Search form

20.05.2019

Drukāt

Sākas projekta “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” realizācija

Photo

Šī gada marta sākumā biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) iesniedza projekta “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” pieteikumu Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) izsludinātajā projektu konkursā 2019.gadā Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds” darbības virzienā “NVO darbības stiprināšana”.


SIF divus mēnešus vērtēja iesniegtos pieteikumus, un šī gada 2.maijā tika paziņoti konkursa rezultāti.

Kopumā tika apstiprināti tikai 46 projekti, un to skaitā ir arī LNS iesniegtais – “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā”.

Starp SIF un LNS noslēgts projekta īstenošanas līgums (Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/023/10) par finansiālo atbalstu 16996,80 EUR apmērā no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts tiks ieviests līdz 31.oktobrim. Tā mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, sniedzot atbalstu 306 LNS biedriem un darbiniekiem, lai veicinātu viņu pilsonisko aktivitāti, celtu LNS institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti sadarbībai ar pašvaldībām un valsts institūcijām, tādējādi sekmējot demokrātisko vērtību un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā informācijas pieejamības jomā nedzirdīgiem cilvēkiem.

Projekta mērķa sasniegšana veicinās LNS attīstību un kapacitāti, stiprinās LNS darbību, ietverot vairākas aktivitātes:

1) 1.aktivitāte “Cilvēktiesības – no normatīvā regulējuma līdz praksei”. Aktivitāte sastāvēs no 2 (diviem) secīgi ieviešamiem posmiem:

- 1.posms. Pētījums par informācijas pieejamības aspektiem nedzirdīgām personām. Aktivitātes 1.posma ietvaros tiks veikts pētījums ar mērķi sekmēt mērķgrupas aktivitāti un iesaistīšanos savu problēmu apzināšanā un gūt datus par informācijas pieejamības aspektiem.
Informētība – lai nodrošinātu savas tiesības, kas nostiprinātas LR Satversmē – piedalīties valsts un pašvaldību darbībā (LR Satversme, 101.pants) un īstenot savas tiesības bez jebkādas diskriminācijas (LR Satversme, 91.pants).
Aptauja tiks veikta Latvijas plānošanas reģionos: Latgales, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Rīgas reģionos. Pētījuma ietvaros plānots aptaujāt 306 respondentus.

- 2.posms. Intervences kampaņa “Cilvēktiesības – no normatīvā regulējuma līdz praksei”. Aktivitātes 2.posma ietvaros notiks 3 diskusiju sesijas:

• 1.sesija “Izglītojošās diskusijas “Cilvēktiesības – kas tas ir? Prakse. Problēmas””. Izglītojošās diskusijās notiks 11 norises vietās Latvijā – Rīgā, Valmierā, Smiltenē, Kuldīgā, Tukumā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, Jelgavā, Pļaviņās. Katrā norises vietā tiks organizētas 2 izglītojošās diskusijas: “Cilvēktiesības – kas tas ir? LR Satversmē nostiprinātas cilvēktiesības”, “Pilsoņu tiesības piedalīties un iesaistītes valsts un pašvaldību darbībā. Prakse. Problēmas”. Diskusiju mērķis ir sekmēt mērķgrupas izpratni par cilvēktiesību būtību un pilsoņu iespējām realizēt savas tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbībā likumā noteiktā veidā, kā arī izprast, kādi ir reāli eksistējošie ierobežojumi informācijas pieejamības jomā, kas diskriminē nedzirdīgo iespējas realizēt savas tiesības.

• 2.sesija “Apaļā galda diskusijas “Informācijas pieejamība – nedzirdīgo vajadzības un realitāte””. Apaļā galda diskusijas plānots organizēt Latgales reģionā, Kurzemes reģionā, Vidzemes reģionā. To mērķis ir aktualizēt informācijas pieejamību kā līdzekli nedzirdīgo līdztiesīgai līdzdalībai sabiedriski – ekonomiskos procesos pašvaldību/reģionu teritorijās un pilsoniskās sabiedrības attīstībā, tādējādi sekmējot nedzirdīgo cilvēku informētību un pilsonisko aktivitāti.

Plānots, ka apaļā galda diskusijās piedalīsies ne tikai LNS vadība, biedri un darbinieki, bet arī katrā norises vietā pārstāvji no vismaz 3 pašvaldībām, citu NVO pārstāvji, masu mediju pārstāvji, uzņēmēji, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, profesionālo apvienību vai asociāciju vadītāji/biedri u.c. dalībnieki.

• 3.sesija “Paneļdiskusija “Cilvēktiesības – no normatīvā regulējuma līdz praksei. Labās prakses piemēri. Problēmas””. Paneļdiskusija tiks organizēta ar mērķi aktualizēt cilvēktiesību aspektus un demokrātiskās valsts pārvaldes principus, to reālo darbības praksi un konstatēt aspektus, kuros būtu nepieciešami uzlabojumi informācijas pieejamības jomā nedzirdīgiem cilvēkiem valsts institūciju sektorā, lai sekmētu nedzirdīgo cilvēku aktīvu iesaisti pilsoniskās sabiedrības norisēs un sociāli-ekonomiskos procesos. Paneļdiskusijas norisē piedalīsies LNS vadība, darbinieki, biedri (kopumā 150 mērķgrupas dalībnieki no vismaz 9 Latvijas pašvaldībām), kā arī pārstāvji no valsts līmeņa institūcijām (vismaz 3; indikatīvi Saeimas; Valsts kancelejas; NVA; VARAM; LM u.c.), citu reģionālu NVO pārstāvji u.c.

2) 2. aktivitāte “Informācijas un publicitātes pasākumi”:

Nodrošināta sabiedrības informēšana par projekta mērķi, aktivitātēm, progresu, rezultātiem.

Publicēti raksti un ievietoti augstākminētās aktivitātes ietvaros sagatavotie/izstrādātie materiāli, pētījums, videomateriāli utt. LNS mājaslapa www.lns.lv projekta sadaļā un LNS profilā sociālajā tīklā: www.facebook.com.

Tādējādi ar projekta aktivitātēm tiks veicināta LNS atpazīstamība, kā arī nodrošinot mērķgrupas aktīvu līdzdalību un plašas diskusijas par esošo situāciju informācijas pieejamības pašvaldību un valsts darbības jomās un iespējām mazināt nedzirdīgo cilvēku neformālos ierobežojumus un diskrimināciju informācijas pieejamībā, tiks nodrošinātas nedzirdīgo cilvēku tiesības, kas nostiprinātas LR Satversmē, un līdz ar to tiks celta viņu pilsoniskā aktivitāte.

3) 3. aktivitāte “Projekta administrēšana”:

Aktivitātes ieviešanas rezultātā tiks nodrošināta mērķtiecīga projekta vadība, resursu pārraudzība, risku vadība, projekta atskaišu sagatavošana un citi administratīvi veicami darbi.

Projektu vadīs LNS Iepirkumu un projektu nodaļas vadītāja Aija Sannikova; darba grupā – LNS projektu koordinatore/projekta vadītājas asistente Karīna Pavlova un projekta grāmatvede Ilze Roķe.
 

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība””.

 

Rakstu sagatavoja: Karīna Pavlova, informācijas un publicitātes pasākumu ieviešanas darba grupas vadītāja.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas