Search form

Drukāt

Valsts budžeta apmaksātie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi *


Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka no 2010.gada 1.janvāra dzirdes invalīdu sociālo rehabilitāciju un nodrošinājumu ar surdotehniku nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība, ja nepieciešams iesaistot kapitālsabiedrības, kurā tā ir dalībnieks (akcionārs).
 
Atbilstoši izstrādātajam klienta sociālās rehabilitācijas plānam, dzirdes invalīdi var saņemt šādus valsts budžeta apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumuslīdz 150 stundām gadā:
1) latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība;
2) saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve;
3) psiholoģiskās adaptācijas treniņi;
4) palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā.
 
Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis, ja persona nav sasniegusi 18 gadu vecumu, Latvijas Nedzirdīgo savienībā iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:
1) iesniegumu ar lūgumu sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Iesniegumā norāda šādas ziņas:
a) personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
b) vēlamo pakalpojuma saņemšanas termiņu;
c) informāciju par to, ka atbilde var tikt sniegta elektroniski, ja personai ir e-pasta adrese;
d) likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, ja sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
e) likumiskā pārstāvja statusu apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pieprasa likumiskais pārstāvis;
2) ārstējošā ārsta izziņu, kas apliecina, ka personai ir dzirdes traucējumi un nepieciešamisociālās rehabilitācijas pakalpojumi;
3) invaliditātes apliecības kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina, ka personai ir noteikta invaliditāte.
 
 
Iesniegumu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai var iesniegt arī paši bērni, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu.
Šajā gadījumā bērnam jāiesniedz tie paši iepriekšminētie dokumenti un iesniegumā jānorāda savu vecāku dati.
 
LNS pēc iesnieguma saņemšanas no nepilngadīgā bērna par saņemto iesniegumu ziņos viņa vecākiem un lūgs viņus rakstiski paziņot LNS, ja viņi vēlas ierobežot sava bērna pakalpojumu saņemšanu. Ja no vecāku puses iebildumu nebūs, tad LNS varēs piešķirt pakalpojumu.
 
 
Pievienotie faili
 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina LNS kapitālsabiedrība SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”.
 
Aktualizēts: 26.02.2014


 

 

* Informāciju par Valsts budžeta apmaksātajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem latviešu zīmju valodā ar tekstu latviešu valodā skatīt šeit un krievu valodā – šeit

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas