Search form

30.04.2018

Drukāt

Par paveikto aprīlī

Photo

Lai sekmētu biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS) institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, kā arī LNS biedru un darbinieku pilsoniskās aktivitātes pieaugumu, projekta “LNS darbības stiprināšana - 2018” tiek īstenota 2.aktivitāte “LNS institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstībai”, kuras realizācija sastāv no savstarpēji saistītām 2 (divām) apakšaktivitātēm:

- 2.1.apakšaktivitāte “Informatīvā kampaņa “Pilsoniskā līdzdalība un naida novēršana””;
- 2.2.apakšaktivitāte “Diskusijas pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstībai”.

 


2.1.apakšaktivitātes ietvaros tiek izveidots un izplatīts informatīvās kampaņas tematisks izdevums “Pilsoniskā līdzdalība un naida novēršana”, kas veidosies pakāpeniski – būs 7 kopas tematiskiem izdevumiem. Jau izdots 1. informatīvais izdevums par pilsonisko līdzdalību. Tajā izklāstīts, kas ir pilsoniskā sabiedrība, ko tā nodrošina, no kā sastāv, kā veidojās, kādi ir pilsoniskās sabiedrības elementi, veidi un līmeņi. Aplūkots arī, kā nedzirdīgie cilvēki var iekļauties un līdzdarboties pilsoniskā sabiedrībā, jo tas ir viens no nosacījumiem, lai paaugstinātu viņu dzīves kvalitāti vairākos aspektos: cilvēktiesību, izglītības, veselības, darba, diskriminācijas un citās jomās.

Minēto informatīvo izdevumu var apskatīt LNS mājaslapā projekta sadaļā: http://www.lns.lv/lat/projekti/lns_darbibas_stiprinasana___2018/?doc=17711, kā arī visi laikraksta “Kopsolī” abonenti izdevumu saņem elektroniski. Par informatīvo izdevumu izveidošanu un izplatīšanu atbild apakšaktivitātes vadītājs Zigmārs Ungurs un darba grupas loceklis Juris Grundulis.

Zigmārs Ungurs saka: “Nav viegli rakstīt, jo tēmas ir sarežģītas. Ir jāuzraksta pareizi, ar visiem terminiem un definīcijām, tāpēc nedzirdīgiem cilvēkiem to ir grūti uztvert. Tomēr šos tematiskos izdevumus var uzskatīt par politikas ābeci. Piemēram, trešajā izdevumā tiks stāstīs par valsts darbību un uzbūvi. Manuprāt, tas jāzina katram cilvēkam, katram savas valsts pilsonim.”

 

2.2.apakšaktivitātes ietvaros notiek sagatavošanas darbi 2 lieliem pasākumiem: 1.pasākums “Reģionālās diskusijas” un 2. pasākums “Atvērtā pilsoniskā platforma caur zīmju valodu”.

Par šīs apakšaktivitātes realizāciju atbild tās vadītāja Brigita Lazda, savukārt apakšaktivitātes realizācija piedalās LNS reģionālo aktīvisti: Māra Lasmane, Elvīra Čaika, Mārīte Sarkane, Gundega Paņko, Ieva Geige-Preiss, Žanete Škapare, Dace Lāce, Anita Ceple, Vita Alksne, LNS prezidente Sandra Gerenovska, LNS viceprezidente Inese Immure, LNS sociālais darbinieks un jauniešu darba koordinators Ivars Kalniņš, LNS Jauniešu centra vadītāja Krista Kristīne Magone u.c.

Reģionālās diskusijas (turpmāk – diskusijas) tiks organizētas katrā LNS reģionālajā biedrībā (Rīgas, Valmieras, Smiltenes, Rēzeknes, Pļaviņu, Daugavpils, Ventspils, Kuldīgas, Liepājas). Katrā no tām notiks 2 diskusijas par 2.1.apakšaktivitātes ietvaros izdotajiem informatīvajiem izdevumiem/saturiskajiem materiāliem un tiks izstrādāti priekšlikumi par to, kādās jomās LNS kā nevalstiskai organizācija būtu jāstrādā iekšējā un ārējā oreolā, lai, balstoties uz zināšanām, starpkultūru dialogu un viedokļu dažādību, sekmētu pilsoniskās un demokrātiskās valsts attīstību un veicinātu LNS un LNS personāla iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs.

Izteiktie priekšlikumi tiks apkopoti un apspriesti pasākumā “Atvērtā pilsoniskā platforma caur zīmju valodu”. Šo pasākumu plānots organizēt 2018.gada 28.– 29.septembrī. Organizējot diskusijas un iesaistot tajās nedzirdīgos cilvēkus, nedzirdīgo kopiena un organizācija kļūst izglītotāka, stiprāka, attīstās un virzās uz priekšu, veicinot kritiskās domāšanas attīstību.

Balstoties uz iegūtām zināšanām, izpratni, sadarbību, līdztiesību, tiek sekmēta LNS biedru, darbinieku, brīvprātīgo pilsoniskā aktivitāte, – kopumā notiek organizācijas institucionālās kapacitātes stiprināšana.

Kopumā paredzēts organizēt 18 diskusijas 5 plānošanas reģionos, katru ar savu tematiku:

- 1.diskusija “Indivīda un nevalstisko organizāciju loma pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās valsts attīstībā”, minēto diskusiju reģionālajās biedrībās plānots organizēt no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 30. jūlijam, aprīļa un maija mēnešos notiks sagatavošanas darbi diskusijām. Savukārt diskusijas tiks organizētas jūnija un jūlija mēnešos. Jūsu uzmanībai piedāvājam iepazīties ar diskusiju datumiem, norises laikiem un vietām:

- 2.diskusija “Vārda un rīcības brīvība mūsdienu sabiedrība”, minēto diskusiju plānots organizēt no 2018. gada 30. jūlija līdz 2018. gada 30. augustam. Jūsu uzmanībai piedāvājām iepazīties ar diskusiju datumiem, norises laikiem un vietām:

Katrā diskusijā plānots iesaistīt 100 dalībniekus, kopumā abās diskusijās tiks iesaistīti 200 mērķgrupas dalībnieki.

Diskusiju datumi un laiki var mainīties, tāpēc aicinām sekot projekta jaunumiem un saņemt visu aktuālo informāciju savās reģionālajās biedrībās, tā būs pieejama gan biedrību telpās un uz informācijas dēļiem, gan personīgi pie LNS reģionālo biedrību vadītājiem/aktīvistiem.

Apakšaktivitātes ietvaros notiek regulāra saziņa gan klātienē, gan elektroniskajā vidē ar reģionālo diskusiju vadītājiem, apspriežot diskusiju tematiku, organizēšanas jautājumus, projekta mērķgrupas dalībnieku piesaisti, izdales materiālu sagatavošanu utt.
Nedzirdīgo cilvēku iesaiste diskusijās – tā ir aktīvās līdzdarbības un līdzdalības veicināšana savu problēmu risināšanā, iekļaušana pilsoniskā sabiedrībā, iniciatīvas sekmēšana demokrātisko procesu pieaugumā biedrībā.

Diskusiju laikā projekta mērķgrupas dalībnieki saņems informatīvo un izglītojošo atbalstu par savām kā pilsoņu tiesībām un pienākumiem, kādas iespējas tiem pastāv piedalīties un aktīvi līdzdarboties pilsoniskās aktivitātēs un sekmēt savu pilsonisko pieaugumu.

Projekta vadītāja asistente Karīna Pavlova izsaka savu viedokli par sagatavošanas darbiem reģionālajām diskusijām:

“Darāmā ir ļoti daudz, jo nepieciešams pamatīgi sagatavoties diskusijām. Apakšaktivitātes ietvaros izveidojas stipra un ar pieredzi bagāta darbā ar nedzirdīgo mērķauditoriju komanda.

Šis projekts – tā ir iespēja ne tikai sniegt atbalstu nedzirdīgajiem cilvēkiem attiecībā uz pilsoniskās pozīcijas veidošanos, bet arī mācīties pašiem gan kā LNS darbiniekiem, gan kā LNS biedriem, teorētiski un praktiski pilnveidojot un padziļinot savas zināšanas attiecībā uz jautājumiem, kuri skar pilsonisko izglītību un pilsonisko prasmju attīstību.

Pašiem diskusiju vadītājiem reģionālajās biedrībās jāizprot un jāizanalizē tematisko izdevumu saturiskā informācija, tā jāapkopo un jāpielāgo nedzirdīgajiem cilvēkiem viegli un vienkārši saprotamā latviešu valodā. Svarīgi, lai nedzirdīgie cilvēki mācītos analizēt saņemto informāciju, nebaidītos izteikt savu viedokli, savus priekšlikumus attiecībā uz LNS kā nevalstiskās organizācijas lomu un nedzirdīgiem cilvēkiem kā indivīdiem pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās valsts attīstībā”.

Par 2.pasākuma “Atvērtā pilsoniskā platforma caur zīmju valodu” sagatavošanu un organizāciju lasiet nākamajā rakstā.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība””.

 

 

Rakstu sagatavoja: Ivars Kalniņš, informācijas un publicitātes pasākumu darba grupas loceklis.
Foto: Karīna Pavlova, informācijas un publicitātes pasākumu ieviešanas vadītāja.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas