiskās adaptācijas treniņi; atbalstu klienta sociālo problēmu risināšanā; sociālās rehabilitācijas pakalpojumu komplekss atsevišķām klientu grupām (skat. tālāk). Minētos pakalpojumus dzirdes invalīdiem visā Latvijā sniedz sociālie darbinieki, psihologi, sociālie rehabilitētāji un citi darbinieki ar pieredzi darbā ar nedzirdīgajiem.

Saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve

Šī pakalpojuma mērķis ir iedrošināt dzirdes invalīdu saskarsmei ar citiem, uzlabot sociālās, komunikācijas un saskarsmes prasmes, rast idejas sevis pilnveidošanai. Piedaloties nodarbībās, klienti var apgūt un uzlabot šīs prasmes, pilnveidot sevi un justies drošāki sabiedrībā. Iesaistoties dažādās radošās darbnīcās, padziļinās viņu izpratne par kultūru un izpratne par to, kā radoši un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Klientiem ir iespēja iesaistīties šādās darbnīcās: Deju un kustību; Teātra un kustību; Foto, video un IT; Muzicēšanas; Vizuāli plastiskās mākslas un Sociālo prasmju attīstīšanas darbnīca.

Šogad pakalpojumus plānots sniegt 270 personām 2834 stundu apjomā.

Psiholoģiskās adaptācijas treniņi

Šī pakalpojuma mērķis ir uzlabot klienta spēju adaptēties sociālajā vidē atbilstoši savām vajadzībām, dotumiem un vēlmēm. Psihologa pamatuzdevums ir palīdzēt klientam veiksmīgāk orientēties sarežģītās dzīves situācijās un rast izeju no tām.

Šīs situācijas var būt dažādas: šķiršanās, tuva cilvēka zaudējums, bezspēcības sajūta, dzīvesprieka zudums, atkarības (alkoholisms, narkomānija, datoratkarība, azartspēles u.c.), vardarbība, darba zaudējums, konflikti attiecībās (darbā, ģimenē, skolā) u.c.

Psihologs izmanto dažādas metodes (minilekcijas, diskusijas, dažādas spēles un vingrinājumus, testus, lomu spēles, treniņu nodarbības, individuālās konsultācijas, sarunas utt.) – atbilstoši katra klienta vajadzībām.

Pakalpojumi nodrošināti individuāli vai grupā – plānoti 320 personām 2873 stundu apjomā.

Palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā

Mērķis ir veicināt dzirdes invalīdu iekļaušanos sabiedrībā, novērst vai mazināt sociālo atstumtību, sniedzot klientam palīdzību sociālo problēmu risināšanā, attīstot spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus. Šeit svarīgi klientam nodrošināt informāciju par aktuāliem sociāliem jautājumiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Pakalpojums tiek nodrošināts pēc klienta pieprasījuma. Šogad plānots 870 personām 9534.78 stundu apjomā.

Transporta nodrošinājums

Valsts apmaksā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem transporta izdevumus no dzīvesvietas līdz tuvākai pakalpojuma sniegšanas vietai. Par vienu braucienu turp un atpakaļ ar sabiedrisko transportu apmaksā kopā ne vairāk kā EUR 7.

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, klientam obligāti jābūt katru gadu pagarinātai “dzeltenai kartei” un reizi gadā jāierodas pie LNS sociālā darbinieka uz izvērtēšanu.

Pakalpojumus klienti var saņemt visā Latvijā izvietotajos pakalpojumu sniegšanas punktos – Rīgā, Alūksnē, Smiltenē, Valmierā, Liepājā, Kuldīgā, Rēzeknē, Daugavpilī un Ventspilī. Sīkāku informāciju par pakalpojumiem skatiet LNS RC mājaslapā: rc.lns.lv.

Informē Zīmju valodas attīstības nodaļas vadītāja LILITA JANŠEVSKA

Latviešu zīmju valodas apmācības un pilnveides pakalpojums personām ar dzirdes traucējumiem sniedz atbalstu latviešu zīmju valodas apgūšanā vai pilnveidē ar mērķi uzlabot komunikācijas prasmes un paplašināt zīmju valodas vārdu krājumu.

Mācību programmā iekļautas dažādas tēmas, piemēram, skaitļi, darbības un īpašības vārdi, ekonomiskie un juridiskie termini, skola, darbs un profesijas, ģimene, māja, dzīvoklis, daba, dārzs, banka, pasts, pārtika, veselība, sadzīves pakalpojumi, sports, atpūta, tradīcijas u.c.

Par valsts budžeta līdzekļiem līdz 80 stundām gadā pakalpojumu nodrošina tām personām, kas mācās pirmoreiz. Tiem, kas zīmju valodu zina un vēlas uzlabot, apmaksā līdz 60 stundām gadā.

Kopā 3040 apmācību stundas 2018. gadā izmantoja 99 personas – ne tikai Rīgā (46), bet arī Daugavpilī (20), Alūksnē (10), Liepājā (5), Ventspilī (5), Rēzeknē (4), Kuldīgā (3), Bauskā, Jelgavā un Tukumā dzīvojošie.

Šogad plānots pakalpojums 46 personām 2340 stundu apjomā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu ar izmitināšanu 28 dienu apmērā 2018.gadā saņēma 2 grupas (kopā 12 pers.). Šādu pakalpojumu klienti var saņemt vienu reizi divos gados un tikai Rīgā. Notika psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas, datorapmācības, latviešu un zīmju valodas nodarbības, dzīves prasmju pilnveide – produktu iegāde, ekonomisku ēdienu gatavošana, ķermeņa un apģērba kopšana, brīvā laika pavadīšanas prasmes u.c. Baseinā un trenažieru zālē organizētas fiziskās nodarbības.

Šogad šim pakalpojumam finansējums nav piešķirts.

”Latviešu zīmju valodā adaptēta informācija” ir jauns valsts finansēts pakalpojums no 2017. gada. Katru darbdienu sagatavota un LNS un RC mājaslapā, yuotube.com un Facebook publicēta viena videoziņa, katrā gadā kopā 220 videoziņas.

Ikviens var iesniegt savus ierosinājumus videoziņu sagatavošanai, tā paplašinot tēmu loku. Tāpēc ziņu korespondents Zigmārs Ungurs tēmas regulāri papildina, piemēram, ar politiskajiem notikumiem, likumiem, praktiskiem padomiem utt.

Moderatoru (ziņu tulkotāju latviešu zīmju valodā) grupā 2019. gadā strādā Agita Intsone, Māra Lasmane, Juris Elbrots, Ainārs Osmanis, Artis Ozols un Ivars Kalniņš.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas