Search form

30.10.2020

Drukāt

Realizētā LNS projekta "Integŗācija: izpratne, attieksme, līdzdalība" ietvaros gūtie secinājumi un uzdevumi nākamajam attīstības periodam

Photo

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētā  projekta LNS projekta “Integrācija: izpratne, attieksme, līdzdalība” 1. aktivitātes “Viedokļu apmaiņas akcija “Nedzirdīgais dzirdīgo pasaulē - 21.gadsimta izaicinājumi” ieviešanā iegūtie secinājumi un uzdevumi  nākamajam attīstības periodam nedzirdīgo cilvēku diskriminācijas mazināšanai un integrācijas sekmēšanai dzirdīgo pasaulē  veselības aprūpes jomā.


 LNS projekta “Integrācija: izpratne, attieksme, līdzdalība” 1.aktivitātes “Nedzirdīgais dzirdīgo pasaulē-21.gadsimta izaicinājumi” realizācijas gaitā tika izveidota Stāstu banka, kad katram LNS Rīgas reģionālās biedrības biedram, LNS darbiniekam tika sniegta iespēja nosūtīt video formātā zīmju valodā ar kāda notikuma aprakstu, kas ietvēra nedzirdīgo un dzirdīgo cilvēku saskarsmes, kultūras un citu problemātiku.

Iesūtīto Stāstu bankas notikumu aprakstu/materiālu analīze notika darba diskusiju grupās viedokļu apmaiņas akcijas “Nedzirdīgais dzirdīgo pasaulē-21.gadsimta izaicinājumi” laikā.

Pēc viedokļu apmaiņas akcijas 1.aktivitātes darba grupas vadītāja S.Gerenovska un tās locekļi I.Immure, B.Lazda, K.Pavlova, A.Sannikova, L.Janševska veica Stāstu bankas materiālu analīzes un viedokļu apmaiņas akcijas apkopojumu, sagatavojot svarīgāko problēmu aprakstu un to ieteicamos risinājumus, lai aktualizētu savstarpējos saskarsmes jautājumus nedzirdīgo cilvēku integrācijas jomā dzirdīgo pasaulē.

 

Svarīgākās problēmas:

·         vājas zināšanas par veselības aprūpi kopumā;

·         nav pietiekama informācija par rīcību Covid19 gadījumā;

·   pastāv komunikācijas problēmas starp nedzirdīgo cilvēku un jebkādu veselības aprūpes iestādi, ja komunikāciju nenodrošina surdotulki;

·        valsts piešķirto 120 stundu gadā surdotulku pakalpojumiem ir nepietiekami, lai veiktu komunikatīvu atbalstu sarežģītos veselības aprūpes gadījumos;

·         pieņemšanas laikā pie ārsta, bieži netiek atbalstīti surdotulku pakalpojumi;

·     noteikto ārstniecības pakalpojumu laikā, piemēram, plaušu rentgena veikšanas gadījumā, nedzirdīgais pacients tiek instruēts ar balsi;

·         pieņemšanas laikā pie ārsta pacientu izsaukšana u.c. kabinetā nereti notiek sarunājoties mutiski;

·         ja tiek kavēts pieņemšanas laiks pie ārsta, tad surdotulks nevar piedalīties vizītē, jo viņu gaida cits klients;

·         nedzirdīgās sievietes dzemdību gadījumā, pieņemšanā pie ginekologa u.c. tiek apkalpotas sarunājoties mutiski;

·         ja tulka līdzdalība medicīnas pakalpojuma gadījumā tiek pieļauta, tad nereti medmāsa un ārsts veic sarunu ar, nevis pacientu;

·         nedzirdīgie pacienti nereti nevēlas informēt ārstu detalizēti par savām problēmām, īpaši ar surdotulka palīdzību;

·         pieņemšanas laiks pie ārsta nedzirdīgam pacientam ir garāks nekā dzirdīgam pacientam, jo papildus tiek aizņemts laiks izskaidrošanai un surdotulkošanai;

·         nedzirdīgam cilvēkam pastāv grūtības iegaumēt un izprast ārstu rekomendācijas zāļu lietošanai, fizioterapijai u.c..

 

 

 

Iespējamie risinājumi:

 

·         nedzirdīgo cilvēku izglītošana par veselības sistēmu un aprūpes jautājumiem;

·         sadarbības veidošana starp LNS un veselības aprūpes organizācijām;

·         finansējuma piesaiste izglītojošu aktivitāšu nodrošināšanai rīcībai ekstremālos un neatliekamos gadījumos;

·         finansējuma piesaiste izglītojošu aktivitāšu nodrošināšanai rīcībai Covid19 pasākumu ievērošanai;

·         priekšlikumu sagatavošana izmaiņu veikšanai ārstu un citu medicīnas darbinieku sagatavošanas programmās;

·         surdotulku tālākizglītošana par ētikas u.c. jautājumiem, darbu ar sensitīvu informāciju.

·         priekšlikumu sagatavošana Veselības ministrijai par surdotulku pakalpojumu veselības aprūpē  regulējuma izstrādi;

·         kopprojektu izveide ar Ārstu biedrību u.c. institūcijām;

·         starptautiskās pieredzes izpēte dzirdīgo—nedzirdīgo komunikācijas problēmu risinājumu jomā un labākās pieredzes pārņemšana LNS darbā.

 

 

Informācija ir sagatavota Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansētā projekta “Integrācija: izpratne, attieksme, līdzdalība” ietvaros.

Par informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas