Search form

Drukāt

Privātuma politika


1. Personas datu apstrādes pārziņi

Personas datu apstrādes pārziņi ir :

(1) biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”, vienotais reģistrācijas numurs 40008000615, adrese: Elvīras iela 19 k-2, Rīga, LV-1083, tālrunis: 26278525, e-pasts: [email protected];

(2) SIA “LNS Rehabilitācijas centrs”, vienotais reģistrācijas numurs 50103515621, Elvīras iela 19 k-2, Rīga, LV-1083, tālrunis: 26554471, e-pasts: [email protected] ;

(3) SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, vienotais reģistrācijas numurs 40003276127, adrese: Elvīras iela 19 k-2, Rīga, LV-1083, tālrunis: 27069885, e-pasts: [email protected] .
turpmāk tekstā katrs atsevišķi tiek saukts par Pārziņi un visi kopā par Pārziņiem.

Attiecībā uz klientu personu datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu juridisku pienākumu - Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 21. un 23. daļās, Invaliditātes likuma 13. pantā un Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumos Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”, valsts noteiktie pienākumi nodrošināt personas ar dzirdes invaliditāti – ar sociālās rehabilitācijas un surdotulka pakalpojumiem, kā arī personas ar funkcionāliem dzirdes traucējumiem ar tehniskajiem palīglīdzekļiem – surdotehniku (turpmāk - valsts pārvaldes deleģētie uzdevumi) – biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” un tās dibinātās sabiedrības, kas tiek iesaistītas pakalpojumu sniegšanā: SIA “LNS Rehabilitācijas centrs” un SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” - ir kopīgi personas datu apstrādes pārziņi.

 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, par to, kādos gadījumos dati tiek izpausti, par datu glabāšanas termiņiem un par datu aizsardzību. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi var būt norādīta arī līgumos un Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos.

2.2. Pārzinis, veicot datu subjektu personas datu apstrādi, pilnībā ievēro piemērojamos normatīvos aktus, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk Regula).

2.3. Pārzinis nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

 

3. Personas datu kategorijas

3.1. Pārzinis datu subjektu personas datu apstrādi veic tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā.
Personas dati tiek ievākti no paša datu subjekta vai no datu bāzēm un reģistriem (piemēram, Iedzīvotāju reģistrs).
Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā, ir:

3.1. identifikācijas dati – piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dati no personas identifikācijas dokumenta (pases vai ID kartes), foto;

3.2. kontaktinformācija – piemēram, deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

3.3. dati par dzīvesvietu - ziņas, vai persona dzīvo Latvijas Republikā;

3.4. profesionālie dati – piemēram, amats, darba vieta;

3.5. dati par izglītību un prasmēm – piemēram, mācību ilgums, mācību iestāde, ziņas par izglītības programmas apgūšanu. iegūtais grāds, vidējā atzīme, iegūtā profesionālā kvalifikācija, valodu prasmes dati;

3.6. dati par darba pieredzi – piemēram, CV un motivācijas vēstulēs iekļautie dati, dati par nodarbošanos;

3.7. dati par darba tiesiskajām attiecībām un darba samaksu – piemēram, ziņas par darba līgumu un tā grozījumiem, dati par darba nespējas lapām un atvaļinājumiem, dati par aprēķināto un izmaksāto darba samaksu;

3.8. sociālie dati – piemēram, dati par dzimumu, vecuma grupu, pilsonību, nodarbinātību, dati par maznodrošinātas, trūcīgas personas statusu, dati par saziņas valodu.

3.9. īpašu kategoriju personas dati – piemēram, dati par veselību (t.sk. funkcionālo traucējumu apraksts, audiogrammas, ārsta atzinums, komunikācijas spēju novērtējums u.c.), invaliditāti, ziņas par tehnisko palīglīdzekļu izmantošanu, ziņas par tautību.

3.10. dati par ģimeni – piemēram, ģimenes dzīve, ģimenes locekļu zīmju valodas prasme, attiecības ar ģimeni;

3.11. finanšu dati – piemēram, bankas konta rekvizīti, atlīdzību, citu maksājumu izmaksas un saņemšanas dati; ienākumu avoti, ziņas par transporta izdevumiem saistībā ar pakalpojuma saņemšanu.

3.12. ar dalību projektos un pasākumos saistītie dati – piemēram, dati par piedalīšanos semināros, pasākumos, foto un video materiāli;

3.13. dati par apmierinātību - piemēram, atbildes uz aptauju jautājumiem;

3.14. fotoattēli, video, kā arī balss ieraksti, kas uzņemti Pārziņa rīkotajos pasākumos.

3.15. ar pakalpojuma un tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu saistītie dati – piemēram, ziņas par uzņemšanu rindā, ziņas par paziņojuma nosūtīšanu, saņemtā pakalpojuma veids, saņemšanas laiks, apjoms, saņemtā tehniskā palīglīdzekļa veids, izmaksas.

 

4. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Personas datu apstrādes nolūki

Pārziņi apstrādā personas datus šādos nolūkos:

1) Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu mērķa grupu atbilstības pārbaude;

2) Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu izpildes nodrošināšana, izpildes kontrole, attiecināmo izmaksu pārbaude un datu uzskaite;

3) Projektu mērķa grupu atbilstības pārbaude;

4) Projektu īstenošana, izpildes kontrole, attiecināmo izmaksu pārbaude un datu uzskaite;

5) Līgumu ar partneriem (juridiskām personām) noslēgšana un izpilde;

6) līgumu ar datu subjektiem (fiziskām personām) noslēgšana un izpilde;

7) iepirkumu veikšana un cenu aptauju veikšana;

8) dalībnieku reģistrācija pasākumos, dalībnieku informēšana par pasākuma norisi, pasākuma izdevumu attaisnošana projektu ietvaros;

9) projekta mērķa grupu atbilstības pārbaude;

10) pieteikumu administratīvā vērtēšana;

11) informācijas apkopošana.

Pārziņi veic personas datu apstrādi arī šādos nolūkos:

12) dokumentu aprites nodrošināšana;

13) Pārziņa likumīgo interešu aizstāvēšanai un prasījuma tiesību īstenošanai;

14) Informēšanai par jaunumiem;

15) klientu apmierinātības aptauju veikšana;

16) mārketinga, kā arī komunikācijas kampaņu plānošana un analītika;

17) publicitātei (plašsaziņas līdzekļos, sociālos tīklos un interneta vietnēs utml.).

Latvijas Nedzirdīgo savienība (turpmāk tekstā – LNS) veic biedru personas datu apstrādi Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktās biedru uzskaites un statistikas vajadzībām. Goda biedru personas dati tiek publicēti LNS mājas lapā publicitātes nolūkos.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Pārziņi nodrošina, ka personas datu apstrādei vienmēr ir tiesisks pamats. Šāds tiesisks pamats var būt:

1) pasākumu veikšana pirms līguma ar datu subjektu noslēgšanas (piemēram, nepieciešamo datu ievākšana);

2) līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (datu ietveršana līgumā, pušu sarakste, līguma izpildes dokumenti);

3) pārziņa juridiska pienākuma izpilde - valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu izpilde, kas noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 21. un 23. daļās, Invaliditātes likuma 13. pantā un Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumos Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”;

4) pārziņa juridiska pienākuma izpilde (normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde, piemēram, grāmatvedības funkcijas veikšana);

5) pārziņa leģitīmās intereses (piemēram, projektu mērķa grupu atbilstības pārbaude; projektu īstenošana, izpildes kontrole, attiecināmo izmaksu pārbaude un datu uzskaite, personāla atlase, aptauju veikšana, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, savu tiesisko interešu aizsardzība);

6) datu subjekta piekrišana, kas var tikt prasīta atsevišķos gadījumos.

 

5. Personas datu saņēmēji

5.1.Pārzinis var nodot personas datus datu apstrādātājiem saskaņā ar personas datu apstrādes līgumu, kā arī citiem saņēmējiem, ja tam ir tiesisks pamats.

5.2. LNS nodod klientu personas datus saistībā ar valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu izpildi savām meitas sabiedrībām: SIA “LNS Rehabilitācijas centrs” un SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, pamatojoties uz likumā ietverto atļauju valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu izpildes nodrošināšanā iesaistīt LNS meitas sabiedrības, kā arī, pamatojoties uz LNS un meitas sabiedrību starpā noslēgtajiem līgumiem par valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu izpildes nodrošināšanu. Minētās meitas sabiedrības saistībā ar pakalpojumu sniegšanu iegūtos personu datus nodod LNS.

5.3. Nododot personas datus datu apstrādātājiem, Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Regulai, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

5.4. Personas dati var tikt nodoti šādiem saņēmējiem, piemēram:

1. Labklājības ministrijai kā valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu izpildes uzraugošajai institūcijai; 2. Valsts ieņēmumu dienestam;

3. Nodarbinātības valsts aģentūrai;

4. projektu sadarbības partneriem - Rīgas Domei, Sabiedrības un integrācijas fondam, Eiropas Sociālajam fondam, Kultūrkapitāla fondam, CFLA, REAF u.c.

5. LNS tīmekļvietnes pakalpojuma sniedzējam;

6. tiesībsargājošajai iestādei un tiesai – pēc to pieprasījuma.

 

6. Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

6.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

 

7. Glabāšanas periods

7.1. Pārziņi apstrādā un glabā personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts normatīvajos aktos par projektu un programmu īstenošanu, grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos, likumos, kas nosaka prasījumu noilgumu termiņus u.c.). Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties.
 

8. Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras tas var īstenot, vēršoties pie Pārziņiem:

1) saņemt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz klientu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un ja tiek, tad piekļūt tiem;

2) piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

3) pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

4) prasīt savu personas datu dzēšanu;

5) iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir balstīta uz VIAA leģitīmajām interesēm;

6) prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;

7) saņemt savus personas datus, ko klients ir sniedzis, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja tas uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses.

 

9. Saziņa par personas datu apstrādes jautājumiem

Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību LNS un/vai tās dibinātajās sabiedrībās: SIA “LNS Rehabilitācijas centrs” un SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, ziņojiet par to attiecīgi e-pastos: [email protected]; [email protected] vai [email protected], un attiecīgais Pārzinis izvērtēs Jūsu iesniegto informāciju un/vai pieprasījumu un sniegs atbildi.

Pārziņi ir tiesīgi veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju LNS tīmekļa vietnes sadaļā "Privātuma politika". 
 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas