Search form

26.04.2019

Drukāt

Zīmju tulka pakalpojumi ļoti pieprasīti

Photo

Lai nedzirdīgie cilvēki spētu sazināties un pilnībā iekļauties sabiedrībā, viņiem ir nepieciešams blakus cilvēks, kas spēj iztulkot zīmju valodā. Tas ir surdotulks, kurš nedzirdīgajiem cilvēkiem palīdz dažādās dzīves situācijās, piemēram, lai aizietu pie ārsta, uz banku, mācītos vai veiktu jebkādas darbības, kurās jākomunicē ar dzirdīgo pasauli.


LNS Rehabilitācijas centra Zīmju valodas tulku nodaļa nodrošina surdotulka pakalpojumus visā Latvijā saskarsmes nodrošināšanai ar fiziskām un juridiskām personām un profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs.

Surdotulka pakalpojums saskarsmes nodrošināšanai ir līdz 120 stundām 1 klientam gadā saziņai ar citām fiziskām un juridiskām personām, piemēram, firmas, valsts iestādes, pašvaldī­bu iestādes u.c. atbilstoši klienta uztveres un komunikācijas spē­jai.

Surdotulka pakalpojumus var pieteikt: ārstniecības pakalpoju­mu saņemšanai, stājoties darbā, pārrunas ar darba devēju, sadzī­ves problēmu risināšanā, ārkār­tas situācijās, vēršoties pašvaldī­bās, sociālos dienestos un citās valsts institūcijās u.c.

LNS RC sniedz pakalpo­jumus arī bērniem. Nedzirdīgo bērnu vecāki var izmantot sur­dotulku pēc skolas, piemēram, ārpusskolas nodarbībās – bērnu mākslas skolās, skolēnu interešu centru pasākumos, dažādos pul­ciņos, sporta nodarbībās u.c.

Neparedzētos un ārkār­tas gadījumos (dabas stihija, ugunsgrēks, nelaimes gadījumos un iepriekš neparedzēti apstākļu gadījumā) ir jāsazinās ar sur­dotulku – operatoru, bet ārpus darba laika vai brīvdienās var izmantot šādus ārkārtas telefona numurs, var zvanīt vai sūtīt sms: 29156844, 26184246, kā arī uz 112.

Ja pakalpojums tiek sniegts ārpus sabiedriskā transporta darba laika no pl. 7 – 20:00, tad klients pats apmaksā surdotulka ceļa izdevumus, kas viņam ra­dās, izmantojot taksometra pa­kalpojumus vai surdotulka privāto transportu.

Nedzirdīgie var arī izvēlēties sev vēlamo tulku, kas dzīvo tu­vāk klienta dzīvesvietai vai pakal­pojuma sniegšanas vietai, kā arī var izmantot surdotulka pakal­pojumu attālināti caur Skype: [email protected]

2018.gadā surdotulka pakal­pojumus visā Latvijā sniedza 42 surdotulki, pakalpojumu saņēma 1241 klients 40495 stundu apjo­mā.

Surdotulka pakalpojums izglītības programmas apguvei tiek nodrošināts līdz 480 akadē­miskajām stundām 1 studentam vienā mācību gadā. Šo pakalpo­jumu var saņemt dzirdes invalīdi, kuri vēlas iegūt profesionālo pa­matizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību.

Šobrīd pakalpojumi tiek sniegti – Rīgas Mākslas un Medi­ju tehnikums, Valmieras Mākslas vidusskola, Malnavas koledža, Rīgas Valsts tehnikums, Smil­tenes tehnikums Alsviķu filiāle, SIVA Jūrmalas profesionālā vi­dusskola, Priekuļu tehnikums, Rīgas Tehniskā universitāte, Lat­vijas Universitāte, Baltijas starp­tautiskā akadēmija, Rīgas Stradi­ņa universitātē, Alberta koledža.

2018. gadā pakalpojumu sa­ņēma 40 studenti 4628 stundu apjomā, un pakalpojumu sniedza 27 surdotulki.

Pieteikumus uz surdotulka pakalpojumu Rīgas reģionā re­ģistrē surdotulks – operators, bet citos reģionos surdotulks, un vie­nojas ar klientu par pakalpojuma izpildes laiku. Pieteikšanās caur surdotulku – operatoru notiek darbadienās no pl. 8.30 – 17.

Pieteikumus pēc pl. 17 var sūtīt visu diennakti uz e-pas­tu: [email protected] , bet atbilde par pakalpojuma pieteikumu tiks sniegta nākamajā darbadienā. Sazinoties elektroniski, klientam veicot pasūtījumu pakalpojumu saņemšanai ir jānorāda šāda in­formācija: vārds, uzvārds, klienta kartes Nr., kontaktinformācija, informācija par nepieciešamo surdotulka pakalpojumu – datu­mu, laiku, precīzu vietu, adresi, tulkošanas tēma.

Surdotulku darba laiks no 8.30 līdz 17. Bet var vienoties par citu pakalpojuma laiku un arī brīvdienām. Informāciju, kuri tulki strādā ārpus minētā laika un brīv­dienās, var iegūt pie surdotulka – operatora Rīgā.

Šobrīd LNS RC strādā 39 tul­ki, no tiem uz pilnu slodzi strādā tikai 20 tulki.

Lai saņemtu surdotulka pa­kalpojumus klientam obligāti jābūt nokārtotai “zaļai kartei” un pakalpojumu klienti var saņemt visā Latvijā. Sīkāku informāciju par surdotulka pakalpojumiem varat skatīties LNS RC mājasla­pā: www.rc.lns.lv.

 

Sarmīte Biščuha, LNS RC Zīmju valodas tulku nodaļas vadītāja


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas