Search form

19.02.2018

Drukāt

Par projektu "LNS darbības stiprināšana – 2018"

Photo

2017. gada novembrī Latvijas Nedzirdīgo savienība iesniedza projekta “LNS darbības stiprināšana – 2018” pieteikumu Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā konkursā īstenojamiem projektiem 2018. gadā Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds”.

Sabiedrības integrācijas fonds vairāk nekā divus mēnešus vērtēja iesniegtos pieteikumus, un šī gada 9. februārī tika paziņoti konkursa rezultāti.

Kopumā tika apstiprināts tikai 31 projekts, un to skaitā ir arī LNS iesniegtais – “LNS darbības stiprināšana – 2018”.

Starp Sabiedrības integrācijas fondu un biedrību “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) noslēgts projekta īstenošanas līgums (Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/026/17) par finansiālo atbalstu 14 993,28 EUR apmērā no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts tiks ieviests līdz 2018. gada 31.oktobrim. Tā mērķis ir stiprināt biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, sniedzot atbalstu kopumā 400 LNS darbiniekiem un biedriem – to zināšanu pilnveidē, komunikācijas prasmju paaugstināšanā, diskusijās un līdzdarbībā balstītas pilsoniskās pozīcijas veidošanā – lai sekmētu biedrības stratēģisko mērķu sasniegšanu starptautiskās sadarbības veicināšanas un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšanas jomā.

Projekta mērķa sasniegšana veicinās LNS attīstību un kapacitāti, stiprinās LNS darbību, ietverot vairākas aktivitātes:

1) 1. aktivitāte “Darbnīcas LNS cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana komunikācijas prasmju paaugstināšanā starptautiskās sadarbības veicināšanai”.

Aktivitātes ietvaros plānotas 2 (divas) darbnīcas:

- Darbnīca “Vārdiskās komunikācijas prasmju paaugstināšanā angļu valodā”. Darbnīcas mērķis ir sekmēt 10 LNS darbinieku un biedru vārdiskās komunikācijas prasmju angļu valodā paaugstināšanu 48 stundu apjomā, lai veicinātu LNS darbības stiprināšanu starptautiskās sadarbības jomā un mazinātu saziņas barjeras diskusiju veidošanā nedzirdīgo problēmu un interešu pārstāvniecības jomā starptautiskā mērogā LNS stratēģiskos jautājumos.

- Darbnīca “Starptautiskās zīmju valodas prasmju paaugstināšanā”. Darbnīcas mērķis ir sekmēt 17 LNS darbinieku un biedru komunikācijas prasmju starptautiskā zīmju valodā, lai veicinātu LNS līdzdalību un partnerību ar nedzirdīgo organizācijām – Baltijas valstīs, Eiropas Nedzirdīgo savienību (EUD), Pasaules Nedzirdīgo federāciju (WFD) – kopējas stratēģiskās platformas izveidē nedzirdīgo problēmu un interešu pārstāvniecības jomā starptautiskā mērogā.


2) 2. aktivitāte “LNS instucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstībai”.

Aktivitāte stiprinās LNS instucionālo un cilvēkresursu kapacitāti pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstībā, lai uz iegūto kompetenču bāzes sekmētu individuālās un kolektīvās darbības iegūšanas pieredzi un kritisko attieksmju veidošanos. Aktivitāte sastāv no 2 (divām) apakšaktivitātēm:

1) 2.1.apakšaktivitāte “Informatīvā kampaņa “Pilsoniskā līdzdalība un naida novēršana””, kuras ietvaros tiks izveidots informatīvās kampaņas tematiskais izdevums “Pilsoniskā līdzdalība un naida novēršana” - sastāvēs no 7 saturiskiem izdevumiem/kopām par sekojošiem tematiem:

- pilsoniskā līdzdalība;
- personu tiesības un pienākumi;
- valsts darbība un uzbūve;
- diskriminācija un naida noziegumi;
- radikalizācija un tās novēršana;
- vardarbīgais ekstrēmisms;
- kā vārda brīvā pārtop par naida runu?

2) 2.2.apakšaktivitāte “Diskusijas pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstībai” – apakšaktivitātes veidosies no diviem savstarpēji saistītiem pasākumiem:

1.Pasākums “Reģionālās diskusijas”, tā ietvaros baltoties uz 2.1.apakšaktivitātē izdoto informatīvās kampaņas tematisko izdevumu “Pilsoniskā līdzdalība un naida novēršana” notiks 18 reģionālās diskusijas (2 diskusijas katrā LNS biedrībā vai grupā Latvijā).

1.diskusija “Indivīda un nevalstisko organizāciju loma pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās valsts attīstībā” un

2.diskusija “Vārda un rīcības brīvība mūsdienu sabiedrībā” laikā ;

- tiks apspriesti un diskutēti t.sk. kritiski vērtēti projekta 2.1.apakšaktivitātes ietvaros izdotie informatīvās kampaņas “Pilsoniskā līdzdalība un naida novēršana” saturiskie materiāli/kopas;

- izstrādāti priekšlikumi, kādās jomās vai aspektos LNS kā nevalstiskai organizācijai būtu jāstrādā iekšējā un ārējā oreolā, lai, balstoties uz zināšanām, starpkultūru dialogu un viedokļu dažādību, sekmētu pilsoniskās un demokrātiskās valsts attīstību un veicinātu LNS un LNS personāla iesaisti pilsoniskās aktivitātēs.

2. Pasākums “Atvērtā pilsoniskā platforma caur zīmju valodu” – tā ietvaros tiks analizēta zīmju valodas loma nedzirdīgo cilvēku dzīvē un mūsdienu sabiedrībā, veicināta kritiskās domāšanas attīstība, sekmēta LNS institucionālā kapacitāte un pilsoniskās aktivitātes pieaugums. 2 dienu pasākums sastāvēs no paneļdiskusijas “Nedzirdīgie – pilsoniskās sabiedrības daļa, kas izmanto zīmju valodu. Problēmas un risinājumi”, saviesīgas pēcpusdienas “Integrēta sadarbība un atbildība”, priekšlasījuma “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.-2018.gadam – no plāniem līdz realizācijai. Labās prakses piemēri”, LNS projekta “Vēsturiskais ceļš uz simtgadi” prezentācijas, debatēm, darba grupu “Pozitīva klimata kartējuma” prezentācijām.

3) 3. aktivitāte “Informācijas un publicitātes pasākumi”:

Nodrošināta sabiedrības informēšana par projekta mērķi, aktivitātēm, progresu, rezultātiem.

Publicēti raksti un ievietoti augstākminēto aktivitāšu ietvaros sagatavotie/izstrādātie materiāli, tematiskie izdevumi, videoieraksts utt. LNS mājaslapā www.lns.lv projekta sadaļā un LNS profilā sociālajā tīklā: www.facebook.com.

Tādējādi ar projekta aktivitātēm tiks veicināta LNS atpazīstamība, kā arī iedzīvotāju līdzdalība un sadarbība pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā Latvijā, sniegts ieguldījums organizētas pilsoniskās sabiedrībās stiprināšanā, sniegts atbalsts LNS kā nevalstiskai organizācijai, stiprinot tās institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti.

4) 4. aktivitāte “Projekta administrēšana”:

Aktivitātes ieviešanas rezultātā tiks nodrošināta mērķtiecīga projekta vadība, resursu pārraudzība, risku vadība, projekta atskaišu sagatavošana un citi administratīvi veicami darbi.

Projektu vadīs LNS Iepirkumu un projektu nodaļas vadītāja Aija Sannikova; darba grupā – LNS projektu koordinatore/projekta vadītājas asistente Karīna Pavlova un projekta grāmatvede Ilze Roķe.

 

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība””.

 

Rakstu sagatavoja: Karīna Pavlova, informācijas un publicitātes pasākumu ieviešanas vadītāja.

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas