Search form

22.04.2016

Drukāt

Projekta “LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide” realizācijas rezultāti

Photo

Projekta “LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide” 3. aktivitātes “LNS JC darbības materiāli tehniskā stiprināšana. Informatīvo materiālu izveide un izvietošana LNS mājaslapā” ietvaros sagatavoti informatīvie materiāli par LNS Jauniešu centra (LNS JC) darbību.


To sagatavošanu veica Kristaps Legzdiņš sadarbībā ar aktivitātes vadītāju Ivaru Kalniņu un 3 mērķgrupas dalībniekiem. Zemāk ievietota informācija palīdzēs ne tikai jauniešiem, bet arī visiem interesentiem iepazīties ar LNS JC darba struktūru un visu pārējo, kas saistīts ar darbu jauniešu jomā.

LNS JC vada Kristaps Legzdiņš.

Ar viņu var sazināties, izmantojot
 e-pastu: [email protected]
 Mob.tel.nr. 26985905 (sms)
 Skype: lnsjauniesi

Sekot LNS JC aktualitātēm un aktivitātēm var:
 LNS mājaslapā - http://www.lns.lv/lat/jauniesu_centrs/
 Facebook – LNS Jauniešu centrs
 Instagram – lns_jc
 Twitter - https://twitter.com/LNS_Latvia


LNS JC struktūru un darbības kārtību nosaka LNS JC izstrādātais nolikums, kurš tika apstiprināts ar LNS valdes 2015. gada 9. decembra lēmumu Nr. 15-6.

LNS JC mērķis ir apvienot nedzirdīgos, vājdzirdīgos un dzirdīgos jauniešus, lai veicinātu nedzirdīgo jauniešu iekļaušanos LNS un sabiedrībā.

LNS JC nolikumā noteikti Jauniešu centra uzdevumi, tā organizatoriskā struktūra, pārvalde, vadītājs, padome utt. (LNS JC nolikumu lasīt šeit: http://www.lns.lv/lat/par_mums/oficialie_dokumenti/nolikumi/?doc=14402)

 

Lai LNS JC sasniegtu izvirzīto mērķi un uzdevumus, projekta “LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide” ietvaros izstrādāts un LNS valdē apstiprināts vidējā termiņa stratēģiskais darba plāns 2016.–2020. gadam (lasīt šeit).

LNS JC vidējā termiņa stratēģiskais darba plāns 2016.–2020. gadam ietver:

1) esošās situācijas raksturojumu: vājdzirdīgo un nedzirdīgo jauniešu skaits Latvijā; LNS JC stiprās puses; kas un kāpēc ierobežo vājdzirdīgo un nedzirdīgo jauniešu integrāciju sabiedrībā; kāpēc un kā būtiski attīstīt LNS JC darbību;

2) izvirzīto mērķi – izveidot atpazīstamību un uz patstāvīgas un regulāras darbības balstītu LNS JC, sekmējot vismaz 300 vājdzirdīgu un nedzirdīgu jauniešu iesaisti LNS JC aktivitātēs un sekmīgu integrāciju sabiedriskajā dzīvē;

3) 6 rīcības virzienus: 1. Informācija un izglītība; 2. Āra dzīves pasākumi, 3. Brīvā laika pasākumi LNS JC; 4. Starptautiskā sadarbība; 5. Interešu aizstāvība; 6. LNS JC kapacitātes pilnveide.

4) sasniedzamos rezultātus, organizējot pasākumus noteiktajā termiņā un piesaistot finansējumu;

5) plāna īstenošanas novērtēšanas starpposmu;

6) LNS JC komunikācijas rīkus, lai veicinātu centra darbību un atpazīstamību.

 

LNS JC vidējā termiņa stratēģiskais darba plāns 2016.–2020. gadam tika izstrādāts, lai

– sekmētu Jaunatnes likuma (http://likumi.lv/doc.php?id=175920) noteikto mērķa sasniegšanu – uzlabot jauniešu – personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem – dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni;

– veiktu pasākumu īstenošanu izglītībā un apmācībā, sociālā iekļaušanā, līdzdarbošanās, personības pilnveidē atbilstoši izstrādātājam Jaunatnes politikas īstenošanas plānam 2016.–2020.gadam (http://likumi.lv/ta/id/281546-par-jaunatnes-politikas-istenosanas-planu-2016-2020-gadam).

 

LNS JC plāna sasaiste ar citiem attīstības plānošanas dokumentiem un normatīviem aktiem:

– Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.–2018.gadam ir ilgtermiņa politikas plānošanas dokuments ar mērķi saskaņot un koordinēt jaunatnes politikas īstenošanu, nosakot prioritāros rīcības virzienus un novērtējot politikas rezultātus, kā arī veidojot redzējumu saistībā ar jauniešu dzīves kvalitāti un jaunatnes politikas īstenošanu (http://likumi.lv/doc.php?id=190856);

– ES jaunatnes stratēģija – ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus – nosaka jauniešu iesaisti izglītībā un mācībās, nodarbinātībā un uzņēmējdarbībā, veselībā, labsajūtā un vidē, radošumā un kultūrā, līdzdalībā pasākumos un jaunatnes politikā, brīvprātīgajā darbā, sociālajā integrācijā, tādā veidā paaugstinot un uzlabojot jauniešu dzīves kvalitāti (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:161E:0021:0031:LV:PDF);

– Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām mērķis ir veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai visas personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, un veicināt tām piemītošās cieņas ievērošanu (http://likumi.lv/doc.php?id=205328);

– LNS darbības programma 2013. – 2017.gadam izstrādāta, lai veicinātu attīstību tādās jomās kā LNS organizatoriskais darbs, sociālie pakalpojumi, informācijas pieejamības nodrošināšana, jaunieši un izglītība, saimnieciskā darbība un nekustamie īpašumi (http://www.lns.lv/lat/par_mums/darbibas_programma/);

 

Projekta darba grupa ir apkopojusi informāciju par jauniešu organizācijām:

Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienība http://eudy.info/, darbojas, lai aizsargātu nedzirdīgo jauniešu cilvēktiesības un veicinātu savstarpējo sapratni;

Latvijas Jaunatnes padome www.ljp.lb, darbojas jauniešu (vecumā līdz 30 gadiem) interešu aizstāvībā nacionālajā un starptautiskajā līmenī ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves līmeni Latvijā;

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra http://jaunatne.gov.lv/lv  darbojas, lai veicinātu jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību;

Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris”http://www.kopnica.lv/lv/  , darbojas, lai radītu un ikdienā uzturētu iekļaujošu, labvēlīgu un sadarbībai atvērtu vidi, piedāvājot iespēju telpas Rīgas jauniešiem un viņu organizācijām, kur gūt zināšanas, prasmes un veidot savstarpējo sadarbību;

Jauniešu studija “BaMbuss”http://www.jsbambuss.lv/ , darbojas, lai organizēto dažādo aktivitāšu (apmācības, radošās darbnīcas, konkursi, specializētie klubi) laikā jaunieši apgūtu un pilnveidotu savas prasmes un iemaņas, iegūtu jaunu pieredzi un mācītos pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku;

Bērnu un jauniešu organizācija “Jaunie vanagi”http://www.jaunievanagi.lv , darbojas, lai attīstītu jauniešu zināšanas, iemaņas, attieksmes un vērtības, lai veicinātu iespējas līdztiesīgi piedalīties demokrātiskos procesos un ietekmētu tos, veicinātu jauniešu radošu ideju realizāciju;

Jaunatnes organizāciju apvienība “IMKA Latvija”www.imka.lv , darbojas, lai, balstoties uz kristīgiem principiem, veicinātu vispusīgu jauniešu personības attīstību un nostiprinātu vērtību sistēmu, strādājot sabiedrības labā;

Jaunatnes attīstības un sadarbības multikulturālā apvienība “Jasma”www.jasma.lv  , darbojas, lai sniegtu neformālu izglītību jauniešiem, realizējot vietējā un starptautiskā mēroga projektus, atbalstot jauniešu iniciatīvas, informējot jauniešus par iespējām piedalīties dažādā veidā organizētos pasākumos;

Jaunatnes lietas www.jaunatneslietas.lv , to koordinē LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments. Minētajā mājaslapā var atrast informāciju par iespējamiem un jau organizētajiem pasākumiem jauniešiem, līdzdarbības veidiem jaunatnes politikas prioritāšu īstenošanā, finanšu iesaisti caur fondiem, mobilitātes iespējām, brīvprātīgo darbu, kā ir iespējamo palīdzību integrēties un aktīvi iesaistīties sabiedriskajos procesos trešās valsts jauniešiem utt.

LR Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā http://www.izm.gov.lv  sadaļā “Jaunatne” ir iespējams iepazīties ar jaunatnes organizāciju sarakstu Latvijā, to nosaukumu, darbības mērķiem un uzdevumiem, prioritārajām darbības jomām/apakšjomām, prioritārajām mērķgrupām, darbības aprakstu, biedru skaitu, darbības vietu un kontaktinformāciju.


Projektu "LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide" finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas