Search form

Drukāt

Surdotulka pakalpojums izglītības programmas apguvei


Invaliditātes likuma 13.pants nosaka, ka no 2011. gada 1.septembra surdotulka (zīmju valodas tulka) pakalpojumu izglītības programmas apguvē profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība, ja nepieciešams, iesaistot kapitālsabiedrības, kurā tā ir dalībnieks (akcionārs).

Valsts apmaksāts surdotulka pakalpojums personai tiek nodrošināts individuāli vai izglītojamo grupā līdz 960 stundām viena mācību gada laikā (nodarbībās, konsultācijās, semināros, eksāmenos un citos ar izglītības programmas apguvi saistītajos pasākumos) profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde), nepārsniedzot valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēru.

Surdotulka pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 20.04.2021. noteikumi Nr. 250 „Kārtība , kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”. Kārtība , kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku (likumi.lv)
 
Lai saņemtu surdotulka pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, ja persona nav sasniegusi 18 gadu vecumu, Latvijas Nedzirdīgo savienībā iesniedzpersonīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:

1) iesniegumu ar lūgumu sniegt surdotulka pakalpojumu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

a) personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

b) vēlamo izglītības iestādi un izglītības programmu;

c) vēlamo pakalpojuma saņemšanas termiņu;

d) informāciju par vēlamo saziņas veidu;

e) likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi un pārstāvības veidu, ja surdotulka pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;

f) likumiskā pārstāvja statusu apliecinoša dokumenta kopiju, ja pakalpojumu pieprasa likumiskais pārstāvis.

2) vēlams pievienot arī izglītības iestādes apliecinājumu, ja persona ir uzsākusi profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmas apguvi.

  Ja Invaliditātes informatīvajā sistēmā nav datu par personas funkcionēšanas traucējuma veidu – dzirdes invaliditāti (nav ievadīts lēmums par invaliditātes noteikšanu) un VDEĀVK rīcībā nav informācijas par personu, persona pēc LNS pieprasījuma iesniedz:

  •          otolaringologa vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta atzinumu, ka personas dzirdes traucējumi atbilst vismaz trešajai pakāpei – dzirdes zudums runas zonas frekvenču zemākajā punktā ir vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī.

Iesniegumus surdotulka pakalpojuma saņemšanai profesionālās izglītības programmas apguvei var iesniegt arī paši bērni, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu.
 

Šajā gadījumā bērnam jāiesniedz tie paši iepriekšminētie dokumenti un iesniegumā jānorāda savu vecāku dati vai jāiesniedz viena no vecākiem rakstiska piekrišana, ka viņa bērnam tiek sniegt surdotulka pakalpojums.

LNS pēc iesnieguma saņemšanas no nepilngadīgā bērna par saņemto iesniegumu ziņos viņa vecākiem un lūgs rakstiski paziņot LNS, ja viņi vēlas ierobežot sava bērna pakalpojumu saņemšanu. Ja no vecāku puses iebildumu nebūs, tad LNS varēs piešķirt pakalpojumu.


Valsts budžeta finansējums šim pakalpojumam ir ierobežots, tāpēc LNS nevar garantēt, ka uzreiz tiks apmierināti visi pieprasījumi.

Tāpēc personas ar dzirdes invaliditāti, kuri vēlas saņemt minēto surdotulka pakalpojumu, lūgti pacensties savlaicīgi nokārtot visus dokumentus.

Saņemtos iesniegumus LNS izskata un pieņem lēmumu mēneša laikā.


Pievienotie faili
1) Iesnieguma paraugs surdotulka pakalpojuma saņemšanai pieaugušajiem
2) Iesnieguma paraugs surdotulka pakalpojuma saņemšanai personām līdz 18 gadu vecumam (likumiskajam pārstāvim)
3) Iesnieguma paraugs surdotulka pakalpojuma saņemšanai personām līdz 18 gadu vecumam (personām no 15 gadu vecuma)
 
 
Surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei nodrošina LNS kapitālsabiedrība SIA “LNS Rehabilitācijas centrs”.
 

 

Aktualizēts: 01.05.2021


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas