Search form

13.09.2016

Drukāt

Apmācības cilvēkresursu vadīšanā bija interesantas un vērtīgas, atzīst to dalībnieki

Photo

20.–21.augustā un 10.–11.septembrī Latvijas valsts budžeta finansētas programmas „NVO fonds” Sabiedrības integrācijas fonda finansētā LNS projekta „LNS darbības stiprināšana - 2016”(nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/042/30), līguma identifikācijas Nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/042/30, 1.aktivitātes „Apmācības cilvēkresursu vadīšanā” ietvaros tika organizētas 32 stundu apmācības.


To mērķis – sekmēt LNS algoto un brīvprātīgo darbinieku vienotu izpratni par cilvēkresursu vadības teoriju un praksi LNS darbā, lai veidotu priekšnoteikumus LNS ilgtspējīgai attīstībai tās stratēģiskā plāna ietvaros, veicinātu efektīvāku un racionālāku cilvēkresursu, laika un informācijas resursu izmantošanu biedrībā.

Četras dienas apmācībās piedalījās vairāk nekā 20 LNS nodaļu un reģionālo biedrību darbinieki, LNS aktīvākie biedri/ brīvprātīgie darbinieki LNS ikdienā un realizēto projektu darbā, tādi, kuriem nav bijusi vai ir bijusi neliela praktiska pieredze cilvēkresursu vadības jomā: no Rīgas, Rēzeknes, Preiļu, Daugavpils, Liepājas, Ventspils, Skultes, Tukuma, Valmieras, Jelgavas, Kuldīgas, Smiltenes, Alūksnes pilsētām utt.

Apmācības bija bezmaksas, to laikā tā dalībniekiem tika apmaksāti ceļa izdevumi, nodrošināta ēdināšana un naktsmītnes, kā arī izdales materiāli/prezentācijas un kancelejas preces.

Apmācības vadīja pieredzējuši un zinoši lektori: Edgars Vorslovs (LNS prezidents, LNS valdes un domes loceklis, sociālais darbinieks) – ieguvis bakalaura grādu sociālajā darbā, Sandra Gerenovska (SIA “LNS Rehabilitācijas centrs” valdes priekšsēdētāja, sociālais darbinieks) – ieguvusi bakalaura grādu sociālajā darbā, Ainārs Osmanis (LNS valdes un domes loceklis) – ieguvis bakalaura grādu ekonomikā. Visiem lektoriem ir liela pieredze projektu realizācijā un cilvēkresursu vadīšanā.

Pirmajā apmācību dienā, ko vadīja Sandra Gerenovska, dalībnieki ieguva zināšanas, pieredzi un iemaņas par cilvēkresursu vadības politiku un stratēģiju organizācijā; personāla (algoto un brīvprātīgo darbinieku) līdzdalību organizācijas stratēģiskajā, taktiskajā un operatīvajā plānošanā – nepieciešamās zināšanas.

Savukārt otrajā dienā tika detalizētāk runāts par personāla atlases būtību, darba devēja un darbinieka darba tiesiskajām attiecībām, līgumu veidiem un lietvedību. Apmācību turpinājumā trešajā dienā galvenā uzmanība tika pievērsta personāla darba rezultātu novērtējuma jautājumiem. Šīs apmācības vadīja Edgars Vorslovs.

Apmācību noslēgumā ar savu pieredzi dalījās Ainārs Osmanis, kura vadībā tika izskatīti tādi svarīgi jautājumi kā dažādu atskaišu – saturisko un finansu atskaišu sagatavošana un kopsakarībasto saturā.

Apmācību laikā to dalībnieki ieguva teorētiskās zināšanas par personālvadības plānošanas aspektiem, darba tiesisko attiecību veidošanu, darba organizācijas un rezultātu novērtējuma jautājumiem, kā arī izpildīja dažādus praktiskus uzdevumus individuāli un grupās, lai sekmēta iemaņas veikt darbu sadarbībā un komandā.

Savos iespaidos un viedokļos dalās apmācību dalībnieki.

Ilze Gabranova, LNS Pļaviņas RB klientu apkalpošanas speciāliste: „Tādās apmācībās piedalījos pirmo reizi. Mans mērķis bija papildināt savas zināšanas, paaugstināt savu kvalifikāciju, jo mans darbs saistīts arī ar dokumentiem, to noformēšanu. Apmācību laikā ieguvu priekšstatu, kā pareizi aizpildīt saturiskās atskaites un veikt darba laika uzskaiti. Ļoti patika, ka visu materiālu izskaidroja un pasniedza lektors.”

Laura Igare, LNS Ventspils biedre un aktīviste: „Es aktīvi piedalos visos Ventspils biedrības ietvaros organizētajos pasākumos. Šajās apmācībās man piedāvāja piedalīties LNS Ventspils RB priekšsēdētāja Raisa Civkunova. Piedalīties tajās bija ļoti vērtīgi, jo uzzināju un guvu priekšstatu par darba/uzņēmuma līgumu veidiem, formām, to atšķirībām. Iepatikās strādāt, izpildot lektora doto uzdevumu komandā, jo tādā veidā mēs visi mācījāmies.”

Sintija Kārkliņa, LNS Valmieras RB jauniešu pulciņa audzinātāja: „Tādā veidā apmācībās es piedalījos pirmo reizi. Tas bija interesanti, noderīgi, jo uzkrājās pieredze, uzzināju daudz ko jauno, ieguvu jaunus kontaktus un tuvāk iepazinos ar saviem kolēģiem. Piedalīties apmācībās nolēmu, lai gūtu pieredzi. Patika, ka mums, apmācību dalībniekiem, tika nodrošināta gan viesnīca, gan ēdināšana un mēs pilnībā varējām pievērst savu uzmanību tikai apmācībām un nedomāt un nerūpēties par citām lietām, jo tas jau tika izdarīts mūsu vietā.”

Gaļina Gura, LNS Daugavpils RB valdes locekle: „Man šajās apmācībās piedāvāja piedalīties LNS Daugavpils RB priekšsēdētāja Elvīra Čaika. Mums tika izskaidrots par slimības lapām, kādas tās pastāv. Pašlaik jau slimības lapā noformē datorā, neko neaizpilda ar roku.

Apmācības laikā mums tika dots uzdevums, komandā bija 4 cilvēki, bija jāsagatavo amata nosaukums, jāizdomā pienākumi atbilstoši amatam un jāatskaitās par paveikto darbu, ņemot vērā izstrādātos amata pienākumus. Man bija grūti, jo viena lieta, kad es klausos lektora stāstīto, bet otra lieta, kad šajā procesā es piedalos pati, jo tad es sāku labāk izprast, kas un ko. Tādas apmācības jāorganizē noteikti, jo daudzām lietām attiecībā uz darba līgumiem utt. mēs nepievēršam uzmanību, neiedziļināmies, bet pēc lekcijas es sapratu, ka, pirms parakstīt dokumentu/līgumu, vispirms tas rūpīgi jāizlasa un, ja ir kādi jautājumi, jānoskaidro viss pirms tā parakstīšanas.”

Raisa Civkunova, LNS Ventspils RB priekšsēdētāja: „Piedalījos apmācībās kā LNS Ventspils RB priekšsēdētāja, jo mans darbs saistīts ar biedrības vadīšanu, un man gribētos paaugstināt savas zināšanas, kvalifikāciju, un šajās apmācības bija lieliska iespēja to izdarīt. Gribu atzīmēt to, ka apmācību laikā mēs apguvām ne tikai teoriju, bet izpildījām praktiskos uzdevumus, mācījāmies strādāt komandā, mācījāmies aizpildīt darba laika uzskaites tabulu, izveidot darba un uzņēmuma līgumu formas. Man ļoti patika, kā tas viss tika izskaidrots no lektora puses un kā mums visu izstāstīja ar piemēriem.”

Raksts un apmācību prezentācijas materiāli ir sagatavoti ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta un apmācību prezentācijas materiālu saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība“.

Apmācības prezentācijas materiālus "Apmācības cilvēkresursu vadīšanā" varat skatīt:

par cilvēkresursu vadības politiku un stratēģiju organizācijā ;
par personāla atlases būtību ;
par personāla darba rezultātiem, izpildes vadību un novērtēšanu ;
par saturisko un finanšu atskaišu kopsakarībām .

 

Sagatavoja: Karīna Pavlova un Ilze Kopmane
Foto: Juris Grundulis
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas