Search form

13.09.2021

Drukāt

Izstrādāta LNS darbības stratēģija 2021.-2025.gadam

Photo

2021.gada 12.jūnijā ZOOM platformā organizētās LNS Rīgas reģionālās biedrības konferences ietvaros tika  izdiskutēts papildināts un virzīts apstiprināšanai 1.posma izstrādātais LNS un LNS Rīgas reģionālās biedrības darbības stratēģijas projekts 2021.-2025.gadam LNS kongresam 2021.gada augustam.

 


BIEDRĪBAS „ LATVIJAS NEDZIRDĪGO SAVIENĪBA” DARBĪBAS STRATĒĢIJA
2021. - 2025. GADAM


 

1. Pieejamība

1. ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas Latvijā uzraudzība.

2. Personu ar dzirdes traucējumiem tiesību ievērošanas likumdošanas un normatīvajos aktos uzraudzība.

3. Personu ar dzirdes traucējumiem interešu aizstāvēšana valsts un pašvaldību institūcijās.

4. Sadarbība ar Pasaules nedzirdīgo federāciju (WFD) un Eiropas Nedzirdīgo savienību (EUD).

5. Sadarbība ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām (NVO).

6.Nedzirdīgo personu tiesību uz informācijas pieejamību aizstāvība.

7. Aktuālās informācijas par LNS, valsts un pašvaldību institūciju sniegtajiem pakalpojumiem zīmju valodā sagatavošana un izplatīšana.

8. LNS biedru un sabiedrības informēšana par LNS aktivitātēm.

 

2. Cilvēkresursi un organizācijas kapacitātes stiprināšana

1. Jaunu biedru piesaistīšana.

2. Jauniešu ar dzirdes traucējumiem iesaistīšana LNS institūciju darbībā.

3. Brīvprātīgo darbinieku piesaistīšana.

4. LNS valdes, biedrību priekšsēdētaju un darbinieku prasmju, intelektuālā potenciāla paaugstināšana. 

5. LNS biedru motivācijas veicināšana, zināšanu, prasmju un iemaņu pilnveidošana.

6. Sadarbības ar valsts un pašvaldību iestādēm stiprināšana.

 

3. Zīmju valoda, izglītība, kultūra

1. Latviešu zīmju valodas attīstība un lietošanas veicināšana.

2. Latviešu zīmju valodas iekļaušana izglītības sistēmā.

3. Personu ar dzirdes traucējumiem iekļaušanās un līdzdalības veicināšana dažādos izglītības līmeņos.

4. Personu ar dzirdes traucējumiem profesionālās izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas veicināšana.

5. Neformālās un latviskās dzīvesziņas izglītības pieejamības veicināšana.

6. Interešu klubu izveidošana un attīstība reģionālajās biedrībās.

7. Nedzirdīgo kultūras pasākumu īstenošana.

8. Nedzirdīgo kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.

 

4. Sociālie pakalpojumi

1. Kvalitatīvu un profesionālu sociālo pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos noteiktajam un LNS deleģēto funkciju izpilde.

2. Personām ar dzirdes traucējumiem nodrošināta informācija par valsts apmaksātajiem sociālajiem pakalpojumiem.

3. Personām ar dzirdes invaliditāti nepieciešamo sociālās jomas atbalsta speciālistu pieejamība.

4. Nepieciešamo atbalsta pakalpojumu personām ar dzirdes traucējumiem ar garīga rakstura traucējumiem pilnvērtīgas dzīves kvalitātes nodrošināšanai izveide.

5. Nepieciešamo atbalsta pakalpojumu personām ar dzirdes un redzes traucējumiem pilnvērtīgas dzīves kvalitātes nodrošināšanai izveide.

6. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana pakalpojumu sniegšanā.

 

5. Saimnieciskā darbība un finansējuma piesaiste

1. LNS kapitālsabiedrību saimnieciskās darbības attīstīšana un optimizēšana.

2. LNS nekustamo īpašumu perspektīva attīstība un izmantošanas pamatnostādnes.

3. LNS nekustamo īpašumu energoefektivitātes paaugstināšana.

4. Valsts deleģēto funkciju pakalpojumu nodrošināšanai dzirdes invalīdiem realizēšana.

5. Pašvaldību finansējuma piesaiste reģionālajām biedrībām.

6. Sociālās uzņēmējdarbības attīstība.

7. Finansējuma no dažādiem fondiem un grantu programmām piesaistīšana.

8. Ziedojumu un dāvinājumu piesaistīšana.

9. Pakalpojumu sniegšanas platformas e-vidē izveides izvērtēšana.


LNS darbības stratēģija tika izstrādāta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansēta projekta "Līdzdalība un demokrātiska iesaiste" ietvaros. Par LNS darbības stratēģijas saturu atbild biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība".


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas