Search form

02.06.2020

Drukāt

Projekts “PROTI un DARI!” tiek īstenots arī ārkārtas situācijas laikā

Photo

Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „PROTI un DARI!”. 
Šī projekta stratēģiskais partneris kopš 2019. gada ir arī Latvijas Nedzirdīgo savienība, kas ir iesaistījusi 19 jauniešus ar dzirdes traucējumiem.

Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālo pasākumu programmu, varēja tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem. Jauniešiem bija iespēja izmantot atbalsta pasākumu pakalpojumus bez maksas, kurus pārsvarā nodrošināja profesionāli LNS “Rehabilitācijas centrs” speciālisti. Pateicoties programmu vadītāju un mentoru sniegtajam atbalstam un atbalsta pasākumu nodrošinājumam, minētie jaunieši pēc projekta iekļāvās darba tirgū un izglītībā vai iesaistījās NVO darbībā. 

Ārkārtējās situācijas laikā jaunieši, projekta dalībnieki,turpina saņemt atbalstu, bet attālināti, izmantojot Skype, WhatsApp, Messenger un citus attālinātās saziņas veidus. Šādā veidā jauniešiem ir iespēja apgūt vai pilnveidot prasmes un iemaņas, saņemt nepieciešamās informācijas un dažādu speciālistu konsultācijas. Attālinātā veidā jaunieši var radoši pašizpausties, prezentēt savus talantus un spējas, tā pilnveidojot savu personību. 

Laba ziņa! Šī projekta ietvaros sākotnēji līgums tika noslēgts ar noteiktu termiņu līdz 2020. gada 31. oktobrim, bet šobrīd noslēgta vienošanās ar Rīgas domes Labklājības departamentu par to, ka LNS var šajā projektā piedalīties līdz 2021. gada 31. oktobrim. 

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, ja tu nestrādā, nemācies, neapgūsti arodu, neesi reģistrējies NVA kā bezdarbnieks, nāc un piesakies projektam “PROTI un DARI!”. 

 Tev palīdzēs divi programmu vadītāji (Ivars Kalniņš un Ārija Medne) un septiņi mentori (Vita Alksne, Arta Birzniece – Siliņa, Maira Bruže, Krista Freimane, Kristaps Legzdiņš, Lilita Logina un Madara Indriksone). 

Piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!” pie programmas vadītājiem: Ivara Kalniņa (26869512, [email protected]) un Ārijas Mednes (26445359, [email protected]) Elvīras ielā 19, 6.kabinetā vai arī personīgi pie augstāk minētajiem mentoriem. 

Uzziņai: Projekta “PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt mērķgrupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, to skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī NVO vai jauniešu centru darbībā. 

Ko dara iesaistītie jaunieši šajā projektā? 
Katrs iesaistītais jaunietis individuāli saņem programmas vadītāja un mentora atbalstu, kā arī tiek nodrošināts ar atbalsta pasākumiem. Balstoties uz jaunieša prasmēm un interesēm, viņam tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotu atbalstu, ietverot tādas aktivitātes kā, piemēram, neformālās un ikdienas apmācības, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, to skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Taču jāņem vērā, ka ārkārtējās situācijas laikā piedāvātie atbalsta pasākumi var notikt ne tikai attālināti, bet arī mainīties vai atsevišķi pasākumi var nebūt pieejami. 

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.  Teksts: Ivars Kalniņš

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas