Search form

Drukāt

Surdotulka pakalpojums saskarsmes nodrošināšanai


Invaliditātes likuma 13.pants nosaka, ka no 2013.gada 1. janvāra surdotulka (zīmju valodas tulka) pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskajām un juridiskajām personām nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība, ja nepieciešams iesaistot kapitālsabiedrības, kurā tā ir dalībnieks (akcionārs).
 
Valsts apmaksāts surdotulka pakalpojums saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām tiek nodrošināts līdz 120 stundām gadā, nepārsniedzot valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēru.
 

2019. gadā valsts apmaksā surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām 1150 klientiem, katram vidēji 35 stundas gadā.

 
Surdotulka pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 15.12.2009 noteikumi Nr.1472 „Kārtība , kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”.
 
Lai saņemtu surdotulka pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, ja persona nav sasniegusi 18 gadu vecumu, Latvijas Nedzirdīgo savienībā iesniedzpersonīgi, nosūta izmantojot pasta pakalpojumus vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:

1) iesniegumu ar lūgumu sniegt surdotulka pakalpojumu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

a) personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

b) surdotulka pakalpojuma izmantošanas mērķi;

c) vēlamo pakalpojuma saņemšanas termiņu;

d) informāciju par to, ka atbilde var tikt sniegta elektroniski, ja personai ir e-pasta adrese;

e) likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, ja surdotulka pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;

f) likumiskā pārstāvja statusu apliecinoša dokumenta kopiju, ja pakalpojumu pieprasa likumiskais pārstāvis.

2) ārstējošā ārsta izziņu, kas apliecina, ka personai ir dzirdes traucējumi un nepieciešams surdotulka pakalpojums;

3) invalīda apliecības kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina, ka personai ir noteikta invaliditāte.

 

Iesniegumus surdotulka pakalpojuma saņemšanai saskarsmei ar citām personām ārpus skolas var iesniegt arī paši bērni, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu.

Šajā gadījumā bērnam jāiesniedz tie paši iepriekšminētie dokumenti un iesniegumā jānorāda savu vecāku dati vai jāiesniedz viena no vecākiem rakstiska piekrišana, ka viņa bērnam tiek sniegt surdotulka pakalpojums.

 
Šajā gadījumā bērnam jāiesniedz tie paši iepriekšminētie dokumenti un iesniegumā jānorāda savu vecāku dati.
 
LNS pēc iesnieguma saņemšanas no nepilngadīgā bērna, par saņemto iesniegumu ziņos viņa vecākiem un lūgs rakstiski paziņot LNS, ja viņi vēlas ierobežot sava bērna pakalpojumu saņemšanu. Ja no vecāku puses iebildumu nebūs, tad LNS varēs piešķirt pakalpojumu.
 
Saņemtos iesniegumus Latvijas Nedzirdīgo savienība izskata un pieņem lēmumu 10 darbdienu laikā.
 
Prioritāri surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām nodrošina personām, kurām tas nepieciešams:

a) ārkārtas situācijās (dabas stihiju, ugunsgrēku un citu līdzīgu iepriekš neparedzētu apstākļu gadījumā);

b) ārstniecības pakalpojumu saņemšanai;

c) darbā iekārtošanās jautājumu vai ar darba tiesiskajām attiecībām saistītu jautājumu kārtošanai; 

d) tālākizglītībai, ja personai nav tiesību saņemt surdotulka pakalpojumu profesionālās izglītības programmas apguvei.

 
Pievienotie faili Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai nodrošina LNS kapitālsabiedrība SIA “LNS Rehabilitācijas centrs”.

 

Aktualizēts: 12.01.2019 

 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas