Search form

30.01.2014

Drukāt

Projekts „Ejot līdzi laikmetam”

Photo

Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” finansētais biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” projekts "Ejot līdzi laikmetam!" (projekta līguma Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/065/010)


Projekta vispārējais mērķis ir veicināt personu ar dzirdes traucējumiem integrāciju sabiedrības dzīvē un paaugstināt dzīves kvalitāti.
 
Projekta tiešais mērķis ir attīstīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu un invaliditātes izraisīto seku mazināšanu 100 vecuma pensionāriem ar dzirdes traucējumiem.
 
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, nepieciešams izveidot inovatīvu sociālu pakalpojumu - datorprasmju apgūšanu, interneta pieejamību un individuālās konsultācijas datora izmantošanā vecuma pensionāriem ar dzirdes traucējumiem.
 
Datorprasmju apgūšana un interneta pieejamība vecuma pensionāriem ar dzirdes traucējumiem veicinās viņu labklājības izaugsmi, informatīvās vides pieejamību un sekmēs sociālo iekļaušanos sabiedrībā. Projekta izglītojošo aktivitāšu īstenošana sekmēs izpratni vecuma pensionāriem ar dzirdes invaliditāti par viņu tiesībām un iespējām dažādās dzīves jomās.
 
Mērķa grupa: vecuma pensionāri ar dzirdes traucējumiem.
 
Galvenās aktivitātes:
  1. Inovatīva sociālā pakalpojuma programmas „Datorapmācība vecuma pensionāriem ar dzirdes invaliditāti bez priekšzināšanām” pielāgošana mērķa grupai;
  2. Inovatīva sociālā pakalpojuma programmas „Datorapmācība vecuma pensionāriem ar dzirdes invaliditāti  ar priekšzināšanām” izstrāde;
  3. Datortehnikas komplekta uzstādīšana;
  4. Individuālās konsultācijas datora lietotājiem;
  5. Inovatīva sociālā pakalpojuma programmas „Datorapmācība vecuma pensionāriem ar dzirdes invaliditāti bez priekšzināšanām” īstenošana;
  6. Inovatīva sociālā pakalpojuma programmas „Datorapmācība vecuma pensionāriem ar dzirdes invaliditāti  ar priekšzināšanām” īstenošana;
  7. Projekta vadība;
  8. Publicitātes pasākumi.
Projekta īstenošanas vieta: Rīga, Elvīras iela 19
 
Projekta īstenošanas laiks: 14 mēneši (01.11.2013 – 30.12.2014)
 
 
 

 

 

 
PROJEKTA KOPSAVILKUMS ANGĻU VALODĀ
 
 
The global goal of this project is to promote the integration of people with hearing disorders in the social life and to elevate the quality of their life.
 
The direct goal of this project is to develop the service of social rehabilitation, in order to promote the respect of human rights and to diminish the consequences of hearing disability to 100 age pensioners.
 
In order to achieve the goal, it is necessary to create an innovative social service – learning of computer skills, access to internet and individual consultations about the usage of computers for age pensioners with hearing disabilities.
The learning of computer skills and access to internet for pensioners with hearing disorders will promote the development of their welfare, accessibility to information environment and advance their social integration. The implementation of educational activities will promote the comprehension of age pensioners with hearing disorders about their rights and opportunities in different everyday areas.
 
Target group: age pensioners with hearing disabilities
 
Main Activities:
1.      The adaptation of innovative social service program „Learning of computer skills for age pensioners with hearing disorders without prior knowledge” to the target group.
2.      The creation of innovative social service „Learning of computer skills for age pensioners with hearing disorders with prior knowledge”.
3.      Setting up a computer working stations.
4.      Individual user consultations.
5.      The implementation of innovative social service program „Learning of computer skills for age pensioners with hearing disorders without prior knowledge”.
6.      The implementation of innovative social service „Learning of computer skills for age pensioners with hearing disorders with prior knowledge”.
7.      Project management.
8.      Activities of publicity.

The place of project implementation
: 19 Elviras street, Riga, Latvia

The time frame of project implementation:
14 months
 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas