Search form

29.04.2019

Drukāt

Projekts “Intervence: stereotipi un vardarbība pret sievieti” uzsāk darbību

Photo

2019. gada 8. aprīlī noslēgts biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansēšanas līgums Nr. DIKS-19-830-lī par projekta “Intervence: stereotipi un vardarbība pret sievieti” ieviešanu no 2019. gada 10. aprīļa līdz 2019. gada 1. novembrim.


Projekta norisei Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 2019. gada budžeta programmas 16.09.00 „Sabiedrības integrācijas programma” ietvaros, piešķīra finansējumu 6636,00 eiro apmērā (94,80%), bet pārējo finansējumu 364,00 (5,20% no kopējām izmaksām) nodrošinās biedrība.

Projekta mērķis – veicināt Rīgas pilsētā dzīvojošo izpratni par stereotipiem un mazināt vardarbību pret sievieti kā diskriminācijas veidu, lai sekmētu nedzirdīgo cilvēku integrāciju un saliedētas sabiedrības veidošanos valstī.

Projekta ietvaros, ietverot vairākas aktivitātes, ir paredzēta intervence stereotipu novēršanai un vardarbības pret sievieti kā diskriminācijas formas mazināšanai trīs ietekmes virzienos – situācijas izpēte nedzirdīgo kopienā; LNS darbinieku un aktīvistu kapacitātes pilnveide; izpratnes veicināšana nedzirdīgiem cilvēkiem:

1) 1.aktivitāte “Administratīvā komponente” (aktivitātes īstenošanas laiks 10.04.2019. – 1.11.2019.).

Aktivitātes ieviešanas rezultātā tiks nodrošināta mērķtiecīga projekta vadība, resursu pārraudzība, risku vadība, projekta atskaišu sagatavošana un citi administratīvi veicamie darbi.

Projektu vadīs LNS Iepirkumu un projektu nodaļas vadītāja Aija Sannikova; darba grupā – LNS projektu koordinatore/projekta vadītājas asistente Karīna Pavlova un projekta grāmatvede Ilze Roķe.

2) 2.aktivitāte “Pētījums “Nedzirdīgo cilvēku izpratne un stereotipi par vardarbību pret sievieti”” (aktivitātes īstenošanas laiks 10.04.2019. – 31.08.2019.).

Tiks veikts pētījums ar mērķi novērtēt, kādi ir biedrībā (LNS) valdošie priekšstati neiecietības un vardarbības kā diskriminācijas formas pret nedzirdīgu sievieti jomā, un konstatēt nepieciešamos intervences aspektus, lai sekmētu mērķtiecīgu sabiedrībā valdošo stereotipu par “atļauto” vai “normālo” diskrimināciju pret sievieti novēršanu. Plānots, ka pētījumā tiks aptaujāti anonīmi Rīgas pilsētā dzīvojoši nedzirdīgi cilvēki – 163 respondenti (no tiem 93 sievietes un 70 vīrieši).

3) 3.aktivitāte “Praktiskais seminārs “Vardarbība pret sievieti kā viena no diskriminācijas formām. Stereotipi”” (aktivitātes īstenošanas laiks 1.08.2019. – 31.10.2019.).

Aktivitātes ietvaros plānots organizēt 2 (divu) dienu praktisko apmācību semināru ar mērķi sniegt primārās zināšanas 10 LNS darbiniekiem (zīmju valodas tulkiem, sociāliem darbiniekiem, sociāliem rehabilitētājiem, LNS Rīgas RB valdes locekļiem u.c.) un aktīvistiem par stereotipiem un vardarbību pret sievieti kā vienu no diskriminācijas formām un rīcību, lai preventīvi vai faktiski palīdzētu vardarbības gadījumos.

4) 4.aktivitāte “Informatīvā kampaņa “Kas Tev jāzina par vardarbību”” (aktivitātes īstenošanas laiks 01.08.2019. – 31.10.2019.).

Aktivitātes ietvaros tiks izveidots informatīvais buklets un videokampaņa ar 2 sižetiem latviešu zīmju valodā “Kas Tev jāzina par vardarbību” ar mērķi sekmēt pastāvošo stereotipu un pieņēmumu mazināšanos nedzirdīgo kopienā par vardarbīgas uzvedības pret sievieti pieļaujamām formām un sniegtu informatīvu atbalstu praktiskai rīcībai vardarbības gadījumos. Prognozējoši tiks izskatītas šādas tēmas: kas ir vardarbība; kādas ir vardarbības formas; kādu palīdzību var saņemt no vardarbības cietušā persona LNS un citur; kur griezties pēc palīdzības.

5) 5.aktivitāte “Paneļdiskusija “Vardarbībai NĒ!”” (aktivitātes īstenošanas laiks 01.08.2019. – 31.10.2019.).

Aktivitātes ietvaros tiks organizēta paneļdiskusija “Vardarbībai NĒ!” ar mērķi sekmēt stereotipu un vardarbības pret sievieti kā diskriminācijas veida mazināšanos nedzirdīgo sabiedrībā, sekmējot izpratni par to, kas ir vardarbība.

Paneļdiskusijas norisē plānots iesaistīt 100 Rīgas pilsētā dzīvojošos nedzirdīgos cilvēkus t.sk. jauniešus un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkus, un tās laikā tiks izskatīti 2 problēmjautājumi: 1. Vardarbība pret sievieti – izdomājams vai aktualitāte; 2. Kā vardarbība ietekmē pilsonisko līdzdalību.

Plānots, ka paneļdiskusijā piedalīsies LNS vadība, LNS aktīvisti, t.sk. jaunieši, pārstāvji no partnerorganizācijām – policijas, krīzes centra, krīzes psihologs u.c.

6) 6.aktivitāte “Informācijas un publicitātes pasākumi” (aktivitātes īstenošanas laiks 10.04.2019. – 1.11.2019.).
Aktivitātes ieviešanas rezultātā tiks nodrošināta sabiedrības informēšana par projekta mērķi, aktivitātēm, progresu, rezultātiem.

Publicēti raksti un ievietoti augstākminēto aktivitāšu ietvaros sagatavotie/izstrādātie materiāli, pētījuma kopsavilkums, videokampaņas sižeti, video apkopojums utt. LNS mājaslapā www.lns.lv projekta sadaļā un LNS profilā sociālajos tīklos: www.facebook.com un www.draugiem.lv.

Tādējādi ar projekta aktivitāti tiks veicināta LNS atpazīstamība, kā arī projekta realizācija kļūs par sākotnējo platformu, lai soli pa solim izglītotu nedzirdīgās sievietes par savām tiesībām, veiktu preventīvus pasākumus diskriminācijas novēršanai pret sievietēm un sniegtu primārās zināšanas darbiniekiem, aktīvistiem par vardarbību pret sievieti un iespējamo rīcību šādos gadījumos.

Raksts ir sagatavots Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansētā projekta “Intervence: stereotipi un vardarbība pret sievieti” ietvaros.
Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”.


Rakstu sagatavoja: Karīna Pavlova, 6.aktivitātes “Informācijas un publicitātes pasākumi” darba grupas vadītāja.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas