Search form

01.10.2008

Drukāt

Roku rokā


    

 
 
Informācija par projektu:
Projekta vadītājs
A.Pavlins
 
Kopējais budžets
5322 LVL
 
Risinātā problēma   
Nedzirdīgo cilvēku interešu aizstāvības reģionālo organizāciju nepietiekamā kapacitāte, reģionālo organizāciju līderu zināšanu līmenis par NVO darbības organizēšanu, zināšanu un resursu deficīts.
 
Projekta mērķis
Biedrības Latvijas Nedzirdīgo savienība reģionālo struktūrvienību - reģionālo kopienu, kas darbojas nedzirdīgo interešu aizstāvības jomās, darbības kapacitātes stiprināšana (administratīvais atbalsts).
 
Galvenie pasākumi
Pasākumu komplekss, kas sastāv no diviem blokiem – organizatoriskās struktūras nostiprināšanas pasākumi un resursu pilnveides pasākumi – komunikācijas un organizatoriskās darbības nodrošināšanai nepieciešamās iegādes.
Pirmā bloka sastāvdaļas:
1. Organizēti trīs reģionālās apmācības semināri – nedzirdīgo kopienu līderiem/ vadītājiem – Kuldīgā, Alūksnē, Pļaviņās;
2. Realizēti Latvijas mēroga seminārs – labās prakses un pieredzes apmaiņas pasākums visiem reģionālajiem nedzirdīgajiem līderiem - Daugavpilī;
3. Organizēts republikānisks forums – reģionālo organizāciju nedzirdīgo saiets – Smiltenē;
4. Nostiprinātas reģionālo nedzirdīgo organizāciju komunikācijas spējas  veicot specializētas komunikāciju iekārtu iegādes;
5. Uzlabota lauku organizāciju administratīvā kapacitāte ar materiāli tehnisko nodrošinājumu.
 
Projekta realizācijas laiks – 2008. gada pirmais pusgads.
 
Projekta mērķauditorija
Tiešā - reģionālo nedzirdīgo kopienu formālie un neformālie līderi no Alūksnes, Balviem, Smiltenes, Valmieras, Limbažiem, Cēsīm, Jaunpiebalgas, Madonas, Preiļiem, Rēzeknes, Daugavpils, Pļaviņām, Līvāniem, Jelgavas, Tukuma, Kuldīgas, Ventspils, Liepājas, Jūrmalas, Rīgas  un rajona.
 
Projekta rezultāti
1.Apmācīti reģionālo dzirdes invalīdu sabiedrisko organizāciju 30 līderi.
2.Nostiprināta dzirdes invalīdu reģionālo organizāciju tehniskā un organizatoriskā kapacitāte.
3.Radīti stimuli un priekšnoteikumi turpmākām dzirdes invalīdu integrācijas aktivitātēm reģionālā līmenī.                               

 

Projekts "Roku rokā" saņēmis finansiālu atbalstu no valsts budžeta.
Publikācijā paustā informācija atspoguļo LNS uzskatus, ĪUMSILs nav atbildīgs par tās saturu.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas