Search form

10.04.2012

Drukāt

Videoziņas Nr.136: Valsts budžeta apmaksātie pakalpojumi


Kādi  ir valsts budžeta apmaksātie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, un kā tos saņemt 

 
Dzirdes invalīdi var saņemt šādus valsts budžeta apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kopā līdz 150 stundām gadā:
1) zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojumi;
2) latviešu zīmju valodas apmācība;
3) saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve;
4) psiholoģiskās adaptācijas treniņi;
5) palīdzība un atbalsts sociālo problēmu risināšanā.
 
Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, Latvijas Nedzirdīgo savienībai jāiesniedz šādi dokumenti:
1) rakstisks iesniegums. Jāuzraksta vārds, uzvārds, personas kods; deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja deklarētās  dzīvesvietas adrese atšķiras no faktiskās; tālruņa numurs vai e-pasta adrese un kāds sociālās rehabilitācijas pakalpojums vajadzīgs;
(Iesnieguma paraugs pieejams LNS mājaslapas sadaļā PAKALPOJUMI)
2) ģimenes ārsta atzinums (veidlapa Nr. U- 27), kurā minēta jūsu dzirdes zuduma pakāpe vai ieraksts „nedzirdīgs” un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamība. Atzinumā jābūt norādītam, ka tas ir iesniegšanai Latvijas Nedzirdīgo savienībai;
3) invalīda apliecības kopija.
 
Dokumentus var iesniegt personīgi LNS sekretārei (Rīgā, Elvīras ielā 19, 3. stāvā ) vai sūtīt LNS  pa pastu (Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083) vai  arī elektroniski, ja tie sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 
LNS jūsu dokumentus izskatīs piecu darbdienu laikā un pa pastu izsūtīs atbildi  ar informāciju par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai jūsu uzņemšanu rindā. Ja iesniegtie dokumenti neatbildīs noteikumos minētajām prasībām, tad vēstulē saņemsiet atteikumu piešķirt jums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.
 
Ja saņemsiet vēstuli par pakalpojuma piešķiršanu, jums jāierodas LNS Rehabilitācijas centrā  pie vēstulē norādītā sociālā darbinieka. Viņš lūgs atbildēt uz vairākiem jautājumiem, izvērtēs jūsu sociālās rehabilitācijas iespējas un sastādīs sociālās rehabilitācijas plānu.
 
Pēc tam ar jums tiks noslēgts rakstisks līgums par pakalpojuma saņemšanu un saņemšanas nosacījumiem un  izsniegta klienta karte dzeltenā krāsā.


 Kā saņemt valsts apmaksātu surdotulka pakalpojumuizglītības programmas apguvei

 

 
Surdotulkošanu – zīmju valodas tulka pakalpojumu profesionālās izglītības programmas apguvei var saņemt, ja apgūstat vai vēlaties apgūt:
· profesionālo pamatizglītību,
· profesionālo vidējo izglītību,
· augstāko izglītību.
 
Valsts apmaksāts surdotulka pakalpojums tiek nodrošināts individuāli vai izglītojamo grupā līdz 480 akadēmiskajām (360 astronomiskajām) stundām viena mācību gada laikā (nodarbībās, konsultācijās, semināros, eksāmenos un citos ar izglītības programmas apguvi saistītajos pasākumos), ja mācāties profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības iestādē.
 
Taču valsts neapmaksā tulku, ja  apgūstat kādu profesionālo izglītību tālākizglītības kursos vai ceļat savu kvalifikāciju kursos, ko pieprasa, piemēram, darbavieta.
 
Vēl jāņem vērā, ka Latvijā zīmju valodas tulki nav pilnīgi visās Latvijas pilsētās. Tāpēc, ja vēlaties mācībās izmantot tulku, iesakām vispirms konsultēties Latvijas Nedzirdīgo savienībā ( LNS) par tulku pieejamību konkrētās pilsētās. Šobrīd tulka pakalpojums mācībām pieejams Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Valmierā, Smiltenē, Alsviķos, Jūrmalā un Barkavā.
 
LNS iesaka arī atrast domubiedrus konkrētas profesijas apguvei:  ja grupā būs vismaz 4 cilvēki, tad tulks būs pieejams uz visu mācību dienu – 8 stundām. Ja mācās  tikai viens, tad tulka pakalpojumu katru dienu var izmantot vidēji 2 stundas
 
Lai saņemtu surdotulka pakalpojumu,  ne vēlāk kā 20 darbdienas pirms mācību gada sākuma Latvijas Nedzirdīgo jāiesniedz:
1) iesniegums (brīvā formā) ar lūgumu sniegt surdotulka pakalpojumu. Iesniegumā jāuzraksta:
a) vārds, uzvārds, personas kods; deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese, ja deklarētā adrese atšķiras no faktiskās dzīvesvietas; tālruņa numurs vai e-pasta adrese;
b) izglītības iestāde un specialitāte, kurā vēlaties mācīties;
c) vēlamais pakalpojuma saņemšanas laiks, ja surdotulku nevajag uz visu paredzēto mācību ilgumu izvēlētajā specialitātē, bet tikai uz noteiktu laiku;
d) personas likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, ja surdotulka pakalpojumu pieprasa, piemēram, māte vai tml.;
(Iesniegumu paraugi pieejami LNS mājaslapas www.lns.lv sadaļā PAKALPOJUMI)
2) ģimenes ārsta izziņa, kas apliecina, ka jums dzirdes traucējumus nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;
3) invalīda apliecības kopija;
4) izziņa no skolas, kurā mācāties, ja esat jau uzsācis profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmas apguvi.
 
Minētos dokumentus var iesniegt personīgi LNS sekretārei (Rīgā, Elvīras ielā 19, 3. stāvā ) vai sūtīt LNS  pa pastu (Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083) vai  arī elektroniski, ja tie sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 
LNS  dokumentus izskatīs desmit darbdienu laikā un, ņemot vērā visus saņemtos iesniegumus, izvēlēsies profesionālās izglītības iestādes. Jūs saņemsiet vienu no šādām atbildēm:
  1. par pakalpojuma piešķiršanu, nosakot izglītības iestādes, kurās to iespējams saņemt;
  2. par uzņemšanu rindā, ja personu neapmierina piedāvātā izglītības iestāde vai programma;
  3. par atteikumu piešķirt surdotulka pakalpojumu, ja tiks konstatēta neatbilstība Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā vai Invaliditātes likumā minētajiem nosacījumiem, piemēram, jūs apgūstat profesionālo izglītību tālākizglītības kursos utml.
Ja iesniegtie dokumenti neatbildīs noteikumos minētajām prasībām, tad piecu darbdienu laikā jums vajadzēs iesniegt papildu dokumentus galīgā lēmuma pieņemšanai.
 
Lēmums tiek nosūtīts pa pastu, tāpēc svarīgi norādīt precīzu adresi.
Saņemot lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, jums jāierodas LNS, lai noslēgtu rakstisku līgumu par pakalpojuma saņemšanu.
 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas