Search form

13.06.2016

Drukāt

Apstiprināts projekts „LNS darbības stiprināšana - 2016” (video)

Photo

2016. gada jūnijā ir apstiprināts LNS projekts „LNS darbības stiprināšana -2016”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta izmaksas veidos 9966,81 EUR.


Projekts tiks ieviests līdz 2016. gada 31.oktobrim. Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas principu attīstību, nodrošinot atbalstu biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk - LNS) personāla līdzdalībai un līdzdarbībai LNS stratēģiskā plāna 2017. – 2019. gadam izstrādē un personāla zināšanu pilnveidē, kopumā projektā sniedzot atbalstu 160 LNS darbiniekiem un biedriem.

 Projekta mērķu sasniegšana tieši veicinās LNS attīstību un ietvers vairākas aktivitātes:

1)  aktivitātes „Apmācības cilvēkresursu vadīšanā” (1.aktivitāte) rezultātā tiks papaaugstinātas 20 LNS darbinieku zināšanas dažādos ar personāla vadīšanu saistītos jautājumos,  līdz ar to veicinot plašāku un efektīvāku personāla līdzdalību LNS darbībā (jo īpaši projektu darbā) - racionālāku cilvēkresursu, laika un informācijas resursu izmantošanu, sekmējot sadarbību dažādu administratīvu jautājumu risināšanu.

Aktivitāte tiks ieviesta laikā no 1. augusta līdz 18. septembrim organizējot apmācības 32 stundu apjomā.

2) tiks nodrošināta plaša darbinieku un LNS biedru līdzdalība un līdzdarbība biedrības darbības izvērtējumā un nākotnes darbības noteikšanā, kā rezultātā tiks sniegts tiešs ieguldījums pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas principu attīstībā – tiks izstrādātaun apspriesta LNS darbības stratēģija 2017.-2019. gadam (2.aktivitāte).

Lai realizētu šo aktivitāti ir plānoti vairāki posmi. Vispirms notiks LNS darbības 2013.-2016. gadā izvērtējums. Šajā posmā visi LNS darbinieki un biedri līdz 2016. gada 10.augustam tiek aicināti piedalīties aptaujā. Aptaujas anketa tiks publicēta projekta sadaļā.

Tālākais darbs notiks aktivitātes darba grupās, kuras veiks darbības detalizētu analīzi, salīdzinoši izvērtēs arī aptaujas rezultātus un uz tā pamata izveidos nākotnes darbības stratēģijas projektu 2017.-2019. gadam. Izveidotā stratēģija tiks plaši apspriesta konferencē, kas plānota 2016. gada septembrī.

Aktivitāte tiks ieviesta laikā no 13. jūnija līdz 16. oktobrim, kopumā iesaistot 160 darbiniekus un biedrus.

3)  nodrošināta  sabiedrības informēšanu par projekta mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem(3.aktivitāte)- visā projekta ieviešanas periodā tiks sagatavoti un publicēti raksti un videoziņas LNS mājaslapā www.lns.lv projekta sadaļā-  līdz ar to palielinot sabiedrības informētību par demokrātijas principu ieviešanu un ieviešanas iespējām, sabiedrisko līdzekļu ieguldījumu šajā jomā, vienlaikus sekmējot nedzirdīgo informatīvās diskriminācijas mazināšanu.

4) ņemot vērā augstākminēto, un nodrošinot secīgu projekta vadību (4.aktivitāte), projekta aktivitātes sekmēs izsvērtu, plānveidīgu LNS darbības attīstību nākotnē nedzirdīgo cilvēku interešu aizstāvības, pārstāvniecības, sociālās rehabilitācijas jomā un dažāda pakalpojumu spektra plānošanu, veicinās stratēģisko sadarbības partneru apzināšanu un izkristalizēs tālāko darbību ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesību realizācijā Latvijā pārstāvot nedzirdīgus cilvēkus.

 

Sagatavoja: Karīna Pavlova un Zigmārs Ungurs
Videomodelis: Ivars Kalniņš

Raksts un videomateriāls ir sagatavoti ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta un videomateriāla saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība“.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas