Search form

Drukāt

Darbības programma


BIEDRĪBAS „ LATVIJAS NEDZIRDĪGO SAVIENĪBA” DARBĪBAS STRATĒĢIJA
2017. - 2021. GADAM

Stratēģija apstiprināta Latvijas Nedzirdīgo savienības 19. kongresā

 

1. Interešu aizstāvība un pieejamība

1. ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas Latvijā uzraudzība.

2. Personu ar dzirdes traucējumiem tiesību ievērošanas likumdošanas un normatīvajos aktos uzraudzība.

3. Personu ar dzirdes traucējumiem interešu aizstāvēšana valsts un pašvaldību institūcijās.

4. Sadarbība ar Pasaules nedzirdīgo federāciju (WFD) un Eiropas Nedzirdīgo savienību (EUD).

5. Sadarbība ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām (NVO).

6.Nedzirdīgo personu tiesību uz informācijas pieejamību aizstāvība.

7. Aktuālās informācijas par LNS, valsts un pašvaldību institūciju sniegtajiem pakalpojumiem sagatavošana un izplatīšana zīmju valodā.

8. LNS biedru un sabiedrības informēšana par LNS aktivitātēm.

 

2. Cilvēkresursi un organizācijas kapacitātes stiprināšana

1. Jaunu biedru piesaistīšana.

2. Jauniešu ar dzirdes traucējumiem iesaistīšana LNS institūciju darbībā.

3. Brīvprātīgo darbinieku piesaistīšana.

4. LNS personāla intelektuālā potenciāla paaugstināšana. 

5. LNS biedru zināšanu, prasmju un iemaņu pilnveidošana.

6. Sadarbības ar valsts un pašvaldību iestādēm stiprināšana.

 

3. Zīmju valoda, izglītība, kultūra

1. Latviešu zīmju valodas attīstība un lietošanas veicināšana.

2. Latviešu zīmju valodas iekļaušana izglītības sistēmā.

3. Personu ar dzirdes traucējumiem iekļaušanās un daudzveidīgas dalības dažādos izglītības līmeņos veicināšana.

4. Personu ar dzirdes traucējumiem profesionālās izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas veicināšana.

5. Neformālās un dzīvesziņas izglītības pieejamības veicināšana.

6. Interešu klubu izveidošana un attīstība reģionālajās biedrībās.

7. Nedzirdīgo kultūras attīstības veicināšana.

8. Nedzirdīgo kultūras mantojuma saglabāšana.

 

4. Sociālie pakalpojumi

1. Kvalitatīvu un profesionālu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Invaliditātes likumā LNS deleģēto funkciju sociālās rehabilitācijas, zīmju valodas tulka pakalpojumu un surdotehnikas jomā nodrošināšana.

2. Cilvēku ar dzirdes invaliditāti informētības līmeņa par valsts apmaksātajiem sociālajiem pakalpojumiem paaugstināšana.

3. Personām ar dzirdes invaliditāti nepieciešamo sociālās jomas atbalsta speciālistu pieejamības paplašināšana dzīvesvietā.

4. Nepieciešamo atbalsta pakalpojumu nedzirdīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pilnvērtīgas dzīves kvalitātes nodrošināšanai izveide.

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana pakalpojumu sniegšanā.

 

5. Saimnieciskā darbība un finansējuma piesaiste

1. LNS kapitālsabiedrību saimnieciskās darbības attīstīšana un optimizēšana.

2. LNS nekustamo īpašumu perspektīva attīstība un optimāla izmantošana.

3. LNS nekustamo īpašumu energoefektivitātes paaugstināšana.

4. Valsts deleģēto funkciju pakalpojumu nodrošināšanai realizēšana.

5. Pašvaldību finansējuma piesaiste reģionālajām biedrībām.

6. Sociālās uzņēmējdarbības attīstība.

7. Finansējuma no dažādiem fondiem un grantu programmām piesaistīšana.

8. Ziedojumu un dāvinājumu piesaistīšana.


 

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas