Search form

27.07.2020

Drukāt

Aktualitātes projektā

Photo


Projekts tiek realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumam  un Ministru kabineta noteikumiem Nr.13 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” ietvaros.

 

Projekta īstenošanas laikā 2020. gada 15. jūlijā biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība", saskaņā ar Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem un biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" ERAF projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē", projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/009 nosacījumiem, 2.aktivtātes "Būvniecība" ietvaros noslēdza līgumu ar AS "Sadales tīkls" par esošā elektroapgādes objekta "Kabeļu komutācijas sadalņu pārvietošana Raiņa ielā 5A, Rēzeknē" (193i) pārvietošanas/pārbūves pakalpojumiem.

 

Saskaņā ar noslēgto līgumu, būvdarbu izpilde tiks veikta 80 dienu laikā. Tehnisko projektu šiem darbiem izstrādāja SIA “MUUR”. Būvprojektā paredzēts demontēt uz ēkas sienas esošo 0,4kV sadales kabeļskapi KS-542 un 0,2m no ēkas sienas uzstādīt jaunu kabeļu komutācijas un uzskaites sadalni KKM-4+USm-2/63, kā arī veikt citus darbus.


Pēc šī līguma izpildes, nākamajā posmā notiks ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kuru veikšanai tiks organizēts iepirkums.

 

Projekta ietvaros tiks paaugstināta energoefektivitāte ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē, kurā tiek nodrošināta valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu izpilde.  Siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30 % gadā.  Projekta īstenošanas gaitā kopējais enerģijas patēriņš samazināsies par 68089,77 kWh gadā (samazinājums 62%, no apkures energoefektivitātes novērtējuma), bet oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazinājums projekta īstenošanas rezultātā būs 17594,28 kg CO2 gadā (samazinājums 62%). 

 

Projekta kopējās izmaksas ir 260 662.24 euro, no kopējās attiecināmās izmaksas ir 215 000.00 euro (ERAF finansējums  ir 182 750.00 euro (85%), valsts budžeta finansējums ir 32 250.00 euro (15%)),

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas