Search form

05.07.2016

Drukāt

Lai iegūtu vērtējumu par biedrības darbību 2013. – 2016. gadā un izveidotu LNS stratēģisko plānu 2017. – 2019. gadam, LNS aicina visus darbiniekus un biedrus piedalīties aptaujā!

Photo

Aptaujas anketa ir pieejama LNS mājaslapā www.lns.lv  projektu sadaļā, projekta “LNS darbības stiprināšana – 2016” atvērumā, kā arī reģionālajās biedrībās. Anketu lūgums iesniegt/aizpildīt līdz 2016.gada 10. augustam.


Anketa sastāv no vairākiem jautājumu blokiem - sadaļām.

Pirmās sadaļas “Organizatoriskais darbs”mērķis ir uzzināt respondentu - anketas aizpildītāju saikni ar organizāciju un noskaidrot kopējo vērtējumu par biedrības darbu.

Otrās sadaļas “Sociālie pakalpojumi”mērķis ir noskaidrot LNS biedru un darbinieku vērtējumu par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu - kvalitāti, apjomu, atbilstību.

Trešās sadaļas “Nedzirdīgo kultūra un brīvais laiks”mērķis ir noskaidrot vai piedāvātie pasākumi un to norise atbilst pieprasījumam un veido ciešāku nedzirdīgo kopienu.

Ceturtās sadaļas “Informācijas pieejamības nodrošināšana”mērķis ir konstatēt cik lielā mērā sniegtā informācija ir aktuāla.

Piektās sadaļas “Jaunieši un izglītība”mērķis ir gūt informāciju par jauniešus iesaistes sabiedriskajās aktivitātēs nozīmi, vajadzību un jomām, kurās ir jāvirza jauniešu idejas nākotnē.

Sestās sadaļas “Nedzirdīgie dzirdīgo savienībā (interešu aizstāvība)” mērķis ir izanalizēt, kā nedzirdīgie cilvēki iekļaujas sabiedrībā un kas būtu darāms, lai uzlabotu tās attieksmi pret nedzirdīgajiem.

Septītās sadaļas “Citi jautājumi” mērķis ir noskaidrot, kas būtu jāveic, lai pastiprinātos lietišķākās saiknes biedrībā un kontakti ar ārzemēs dzīvojošiem biedriem.

Astotajā sadaļā “Vispārīga informācija” irsniedz dati par atbildētāju, taču nav jānorāda ne vārds, ne uzvārds. Tas nozīmē, ka anketa ir anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Aptaujas jautājumu ir daudz, tāpēc, lai atvieglotu aizpildīšanu, aptaujas anketu var aizpildīti tiešsaistē (tieši mājas lapā) projekta sadaļā. Kā palīgs jautājumu izpratnei ir sagatavots arī video skaidrojums latviešu zīmju valodā. Bet ja jums labāk patīk piedalīties aptaujā aizpildot papīra formu, tad tāda iespēja arī pastāv. Jūs varat paši izdrukāt anketu, aizpildīt un nosūtīt skanētā veidā uz pastu [email protected] vai ienest savā reģionālajā biedrībā un nodot biedrības vadītājam. 

Jebkādu neskaidrību gadījumā, lūgums griezties savā reģionālajā biedrībā pie biedrības vadītāja, kurš jums sniegts konsultācijas par anketas aizpildīšanu, kā arī biedrībā varēs saņemt anketas,  tās aizpildīt un nodot biedrības vadītājam tālākai nosūtīšanai projekta komandai!

LNS aicina ikvienu būt aktīvam un izteikt savu viedokli! Tikai tā varēsim kopā stiprināt un veidot labāku savu organizāciju.

  

Sagatavoja: Karīna Pavlova un Zigmārs Ungurs

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība“.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas