Search form

29.11.2013

Drukāt

Katram pakalpojumam savas krāsas karte

Photo

Lai saņemtu valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas, surdotulka vai projekta „Klusuma pasaule” piedāvātos pakalpojumus, nedzirdīgiem klientiem pirms tam jāuzrāda karte. Katram pakalpojumam ir savas krāsas karte.


Kādas krāsas karte atbilst konkrētam pakalpojumam? Kāda ir to saņemšana kārtība? Cik ilgā laikā karte būtu jāsa­ņem pēc pakalpojuma piešķiršanas? Cik ilgi karte derīga? Ko darīt, ja klients jo-projām nav to saņēmis?
 
Uz šiem jautājumiem atbild LNS pre­zidents Edgars Vorslovs.
  
Atbildot uz jautājumiem par „krāsaina­jām” kartēm, paskaidroju, ka tās ir KLIEN­TA kartes, kas apliecina konkrētās personas tiesības saņemt attiecīgos pakalpojumus – to nosaukums norādīts uz kartes. Klienta kar­tes apliecina, ka persona ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus pakalpojumu saņemšanai un tai piešķirti attiecīgie pakal­pojumi.
Šobrīd apritē ir 3 krāsu kartes.
  
1) ORANŽĀ dod tiesības saņemt pro­jekta „Klusuma pasaule” pakalpojumus, to derīgums beigsies līdz ar projektu šogad (tā vairs netiek izsniegta, tāpēc par to plašāka in­formācija netiek sniegta).
  
2) DZELTENA (apritē no 2009. gada) dod tiesības saņemt valsts apmaksātos soci­ālās rehabilitācijas pakalpojumus (uz kartes uzraksts – karte uzrādāma, saņemot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus LNS).
  
Uz kartes nav norādīts derīguma termiņš, bet klientam tiek sastādīts sociālās rehabili­tācijas plāns, kurā norādīti piešķirtie pakal­pojumi un termiņš, līdz kuram tie piešķirti.
  
Atbilstoši Ministru kabineta noteiku­miem N 2.291 „Prasības sociālo pakalpo­jumu sniedzējiem” klientam reizi gadā ir jāierodas pie sociālā darbinieka uz sociālās rehabilitācijas procesa izvērtēšanu. Šīs iz­vērtēšanas laikā tiek sastādīts jauns rehabi­litācijas plāns, kurā norādīti piešķirtie pakal­pojumi un jauns termiņš, līdz kuram tie pie­šķirti. Viens rehabilitācijas plāna eksemplārs tiek izsniegts pašam klientam. Termiņš, līdz kuram piešķirti pakalpojumi, tiek ievadīts arī „LNS pakalpojumu uzskaites datu bāzē”.
  
Karte tiek izsniegta tikai pēc tam, kad klients parakstījis līgumu ar LNS par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu.
  
Rīgā karte saņemama LNS Rehabilitācijas centrā pie soci­ālās rehabilitētājas Vitas Kama­res vai valsts pasūtījuma lietve­des Lauras Gailes.
  
Reģionos – pie sociāla­jiem rehabilitētājiem, vai arī, ja klients izteicis vēlmi, tā tiek izsūtīta pa pastu.
 
 
3) ZAĻĀ (no 2013. gada) dod tiesības saņemt valsts ap­maksāto surdotulka pakalpoju­mu (uz kartes uzraksts – karte uzrādāma, saņemot surdotulka pakalpojumu saskarsmē).
Tā kā surdotulka pakalpo­juma piešķiršanai un saņemša­nai ir atšķirīgi nosacījumi nekā sociālās reha­bilitācijas pakalpojumiem, tad uz šīs kartes ir norādīts termiņš, līdz kuram ir piešķirts pakalpojums – „līdz invaliditātes termiņa beigām”, kas nozīmē beztermiņa vai arī ir konkrēts datums.
  
Kartes izsniegšanas procedūra līdzīga so­ciālās rehabilitācijas pakalpojumiem.
  
Karte tiek izsniegta tikai pēc tam, kad klients parakstījis līgumu ar LNS par surdo­tulka pakalpojuma nodrošināšanu.
Rīgā karte saņemama LNS Rehabilitā­cijas centrā Zīmju valodas tulku nodaļā, re­ģionos – pie tur strādājošajiem surdotulkiem, vai arī, ja klients izteicis vēlmi, tā tiek izsū­tīta pa pastu.
  
Gan dzeltenā, gan zaļā karte tiek izga­tavota 1 –2 darba dienu laikā, tikai pēc no klienta puses parakstīta līguma saņemša­nas valsts pasūtījuma lietvedībā (pie Lauras Gailes).
 
 Ir bijušas situācijas, kad līgums ar klientu sagatavots, no mūsu puses parakstīts, bet pats klients ilgstoši neierodas parakstīt līgumu.
 
Tāpēc ir ieviesta sistēma, ka pakalpoju­mu var saņemt tikai tad, kad klients paraks­tījis līgumu.
 
Kādus pakalpojumus valsts apmaksā
Atbilstoši izstrādātajam klienta sociālās rehabilitācijas plānam dzirdes invalīdi var saņemt valsts budžeta apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līdz 150 stundām gadā. Tiek piedāvāts šāds sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsts:
1) latviešu zīmju valodas lietošanas ap­mācība;
2) saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve;
3) psiholoģiskās adaptācijas treniņi;
4) palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā.
 
Savukārt surdotulka pakalpojums sa­skarsmes nodrošināšanai tiek nodrošināts līdz 120 stundām gadā, bet izglītības prog­rammas apguvei līdz 480 akadēmiskajām (360 astronomiskajām) stundām viena mā­cību gada laikā (nodarbībās, konsultācijās, semināros, eksāmenos un citos ar izglītības programmas apguvi saistītajos pasākumos) profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības ies­tādēs.
 
Klientiem jāņem vērā, ka netiek garan­tēts nosauktais stundu apjoms un jāņem vērā vārds „līdz”. Ministru kabineta noteikumos noteikts, ka pakalpojumi tiek nodrošināti, nepārsniedzot katra gada valsts budžetā pa­kalpojumu sniegšanai paredzēto līdzekļu ap­mēru.
  
Kā saņemt nepieciešamos pakalpojumus
1) Lai saņemtu pakalpojumus, vispirms vajag iesniegt iesniegumu ar lūgumu sniegt attiecīgo pakalpojumu, ģimenes ārsta izziņu, kas apliecina, ka jums ir dzirdes traucējumi un nepieciešams sociālās rehabilitācijas vai surdotulka pakalpojums, un invalīda aplie­cības vai VDEĀVK izziņas (rozā lapa) vai lēmuma kopija.
Dokumenti jānosūta LNS pa pastu vai jāiesniedz personīgi LNS sekretārei (Rīgā, Elvīras ielā 19, 3. stāvā).
 
2) Dokumentus izskatīs desmit darbdienu laikā un jums nosūtīs vēstuli ar informāciju par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja iesniegtie dokumen­ti neatbildīs Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām.
 
3) Ja būs pieņemts lēmums par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu, tad jums būs jāierodas LNS pie sociālā dar­binieka, pie kura tiks sastādīts sociālās reha­bilitācijas plāns un ar jums noslēgs līgumu par pakalpojuma saņemšanu un saņemšanas nosacījumiem. Sociālā darbinieka vārds, uz­vārds un kontaktinformācija ir norādīta lē­mumā par pakalpojuma piešķiršanu.
 
4) Ja būs pieņemts lēmums par surdotul­ka pakalpojuma piešķiršanu, tad jums būs jāierodas LNS Rehabilitācijas centra Zīm­ju valodas tulku nodaļā vai pie reģionos strādājošajiem surdotulkiem, lai paraks­tītu jau sagatavoto līgumu par pakalpojuma saņemšanu un saņemšanas nosacījumiem. Lēmumā ir norādīta e-pasta adrese, uz kuru rakstot varēs iegūt papildinformāciju vai uz­dot savu jautājumu.
 
5) Pēc no klienta puses parakstīta līguma saņemšanas valsts pasūtījuma lietvedībā dati par piešķirtajiem pakalpojumiem tiek ieva­dīti „LNS pakalpojumu uzskaites datu bāzē” un klients var saņemt tam piešķirtos pakal­pojumus.
 
Vairāk informācijas (arī zīmju valo­dā) par pakalpojumu saņemšanu skat. www.lns.lv sadaļā „Pakalpojumi”.
 
 
Materiālu sagatavoja: LNS Informācijas centrs
Materiāls pārpublicēts no laikraksta Kopsolī, 2013. gada novembra numura

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas