Search form

03.04.2019

Drukāt

Nedzirdīgie jaunieši atkal var piedalīties projektā “PROTI UN DARI!”

2019. gada 20. februārī noslēgts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums starp Latvijas Nedzirdīgo savienību un Rīgas domes Labklājības departamentu par 40 jauniešu ar dzirdes traucējumiem iesaistīšanu projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā līdz 2020. gada 30. septembrim.


Projekta “PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt mērķgrupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, to skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī NVO vai jauniešu centru darbībā.

Ko dara iesaistītie jaunieši šajā projektā? Katrs iesaistītais jaunietis individuāli saņem programmas vadītāja un mentora atbalstu, kā arī nodrošināts ar atbalsta pasākumiem. Balstoties uz jaunieša prasmēm un interesēm, viņam tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotu atbalstu, ietverot tādas aktivitātes kā, piemēram, neformālās un ikdienas apmācības, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, to skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālo pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

Šajā projektā ar jauniešiem ar dzirdes traucējumiem strādās divi programmu vadītāji (Ivars Kalniņš un Ārija Medne) un astoņi mentori (Vita Alksne, Arta Birzniece – Siliņa, Sandra Gutāne, Maira Bruže, Krista Blīgzna, Kristaps Legzdiņš, Lilita Logina un Madara Indriksone), kas apguvuši obligāto apmācību kursu.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, ja tu nestrādā, nemācies, neapgūsti arodu, neesi reģistrējies NVA kā bezdarbnieks, nāc un piesakies projektam “PROTI un DARI!”.

Tev būs iespēja apgūt jaunas prasmes un iemaņas, izmantot personīgā mentora palīdzību, saņemt no speciālistiem konsultācijas un noderīgu informāciju zīmju valodā, atrast atbilstošu darbu un veikt vēl daudzas citas interesantas aktivitātes.

Jaunieši, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!” pie programmas vadītājiem: Ivara Kalniņa (26869512, [email protected]) un Ārijas Mednes (26445359, [email protected]) Elvīras ielā 19, 6.kabinetā vai arī personīgi pie augstāk minētajiem mentoriem.

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.


Teksts: Ivars Kalniņš


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas