Search form

30.04.2014

Drukāt

Mūsu seniori aizrautīgi mācās

Photo

LNS projektā „Ejot līdzi laikmetam” datorapmācība senioriem jau noris pilnā sparā. Bet kā veicas tiem senioriem, kuri pirmo reizi mūžā piesēdušies pie datora?


Un kādi ir viņu secinājumi par līdz­šinējām norisēm? Lai to uzzinātu, Kopsolī intervēja projektā iesaistītos.
 
 
 
Juris Grundulis – datorkonsultants/grupu pasniedzējs:
„Es sāku darbu jau pirms klientu grupu izveidošanas, jo vajadzē­ja vispirms sagatavot, atjaunināt un pārskatīt agrākajos projektos izveidoto datorapmācī­bas programmu. Kāpēc vajadzēja atjaunināt? Jo programmas noveco, datorā vairs nemaz tādas programmas nav vai arī ir jaunāka ver­sija, kas izskatās citādi.
Agrākajā apmācības programmā bija daudz nevajadzīga, kas senioriem faktiski nav nepieciešams, jo apmācību laiks nav tik garš, lai iemācītos strādāt ar daudzām dator­programmām. Tāpēc es adaptēju (piemēroju) programmu tieši senioriem un konkrētam ap­mācības laikam.
 
 
Apmācību sākam ar pašiem pamatiem: jāiepazīstas ar datora aparatūru, jāiemācās lietot klaviatūru, datorpeli, jāatver mapes utt. Mums ir divas grupas: viena, kas sāk no nulles, un otra, kas jau apguvusi dator­lietošanas pamatus un grib padziļināt savas prasmes. Apmācību grupā vienlaicīgi mācās 5 klienti. Vienai grupai apmācības laiks uz 2,5 mēnešiem ir 40 stundas. Nedēļā grupai ir 2 nodarbības, katra ilgst 2 stundas. Taču uz konsultācijām var pierakstīties ikviens un tās var apmeklēt tik bieži, cik vien grib.
 
 
Sākumā, kad uzsākām apmācību, telpa bija pustukša, bet ar laiku nāca arvien vai­rāk klientu, kas gribēja saņemt konsultācijas. Reizēm viņu ir daudz, sēž un gaida rindā, ak­tīvi seko līdzi visam, kas notiek, paši apmai­nās ar savu pieredzi.
Ar saviem datoriem nāk maz, diemžēl tos nevaram pieslēgt internetam, jo tad tīkls būtu pārāk noslogots un internets var pazust vispār. Tie, kuriem sava datora nav, bet gribas to lie­tot, var iet uz Rehabilitācijas centru Elvīras 19,uz jauno korpusu, tur ir viens publiskais da­tors, bet Rītausmā to ir veseli pieci: 4 datori atrodas pirmajā stāvā, foajē, un 1 – pie de­žuranta.”
 
Arta Birzniece – Siliņa – konsultante:
„Cilvēki, kas at­nāk, sākumā vispār nesaprot, ka grupu nodarbības un individu­ālas konsultācijas ir atsevišķi. Grupās ir jāpiesakās iepriekš un jānāk regu­lāri uz apmācībām. Savukārt konsultācijas ir pašu izvēle: var nākt visi seniori, kas vien grib, arī tie, kas nav pieteikušies grupā. Kad tā sīkāk to izskaidroju, tad cilvēki saprot, bet sākumā tiešām bija apjukuši. Pašlaik ir divas grupas: vienu apmāca Juris Grundulis, otru – Iveta Kraze. Savukārt es un Krista Blīgzna konsultējam klientus individuāli.”
 
Feodose Lepeša:
„Mani bēr­ni ir projām savā dzīvē, vairāk sazināmies skaipā, īpaši ar meitu, kas dzīvo Īrijā. Skaipu lietot man iemācīja dēls, kad vēl dzīvoja pie manis. Viņš man atstāja arī savu datoru.
 
Kad saņēmu ziņu no LNS Centra par ie­spēju apgūt datorlietošanu, tad arī pieteicos. Pašlaik apmeklēju konsultācijas, bet kursi manai grupai sāksies augustā. Konsultāci­jas ilgst apmēram 2 – 3 stundas, eju uz tām 2 reizes nedēļā. Pašlaik apgūstu teksta ieva­dīšanu. Darboties ar datoru man patīk arvien vairāk, kaut gan sākumā nebija viegli apgūt tastatūru, simbolu pielietojumu. Man svarīgi ir sākumā visu pierakstīt, lai varu arī mājās paskatīties un pavingrināties.
 
 
Tagad jau varu pat palīdzēt jaunpienācē­jiem. Esmu ļoti apmierināta, ka varu bez mak­sas apgūt šīs prasmes. Paldies konsultantei Kristai Blīgznai!”
 
Daina Gruzdiņa – Cīrule:
 „Man nebija it nekādas piere­dzes. Šeit pirmo reizi piesēdos pie datora, un ir liels prieks, ka pamazām izdodas! Datora man pašai nav, bet pēc apmācībām to noteikti pirksim.
 
Inta Šimkus:
„Agrāk īslai­cīgi mācījos datorkursos Jāņa sētā, bet ar to bija par maz. Viss pamazām aizmirstas. Tāpēc šeit gribu atsvaidzināt zināšanas un tās paplaši­nāt. Ir ļoti jauki, ka LNS domā arī par senio­riem un realizē šādus projektus.”
 
Edgars Pļaviņš:
„Datoru lietoju jau 4 gadus, sākumā dēls palīdzēja saprast, kas ir kas. Lie­toju internetbanku, webkameru, lasu ziņu portālus. Skatos arī LNS mājasla­pu, man ir pasūtīts arī Kopsolī. Gribu apgūt dziļāk gan tās programmas, kuras zinu, gan arī iepazīt jaunas. Programmas bieži tiek at­jaunotas un rodas pavisam jaunas iepriekšējo programmu versijas, kurās daudz kas ir savā­dāk. Tas mulsina. Par šīm apmācībām uzzinā­ju no paziņām un nolēmu izmantot iespēju.”
 
Konsultante Arta piebilst:
 „Edgars mani vienmēr sīki, sīki iztaujā un grib no­skaidrot visu un līdz galam. Viņš šajā ziņā ir ļoti perfekts un zinātkārs. Piemēram, šo­dien viņš ir atnesis lapiņu ar veselu sarakstu un grib noskaidrot, kas ir Open Office Base, Open Office Drow, Open Office Math un tā tālāk.”
 
Anna Moiseja:
„Man datora mājās nav, bet gribu sekot jaunajām tehnoloģijām, kas ļoti strauji attīstās. Datorā es sarakstos ar dēlu, kurš atrodas Norvēģijā. Bet webkameru gan nelietoju, jo turos pie vecajām, pārbaudī­tajām vērtībām un sazinos rakstiski. Arī ziņas nelasu datorā, bet papīra formātā, esmu pa­sūtījusi gan avīzes, gan žurnālus.”
 
Vitauts Šaberts:
„Tagad esmu pensijā un radies brīvs laiks, tieši tāpēc pieteicos šeit pa­mācīties. Mācos jau trešo nedēļu, sāku no nulles. Vislabāk man da­torā patīk, ka var atrast dažādu informāciju par vajadzīgām lietām, piemēram, par nedzir­dīgo dzīvi. Pēc apmācībām ceru iegādāties pats savu datoru. Tikai tagad man atklājas datora un interneta iespējas! Ļoti gribētu ie­mācīties lietot internetbanku. Faktiski nemaz nezinu, ko vēl gribu apgūt, jāiepazīstas ar programmām un iespējām, tad jau redzēs.”
 
Ēvalds Grabežs:
„Inter­netbanku jau sen lietoju, agrāk nopirku datoru un visu apguvu pašmācības ceļā. Tomēr nejū­tos droši, gribas, lai kāds visu izskaidro no pamatiem. Vēl gribu iemācīties apmaksāt komunālos rēķinus, kā tos piesais­tīt internetbankai, kā arī dziļāk apgūt e pasta lietošanu.
 
Visbiežāk datorā skatos ziņu portālus un izmantoju komunikācijai webkameru. Mani apmāca Arta, ļoti patīk, kā viņa konsultē! Paldies liels.”
 
Uzziņai
Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu ins­trumenta 2009.– 2014.gada perioda program­mas „NVO fonds” finansētā biedrības “Latvi­jas Nedzirdīgo savienība” projekta „Ejot līdzi laikmetam!” tiešais mērķis ir attīstīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu un invaliditātes iz­raisīto seku mazināšanu 100 vecuma pensio­nāriem ar dzirdes traucējumiem.
 
Projekta uzdevums ir nodrošināt tā klientiem datorprasmju apgūšanu, interneta pieejamību un konsultācijas datora izmanto­šanā. Projekta vadītāja ir Diāna Zālamane – Leite.
 
 
Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas